Detail komplexní úlohy Design a sazba letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Design a sazba letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu

Kód úlohy

82-u-4/AD14

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Design a sazba letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, Digitální kompetence

Datum vytvoření

24. 06. 2019 13:19

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je osvojit si dovedností v oblasti tvorby designu a sazby letáků, plakátů a tiskovin menšího rozsahu. Komplexní úloha pomůže žákům eliminovat chyby při tvorbě, seznámí a naučí používat vhodně vektorové i bitmapové výstupní a vstupní formáty, pracovat s textem, rámečky, znakovými a odstavcovými styly, tvořit odpovídající grafické práce v daných programech. Žák směřuje ke dvěma hlavním cílům – čitelnosti a vizuální poutavosti.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení – žák:

 • pracuje s grafickým softwarem Adobe Illustrator a InDesign
 • používá nástroje pro vytváření vlastního grafického motivu
 • rozeznává a používá klasifikaci písem
 • pracuje s textem a jeho editací
 • upravuje obrázků a jejich editaci
 • pracuje s principy kompozičních rozvržení na stránce
 • navrhne vlastní design plakátu, letáku i jiné tiskoviny

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Výsledek učení: Vymezí vhodnosti užití všech zásad typografických, barevnostních, kompozičních při designu vlastního plakátu, letáku či jiné tiskoviny

5 hodin

 • žák používá vhodný software pro vytváření vlastního grafického motivu 
 • žák používá nástroje pro vytváření vlastního grafického motivu s ohledem na typ tiskoviny
 • žák používá nástroje pro vytváření vlastního grafického motivu podle druhu formátu tiskoviny

 

Výsledek učení: Posoudí kompoziční vlastnosti příslušné tiskoviny

5 hodin

 • žák zhodnotí tiskoviny podle vhodného užití kompozice,  typografie, grafického motivu
 • žák zhodnotí kvalitu grafického návrhu
 • žák zhodnotí barevnost
 • žák popíše význam a použití tiskovin
 • vymezí vhodnosti užití všech zásad typografických, barevnostních, kompozičních při designu vlastního plakátu, letáku či jiné tiskoviny
 • učí se postupy a využívají poznatky při práci v programech Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign

 

Výsledek učení: Provede vlastní sestavy tiskovin s užitím vektorové a rastrové grafiky

2 hodiny

 • žák užívá kompresní metody
 • žák se orientuje ve velikost a rozlišení obrazu, výstupních formátech
 • žák si osvojí principy práce s exportem a přednastavení Adobe PDF
 • dokončovací zpracování
 • předtisková příprava

Metodická doporučení

Práce je určená jednotlivcům, kteří své výsledky prezentují své třídě.

Způsob realizace

Organizační forma výuky: teoreticko-praktická, průřezová

Prostředí: školní učebna pro praktické vyučování, počítačová učebna

Pomůcky

Žák i učitel:

 • PC, laptop
 • grafický program: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign
 • projektor

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák odevzdá práci dle zvoleného zadání.

Kritéria hodnocení

Hodnotí se:

 

Ověřované okruhy:

 • vlastní sestava tiskovin
 • skici a provedení plakátů, letáků, jiných tiskovin
 • provedení v různých formátech
 • prace v grafickém programu

Doporučená literatura

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul; Layout: Velký průvodce grafickou úpravou, 2010

CRUISE, John, ANTON,Kelly Kordes; Adobe InDesign CC Classroom in a Book, 2018

FAULKNER, Andrew; Adobe Photoshop CC Classroom in a Book, 2019

WOOD, Brian; Adobe Illustrator CC Classroom in a Book, 2018

Z. Dvořáková, DTP a předtisková příprava, Computer Press, Brno 2012, ISBN 978-80-251-1881-8

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Robin Michenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.