Detail komplexní úlohy Kritické faktory úspěchu v návrhu Informačního systému

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Kritické faktory úspěchu v návrhu Informačního systému

Kód úlohy

18-u-4/AA31

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

Životní cyklus informačního systému

Škola

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, Karla Čapka, Písek

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

16. 12. 2018 20:46

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Úloha na jednotlivých krocích životního cyklu IS předkládá ukázku kritických faktorů úspěchu (CSF).

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • vyjmenuje jednotlivé vrstvy (kroky) redukovaného životního cyklu IS (Inicializace, analýza, syntéza, implementace, evaluace, likvidace);
  • definuje u každého kroku, čím se zabývá;
  • popíše u každého kroku na příkladech alespoň ukázku CSF a KPI;
  • popíše rozdíly v jednotlivých aplikacích outsourcingu. 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci na základě znalostí životního cyklu IS, dodaných atributů příkladu a dat získaných z internetu sestaví:

Popis informačního systému pro potřeby návrhu (1 hod.)

Popis jednotlivých kroků životního cyklu popsaného IS (1 hod.)

Určení CSF jednotlivých kroků (3 hod.) 

Parametry metriky KPI (1 hod.)

Popis návazností na outsourcing a ITIL (2 hod.)

 

 

 

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci předmětu praktického i teoretického vyučování.

Na úloze pracuje žák samostatně. Hodnocení probíhá ve skupině (žák obhajuje svůj návrh a spolužáci u každého jednotlivého kroku vyjádří svůj názor udělením procentních bodů dle popisu a kvantifikace plánovaných výstupů).

Způsob realizace

Teoreticko-praktická, v simulovaném prostředí nebo odborné učebně

Pomůcky

počítač, připojení k internetu, textový editor, popř. MS Visio

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem je dokument popisující životní cyklus daného informačního systému a popis zvoleného outsourcingového řešení.

Každý jednotlivý krok životního cyklu je hodnocen max. 5 % za vhodný příklad CSF a max. 5 % za KPI. (6 krát 10 %)

Zbylých 40 % je započítáno za vhodně zvolený (10 %) a vyargumentovaný (10 % - zohlednění ceny, 10 % zohlednění bezpečnosti a 10 % právní rámec) outsourcing. 

 

Kritéria hodnocení

Žák získává bodové hodnocení na základě obhajoby před spolužáky pod dohledem pedagoga. Každá část výstupního dokumentu z plánovaných výstupů je okamžitě hodnocena (např. uděleno 0 až 5 % bodů za CSF implementace nového IS; 0 - 10 % za popis právního rámce outsourcingu atd.)

Je-li splněna základní podmínka min. 25 % z části životního cyklu a zároveň min. 25 % z části outsourcingu, je žák hodnocen dle celkového součtu dosažených bodů: 50 až 60% (dostatečný), 61 až 70 % (dobrý), 71 až 85 % (chvalitebný) a 86 až 100 % (výborný).

Doporučená literatura

mc.com např. SaaS vs PaaS vs IaaS. In: BMC [online]. Texas: BMC Software, 2018 [cit. 2018-12-16]. Dostupné z: https://www.bmc.com/blogs/saas-vs-paas-vs-iaas-whats-the-difference-and-how-to-choose/

Cloud oracle. In: Oracle [online]. Dublin: Oracle, 2018 [cit. 2018-12-16]. Dostupné z: https://cloud.oracle.com/saas

​​​​GÁLA, L. - POUR J. - ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-5457-4.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Široký. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.