Detail komplexní úlohy Tvorba uživatelského rozhraní v MS Access

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Tvorba uživatelského rozhraní v MS Access

Kód úlohy

18-u-4/AC67

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

MS Access - formuláře a sestavy v návrhovém zobrazení

Škola

SPŠ elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova, Ostrava - Moravská Ostrava

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Digitální kompetence

Datum vytvoření

16. 06. 2019 21:41

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je u žáka prohloubit dovednost pracovat s databázovým systémem MS Access s tvorbou formulářů a sestav. Žák vytvoří formuláře jako rozhraní mezi databázovým systémem a uživatelem, může rozvíjet svou kreativitu. Formuláře zjednodušují práci uživatelů – zobrazují data, umožňují vkládání, úpravy i odstraňování dat. Sestavy slouží k tisku seskupených dat z databáze. Žák prokáže schopnost implementovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úlohy.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 • ovládá základní práce v databázovém procesoru s formuláři a sestavami
 • zvolí vhodný typ formuláře pro zadaný úkol – zobrazení samostatného, nekonečného formuláře, datového listu
 • orientuje se v nastavení vlastností formulářů
 • vytvoří jednoduchý formulář, formulář s podformulářem
 • používá ovládací prvky ve formulářích
 • vytváří jednoduché sestavy s požadovanými vlastnostmi
 • provádí výpočty ve formulářích i sestavách s použitím agregačních funkcí
 • vytváří makra pro ovládání formulářů a zjednodušení práce uživatelů

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Při řešení komplexní úlohy se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody názorně-demonstrační:

 • ukázka tvorby jednoduchých formulářů
 • ukázka nastavení maker
 • ukázka tvorby formuláře s podformulářem
 • ukázka tvorby jednoduchých sestav
 • nastavení vlastností – seskupování a řazení

Metody praktické – vlastní činnost žáků:

 • ověřování vědomostí a pracovních dovedností
 • pracovní činnosti (příklady tvorby formulářů, nastavení požadovaných vlastností, výpočtů, maker, sestav – práce s PC)

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci předmětu praktického i teoretického vyučování.

Na úloze pracuje žák samostatně, ale bylo by možné pracovat i ve skupině 2 žáků.

Způsob realizace

Praktická forma výuky v PC učebně. Praktická realizace je rozdělena na jednotlivé úlohy, které jsou prováděny během výuky předmětu postupně všemi žáky. Některé úlohy mohou být zvoleny jako ukázkové postupy – žáci se střídají u učitelského PC s dataprojektorem. Jiné úlohy mohou sloužit jako samostatné procvičování probrané látky.

Pomůcky

počítač s programem MS Access

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Zadání praktické práce pro tvorbu uživatelského rozhraní pomocí návrhového zobrazení formulářů a sestav pro tisk v MS Access včetně ukázek správného řešení.

Kritéria hodnocení

Prospěl na výborný:

Bezchybné samostatné předvedení postupu tvorby formulářů a sestav podle požadavků. Umí reagovat na změnu zadání. Dovede samostatně tvořivě řešit zadané úlohy. Vyjadřuje se přesně, plynule, s jistotou. Jeho praktické práce jsou po obsahové stránce bez závad.

Prospěl na chvalitebný:

Mírné nedostatky v předvedeném postupu tvorby formulářů a sestav podle požadavků, orientuje se v použití správného typu formuláře, správně zvolí postup řešení. Zvládá reagovat na změnu zadání. Pracuje samostatně a logicky správně, ale s menší jistotou a přesností. Vyjadřuje se věcně správně, ale s menší pohotovostí. Jeho praktické práce mají po obsahové stránce drobné závady.

Prospěl na dobrý:

Předvede postup tvorby formulářů a sestav podle požadavků, vytváří formuláře a sestavy s drobnými chybami. Je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které s pomocí učitele odstraní. Vyjadřuje se správně, ale s menší jistotou. Jeho praktické práce mají po obsahové stránce závady, které se netýkají podstaty práce.

Prospěl na dostatečný:

Při tvorbě formulářů a sestav podle požadavků není schopen samostatně pracovat. Při práci s návrhovým zobrazením formulek i sestav potřebuje soustavnou pomoc učitele. Není samostatný v myšlení. Při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen s pomocí učitele. Nevyjadřuje se přesně. Jeho praktické práce mají po obsahové stránce větší závady.

Neprospěl:

Nedokáže vytvořit formulář, sestavu. V návrhovém zobrazením formulářů, sestav se samostatně neorientuje. Na otázky učitele neodpovídá správně. Úkoly řeší jen s výraznou pomocí učitele. Jeho praktické práce mají po obsahové stránce zásadní závady.

Doporučená literatura

BELKO, Peter. Microsoft Access 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4125-0.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Renáta Revendová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.