Detail komplexní úlohy Administrativa při nákupu zboží a vyřízení závady v dodávce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Administrativa při nákupu zboží a vyřízení závady v dodávce

Kód úlohy

66-u-3/AC12

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Vazba na vzdělávací modul(y)

Nákup zboží

Škola

Střední zahradnická škola, Žákovská, Ostrava - Hulváky

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

10. 06. 2019 09:48

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky vybrat a správně vystavit účetní písemnost k příslušné obchodní operaci. Jedná se o vystavení objednávky, potvrzení objednávky, faktury, reklamačního listu a vyjádření k reklamaci. Žák pracuje se znalostmi, které získal v modulu Nákup zboží. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. zvolí vhodný formulář písemnosti dle obsahu obchodní operace
 2. vyplní objednávku
 3. napíše obchodní dopis – potvrzení objednávky
 4. vyplní dodací list
 5. vyplní fakturu
 6. určí závady v dodávce a vyplní reklamační list s návrhem na řešení reklamace
 7. napíše obchodní dopis – vyjádření k reklamaci

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1) zvolí vhodný formulář písemnosti dle obsahu obchodní operace

 • po přečtení zadání si žák probere všechny přílohy zadané úlohy 
 • určí si pořadí vystavení účetních dokladů vztahujících se k obchodním operacím (nákup – prodej zboží)
 • žák si ve spolupráci s učitelem nebo samostatně vybere vhodný formulář k vyplnění
 • doplní pracovní list

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu.

2) vyplní objednávku

 • seznámí se s údaji souvisejícími s vystavením objednávky
 • vybere a označí si údaje odběratele a dodavatele, potřebné pro vystavení účetních dokladů
 • vystaví za odběratele objednávku na zboží dle zadání
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 1vyučovací hodinu

3) zpracuje potvrzení objednávky

 • vytvoří hlavičkový papír dodavatele
 • hlavička musí obsahovat označení firmy a obrázek (logo firmy), při dodržení pravidel tvorby hlavičkového papíru 
 • grafickou úpravu hlavičkového papíru konzultuje s vyučujícím
 • zpracuje potvrzení objednávky
 • stylizaci textu obchodního dopisu konzultuje s vyučujícím
 • zkontroluje všechny náležitosti obchodního dopisu
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny

4) vyplní dodací list

 • seznámí se s údaji souvisejícími s vystavením dodacího listu
 • vystaví za dodavatele dodací list
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu

5) vyplní fakturu

 • seznámí se s údaji souvisejícími s vystavením faktury
 • vystaví za dodavatele fakturu se všemi formálními náležitostmi
 • výpočty provede pomocí kalkulačky
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu

6) určí závady v dodávce a vyplní reklamační list s návrhem na řešení reklamace

 • zjistí dle zadání závady v dodávce
 • navrhne vhodný způsob vyřízení reklamace
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s učitelem

Doporučený časový rozvrh činí 1vyučovací hodinu.

7) zpracuje potvrzení přijetí reklamace

 • zpracuje na PC obchodní dopis – potvrzení přijetí reklamace
 • použije již vytvořený hlavičkový papír
 • stylizaci textu konzultuje s vyučujícím
 • zkontroluje všechny náležitosti obchodního dopisu
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu.

Metodická doporučení

 • Žák obdrží zadání v tištěné podobě včetně pracovního listu a tiskopisů.
 • Žák si prostuduje zadání úkolu a dostane prostor pro upřesňující dotazy k zadání.
 • Po upřesnění a vysvětlení zadání žák pracuje samostatně na řešení komplexní úlohy.
 • Učitel může návodnými otázkami žákovi dopomoci ke správnému řešení.
 • Zpracování pracovního listu vede k třídění údajů a správnému vyplnění tiskopisů.
 • Výstupem této úlohy bude zpracovaný pracovní list, vystavená objednávka, potvrzení objednávky, dodací list, faktura, vyplněný reklamační list a vyjádření k reklamaci.
 • Žák vytištěné dokumenty seřadí chronologicky za sebou do složky, kterou odevzdá k hodnocení. Učitel rozhodne, zda výstup žáka bude v elektronické nebo tištěné podobě.

Pro hlubší ověření znalostí a dovedností spojených s administrativou při nákupu zboží poslouží použití jiných formulářů. (Žák nepracuje dle návyku, ale musí aplikovat nabyté znalosti.)

Způsob realizace

Komplexní úloha bude řešena v běžné učebně a v učebně ICT v průběhu realizace modulu „Nákup zboží“.

Komplexní úlohu je možno využít i bez realizace uvedeného modulu.

Pomůcky

 • zadání souvislého příkladu
 • hospodářské tiskopisy – potřebné tiskopisy jsou přílohou komplexní úlohy. Učitel může žákům předložit tyto tiskopisy, nebo připravit tiskopisy, které znají z dřívější výuky a se kterými jsou zvyklí pracovat.
 • pracovní list ke komplexní úloze
 • kalkulačka
 • psací potřeby
 • PC, MS Word, MS Excel

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem řešení komplexní úlohy za každého žáka bude:

 • zpracovaný pracovní list
 • vystavená objednávka
 • potvrzení objednávky
 • dodací list
 • vystavená faktura
 • vyplněný reklamační list
 • potvrzení přijetí reklamace

Kritéria hodnocení

Žák za řešení komplexní úlohy může získat celkem 60 bodů

 

 • zpracování pracovního listu max. 15 bodů, aby žák získal bod, musí správně určit předepsané údaje, za špatně určený či nevyplněný údaj se bod nepřiznává
 • vystavení objednávky 5 nebo 0 bodů, aby žák získal 5 bodů, musí být objednávka vystavena bezchybně, vyskytne-li se chyba, žák nezíská žádný bod
 • zpracování potvrzení objednávky 10 nebo 0 bodů, aby žák získal 10 bodů, musí být správně vytvořen hlavičkový papír a potvrzení objednávky zpracováno bezchybně, vyskytne-li se chyba, žák nezíská žádný bod
 • vystavení dodacího listu 10 nebo 0 bodů, aby žák získal 10 bodů, musí být dodací list vystaven bezchybně, vyskytne-li se chyba, žák nezíská žádný bod
 • vystavení faktury 10 nebo 0 bodů, aby žák získal 10 bodů, musí být faktura vystavena bezchybně, vyskytne-li se chyba, žák nezíská žádný bod
 • vyplnění reklamačního listu 5 nebo 0 bodů, aby žák získal 5 bodů, musí být reklamační list vyplněn bezchybně, vyskytne-li se chyba, žák nezíská žádný bod
 • zpracování potvrzení přijetí reklamace 5 nebo 0 bodů, aby žák získal 5 bodů, musí být potvrzení přijetí reklamace zpracováno bezchybně, vyskytne-li se chyba, žák nezíská žádný bod

Převodová tabulka hodnocení

Vyjádření v % Body Hodnocení
100% - 88% 60 - 53 výborný
87% - 75% 52 - 45 chvalitebný
74% - 63% 44 - 38 dobrý
62% - 50% 37 - 30 dostatečný
méně než 50% méně než 30 bodů nedostatečný

Doporučená literatura

Poznámky

Přehled o úloze:

Základem komplexní úlohy je zadání souvislého příkladu, dále pracovní list pro žáka a složka hospodářských tiskopisů.

Pro učitele je k dispozici správné řešení pracovního listu a vyplněné tiskopisy.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Šárka Thanheiserová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.