Detail komplexní úlohy Konstrukční návrh spojek, pružiny a táhla I.

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Konstrukční návrh spojek, pružiny a táhla I.

Kód úlohy

23-u-4/AC21

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Rozebíratelné spoje

Pevnostní výpočty strojních součástí jednoduše namáhaných

Škola

Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská, Chrudim

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

11. 06. 2019 11:15

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

48

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Žáci se v komplexní úloze seznámí se základními strojními díly. Viz prezentace. Konkrétněji s návrhem pružiny, táhla a dvou spojek. Součástí komplexním úlohy jsou i výpočty. Aby žák mohl řešit komplexní úlohu, musí splnit vstupní test- platí pro třetí ročníky.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • využívá vědomostí a dovedností z oblasti stavby a provozu strojů ve strojírenské praxi při řešení běžných situací vyžadující efektivní řešení daného problému při konstrukci, výrobě i provozu strojních zařízení
 • aplikuje poznatky nabyté ve všeobecně vzdělávacích předmětech ve stavbě a provozu strojů
 • řeší reálné konstrukční problémy, pružně reagovat na běžné problémy při výrobě, správně vyhodnotit případné poruchy při provozu strojních zařízení
 • zkoumá a řeší problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení
 • čte s porozuměním odborný technický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek a internetu
 • přesně a precizně se vyjadřuje ve všeobecně uznávaných technických termínech i v ostatních činnostech

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 • využívá vědomostí a dovedností z oblasti stavby a provozu strojů ve strojírenské praxi při řešení běžných situací vyžadující efektivní řešení daného problému při konstrukci, výrobě i provozu strojních zařízení
 • aplikuje poznatky nabyté ve všeobecně vzdělávacích předmětech ve stavbě a provozu strojů
 • řeší reálné konstrukční problémy, pružně reagovat na běžné problémy při výrobě, správně vyhodnotit případné poruchy při provozu strojních zařízení
 • zkoumá a řeší problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení
 • čte s porozuměním odborný technický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek a internetu
 • přesně a precizně se vyjadřuje ve všeobecně uznávaných technických termínech i v ostatních činnostech

Metodická doporučení

Zadané úlohy řeší konstrukci určitého konstrukčního celku reprezentujícího využití problematiky již dříve osvojené v předmětech mechanika, stavba a provoz strojů a konstruování pomocí počítače. Komplexní úlohu lze použít v druhém ročníku s tím, že nebude zadán vstupní test. Ve třetím ročníku mají žáci základy strojních části probrány a vstupní test je nutností k tomu, aby se učitel posunul dále.

Způsob realizace

Při výuce budou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu:

 • výuka bude probíhat také v odborné učebně, kde je kreslící software
 • teoretické i praktické řešení problému, studium literatury, praktická činnost týkající se technické praxe, cvičení dovedností
 • individuální práce žáků
 • prezentace dosažených výsledků
 • samostudium
 • diskuze

Pomůcky

 • výpočetní technika (PC, NB)
 • program pro 2D a 3D konstruování
 • strojnické tabulky
 • uvedená literatura

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Ze zadaného zadání, které budou představovat tři rozdílná témata: spoj táhla, pružina a spojky vytvoří:

1) Výpočtovou zprávu

2) Výkresová dokumentace

 • výkres sestavy
 • dílenské výkresy

Kritéria hodnocení

Aby žák mohl řešit komplexní úlohu, musí napsat vstupní test. To platí pro třetí ročníky. Dále se zabývám pouze hodnocením třetích ročníků.

Hodnocení komplexní úlohy:

 • zadání a předběžný výpočet-bude provedeno na zadaných formulářích       20 %
 • kontrolní výpočet                                                                                             30 %
 • výkres sestavy                                                                                                 20 %
 • dílenské výkresy                                                                                              30 %

Specifické hodnocení je u pružiny:

zadání a předběžný výpočet-bude provedeno na zadaných formulářích                   20 %

kontrolní výpoče                                                                                                         50 %

výkres sestavy                                                                                                            30 %

Klasifikace převodem z bodového nebo percentuálního hodnocení:

90 – 100 %    …1

80 – 89 %     ….2

66 – 79 %    …..3

40 – 65 %     ….4

0 – 39 %    …. . 5

Pro splnění komplexní úlohy musí žák:

 1. dodržet termíny odevzdání dílčích úkolů
 2. mít kompletní výpočtovou zprávu
 3. mít kompletní výkresovou dokumentaci

Doporučená literatura

LEINVEBER, VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. 4. vydání.

KŘÍŽ, R. Stavba a provoz strojů I. (Část 1,2,3,4), Scientia 1995

KŘÍŽ, R., a kol. Konstrukční cvičení I., SNTL 1986

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Hromádko. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.