Detail komplexní úlohy Technická normalizace

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Technická normalizace

Kód úlohy

23-u-4/AD20

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Technická normalizace ve strojírenství

Technická normalizace E

Technická normalizace

Škola

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Studentská, Žďár nad Sázavou

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

24. 06. 2019 14:21

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Test normalizace v technické dokumentaci s uzavřenými odpověďmi a doplnění s otevřenými odpověďmi.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v normách a využívá je při práci s technickou dokumentací
 • ovládá základní normy pro výkresovou dokumentaci
 • využívá normalizace při práci s technickou dokumentací
 • rozeznává jednotlivé druhy čar používaných na výkresech.
 • používá měřítka zobrazování na výkresech a jejich význam
 • používat technické písmo na výkresech.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci písemně zpracují úkoly uvedené v zadání testu. Test je zaměřen na všeobecné znalosti z technické normalizace a  na představení vybraných technických norem dle zadání.

Metodická doporučení

Žáci vypracovávají testy samostatně na základě získaných znalostí v průběhu modulu Normalizace v technické dokumentaci.

Způsob realizace

Forma výuky modulu je výkladová se zápisem a se zadáváním jednotlivých úkolů.

Komplexní úlohu vypracovává každý žák samostatně na základě získaných znalostí. Hodnotí se testy samostatně a vyjde celková známka.

Pomůcky

Testy se vypracovávají do připraveného zadání. Základní pomůckou jsou psací potřeby.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Řešení daných testů je ve vypracovaném příkladu.

Kritéria hodnocení

Test s uzavřenými odpověďmi má 17 otázek. Každá otázka je ohodnocena 1 bodem.

Pro hodnocení:

 • 1 – výborný – 16 – 17 bodů
 • 2 – chvalitebný – 14 – 15 bodů
 • 3 – dobrý – 12 – 13 bodů
 • 4 – dostatečný -10 – 11 bodů
 • 5 – nedostatečný – méně než 10 bodů

Test s otevřenými odpověďmi má 17 odpovědí po 1 bodu. Hodnocení:

 • 1 – výborný – 16 – 17 bodů
 • 2 – chvalitebný – 14 – 15 bodů
 • 3 – dobrý – 12 – 13 bodů
 • 4 – dostatečný -10 – 11 bodů
 • 5 – nedostatečný – méně než 10 bodů

Pro splnění daného modulu je třeba uspět z obou testů a to alespoň dostatečný.

Doporučená literatura

KLETEČKA, Jaroslav. FOŘT, Petr. Technické kreslení. CPress 2007. ISBN 978-80-251-1887-0.

LEINVEBR, Jiří. VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Leoš Plíšek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.