Detail komplexní úlohy Základy pracovního práva

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Základy pracovního práva

Kód úlohy

66-u-4/AC38

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Vazba na vzdělávací modul(y)

Základy pracovního práva

Škola

Střední škola obchodní, Belgická, Praha 2

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

12. 06. 2019 12:40

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl jednoduše pomocí prezentace, dílčích úkolů a samostatné práce naučit žáky princip fungování pracovněprávních vztahů, včetně práce s příslušnou legislativou. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „Základy pracovního práva.“

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. orientuje se v pracovněprávních vztazích
 2. diskutuje o pracovních podmínkách
 3. popíše úlohu inspektorátů práce a odborů

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1) orientuje se v pracovněprávních vztazích

 • vysvětlí pojem pracovněprávní vztahy
 • jednotlivé prvky pracovněprávních vztahů vyhledává v Zákoníku práce a získané informace ověřuje a zpracovává
 • vyjmenuje způsoby vzniku pracovního poměru
 • definuje pracovní smlouvu a jmenuje její povinné náležitosti
 • vysvětlí význam zkušební doby a konkurenční doložky
 • vyjmenuje a rozlišuje jednotlivé způsoby a podmínky zániku pracovního poměru
 • rozlišuje DPP a DPČ

Doporučený časový rozvrh činí 8 vyučovacích hodin.

2) diskutuje o pracovních podmínkách

 • správně interpretuje získané a ověřené informace o BOZP, pracovní době, nároku na dovolenou, změnách pracovního poměru a odborném rozvoji zaměstnanců
 • charakterizuje rizikovou práci ve vztahu k pracovnímu úrazu a nemoci z povolání a danou problematiku konzultuje s učitelem

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

3) popíše úlohu inspektorátů práce a odborů

 • zpracuje podnět ke kontrole na Oblastní inspektorát práce
 • vysvětlí význam odborů a kolektivní smlouvy

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část – prezentace „A  – učební text“

 • prezentace zahrnuje komplexně problematiku pracovněprávních vztahů
 • žáci se zapojují a opakují si teoretické poznatky získané v modulu „Základy pracovního práva“
 • učitel doplňuje jednotlivé pojmy příkladem z praxe
 • žáci si zapisují poznámky do tištěné podoby prezentace  

2. dílčí část – prezentace „B – úlohy k procvičování“

 • prezentace  vychází z „prezentace – učební text“ a slouží k prohloubení a procvičení znalostí  z oblasti pracovního práva
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost jeho výsledků

 

3. dílčí část - pracovní listy

 • pracovní listy slouží k opakování, procvičování a k aplikaci získaných poznatků do praxe
 • učitel vede žáky k samostatnému vypracování různých forem úkolů
 • žáci vyhledávají potřebné informace v prezentaci, v Zákoníku práce a na internetu
 • učitel vysvětlí výpočet nároku na dovolenou
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

Způsob realizace

v průběhu realizace modulu "Základy pracovního práva", výuka se realizuje v odborné učebně.

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítač pro učitele a každého žáka
 • Internet, MS Word,  Power Point
 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • tabule, fix, křída

Učební pomůcky učitele:

 • prezentace  „A –  učební text“ v elektronické i tištěné verzi – počet odpovídá počtu žáků ve třídě
 • prezentace „B – úlohy k procvičování“ v elektronické i tištěné verzi – počet odpovídá počtu žáků ve třídě
 • pracovní listy pro žáka – počet odpovídá počtu žáků ve třídě + dvě pare rezervní vyhotovení
 • pracovní listy pro učitele – správné řešení
 • Zákoník práce 
 • Kalkulačka

Učební pomůcky žáka:

 • učební dokumenty k dané problematice
 • Zákoník práce
 • kalkulačka
 • psací potřeby

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • není žádný písemný výstup, žáci sledují prezentaci a výklad učitele
 • žáci pracují s tištěnou verzí prezentace a zapisují si poznámky

2. dílčí část

není žádný písemný, žáci diskutují s učitelem na zadané téma

3. dílčí část

pracovní listy – doplňovačky, výpočty, zaškrtávací pole 

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • předpokládá se spolupráce učitele a žáka
 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů, způsoby formulace a aktivita žáka
 • dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • předpokládá se spolupráce učitele a žáka
 • hodnotí se věcná správnost, správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při volbě správné odpovědi

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtů, doplňovaček a zaškrtávacích polí
 • samostatnost při práci na pracovních listech
 • prezentace výsledků před učitelem a třídou
 • úprava vypracování pracovního listu

Celkový počet bodů za pracovní listy 80 bodů, uspěl při dosažení celkem 40 bodů.  

 • pracovní list číslo 1 – celkem 9 bodů
 • pracovní list číslo 2 – celkem 9 bodů
 • pracovní list číslo 3  - celkem 20 bodů
 • pracovní list číslo 4 – celkem 6 bodů
 • pracovní list číslo 5 – celkem 6 bodů
 • pracovní list číslo 6 – celkem 30 bodů

Doporučená literatura

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

Poznámky

Přehled o úloze:

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí:

 1. prezentace „A  – učební text“
 2. prezentace „B – úlohy k procvičování“
 3. pracovní listy

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Stěhulová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.