Detail komplexní úlohy Malba(základy)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Malba(základy)

Kód úlohy

82-u-4/AD83

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Malba (základy)

Škola

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., Filmová, Zlín - Kudlov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

09. 07. 2019 10:31

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

24

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je primárně zaměřena na malířské techniky - vodou ředitelné a olejové barvy. Teorie je základem k další praktické zkušenosti, kdy je důležitá příprava podkladových materiálů, napínání plátna, příprava papíru, příprava dřevěných podložek. Znalost podkladových nátěrů, ředění barev, pojidel, míchání barev, teorie barev - jsou základem pro praktickou malbu zátiší, portrétu, figury, krajiny a dalšího.

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáka zorientovat se v termínech teorie barev a malířských technik a naučit ho využívat dané znalosti v praxi.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá odbornou terminologii, odpovídající klasifikaci základů malby
 • používá malířské techniky - vodou ředitelné a olejové barvy
 • je teoreticky připraven na praktickou práci s malířskými pomůckami, na základní přípravné práce jako napínání a podmalba papíru, napínání a šepsování plátna, úpravu dřevěných podložek
 • používá teoreticky i prakticky malířskou technologii, teorii barev
 • využívá znalosti základního míchání barev
 • je připraven tvořit vlastní samostatné práce
 • vypracuje kompoziční cvičení na základě zvolené techniky
 • používá osobitý malířský projev, autorský přístup

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • učí se postupy a využívá poznatky k míchání a teorii barev, ředění barev
 • prakticky se učí malovat různorodými technikami(akvarel, kvaš, tempera, olejomalba, akryl)
 • charakterizuje a využívá podkladové materiály(dřevo, plátno, papír)
 • charakterizuje a využívá dovedností šepsovat plátno, připravovat podkladové nátěry pro další možné podložky
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího
 • získané teoretické vědomosti aplikuje na konkrtétní praktické zadání

 

Doporučený časový rozvrh:

 • 8 vyučovacích hodin: prezentace učitele včetně praktických ukázek materiálů a pomůcek
 • 2 vyučovací hodiny: samostatná práce na praktických úkolech
 • 2 vyučovací hodiny: klasifikace

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky výtvarné přípravy, výtvarné technologie a malby.

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka s prezentací 
 • vypracování klasifikačních testů/kontrolních okruhů učiva
 • praktické úkoly s vazbou na probranou látku

 

Pomůcky

Technické vybavení a pomůcky pro učitele:

 • počítač s připojením k dataprojektoru
 • dataprojektor Smartboard/Whiteboard
 • powerpointová prezentace
 • zadání klasifikačního testu/kontrolních okruhů učiva
 • materiály a pomůcky-pro názorné ukázky

 

Učební pomůcky pro žáka:

 • poznámkový aparát (psací potřeby, papíry)
 • základní pomůcky k malbě(štětce, podložky, papíry, kelímky na vodu, hadříky a další)

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • monologický výklad s prezentací(teorie barev, technologické malířské postupy, výhody a nevýhody malířských technik)

Přímé vyučování:

 • pozorování, předvádění, projekce
 • znalost malířských postupů a jejich aplikace na praktických úkolech
 • orientace v malířské technologii
 • hodnocení písemných prací
 • hodnocení ústního zkoušení
 • hodnocení samostatných školních prací(případně domácích prací)

Specifikace písemné práce a ústního zkoušení

 • orientace v malířské technologii

Specifikace samostatné práce:

 • vypracování samostatné práce žáků - tvorba malířské práce na dané téma, kde je zvolená výtvarná technika základem k dalšímu zpracování
 • drobná kompoziční cvičení s barvou, získávání malířské zkušenosti

Specifikace domácího úkolu:

 • domácí úkol(kompoziční cvičení, příprava podkladových materiálů do výuky)

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl 

 • 1 – žák výborně vysvětluje malířské techniky a postupy(písemná i ústní forma zkoušení), odevzdané práce školní i domácí jsou na vysoké úrovni, lze z nich vyčíst výrazný autorský přístup
 • 2 – žák velmi dobře vysvětluje malířské techniky a postupy(písemná i ústní forma zkoušení), odevzdané práce školní i domácí jsou na chvalitebné úrovni, lze z nich vyčíst autorský přístup
 • 3 – žák dobře vysvětluje malířské techniky a postupy(písemná i ústní forma zkoušení), odevzdané práce školní i domácí jsou na dobré úrovni, lze z nich vyčíst průměrný autorský přístup
 •  4 – žák dostatečně vysvětluje malířské techniky a postupy(písemná i ústní forma zkoušení), odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, projevují se podprůměrným autorským přístupem
 • hranice úspěšnosti zkoušky  – žák nedostatečně vysvětluje malířské techniky a postupy(písemná i ústní forma zkoušení), odevzdané práce školní i domácí jsou na velmi nízké úrovni, bez známek autorského přístupu

 

Doporučená literatura

SMITH, Ray. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. - 3. vyd. Slovart, 2013. 384 s. ISBN 978-80-7391-482-0

LOSOS, Ludvík. Malba - výtvarné techniky. Aventinum, 2010/2011. 192 s. ISBN978-80-7442-008

SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby I. + II. - Paseka; EAN: 9788071856108; ISBN: 80-7185-624-X

SLÁNSKÝ, B.: Technika v malířské tvorbě. Praha: SNTL, 1976.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Háblová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.