Detail komplexní úlohy Adventní věnec

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Adventní věnec

Kód úlohy

41-u-3/AC09

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Tématická a příležitostní floristika

Škola

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk p.o., Opavská, Šternberk

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

05. 06. 2019 22:07

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

24

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Úkolem komplexní úlohy je procvičení a prohlubování teoretických znalostí a získání praktických dovedností při vytváření tematických a příležitostných vazeb a aranžmá. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi, potřebné informace pro vypracování komplexní úlohy si doplňuje pomocí odborné literatury a internetu. Důraz při práci s komplexní úlohou je kladen na uplatňování estetických principů a zákonů a hospodárné využívání zpracovávaného materiálu.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

ve vazbě na NSK očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci 41-008-H Florista:

 • zhotovování vazačských výrobků
 • aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

očekávané výsledky učení dle RVP učebního oboru 41-52-H/01 Zahradník:

Žák:

 • ve vazačské a aranžérské činnosti uplatňuje estetické zákony a principy,
 • vytváří typy vazeb k různým účelům a příležitostem,
 • navrhuje a aranžuje rostliny ve volném prostoru a květinovou interiérovou výzdobu,
 • odpovídajícím způsobem ošetřuje rostliny v prodejně.

Po ukončení modulu by měl žák vhodně a správně uplatňovat estetické principy a zákony při vazbě a aranžování květin. Pro danou vazbu používat nejvhodnější přípravné a hlavní techniky.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci:

v 1. dílčí části – NÁVRH ADVENTNÍHO VĚNCE – 2 vyučovací hodiny v odborné učebně pod vedením vyučujícího – si připraví barevný grafický návrh adventního věnce, vytvoří seznam potřebného materiálu a surovin a potřebného nářadí, vyhotoví kalkulaci ceny věnce.

v 2. dílčí části – VAZBA A ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE – 6 hodin ve vazačské dílně – provádí vazbu těla věnce a následně jeho přízdobu

Metodická doporučení

 • žáci budou pracovat individuálně
 • 1. část komplexní úlohy může být realizována v teoretické výuce, následně 2. dílčí část v praktických cvičeních teoretické výuky nebo v předmětu odborný výcvik.

1. dílčí část

 • NÁVRH ADVENTNÍHO VĚNCE – bude žákům sloužit k přípravě na praktickou část komplexní úlohy
 • žáci si připraví barevný grafický návrh adventního věnce, seznam potřebného materiálu, surovin a nářadí pro jeho výrobu
 • žáci se aktivně zapojují, pracují samostatně
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

2. dílčí část

 • VAZBA A ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE. Praktické cvičení ve vazačské dílně
 • žáci nejdříve provedou vazbu těla věnce a následně jeho přízdobu
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost vyhotovení

Způsob realizace

 • forma výuky je teoreticko-praktická
 • úlohy budou probíhat jako domácí příprava nebo v rámci vyučovací hodiny v odborné učebně, vazačské dílně a v počítačové učebně

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače s připojením na internet

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy (1. a 2. dílčí část) – počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • odborná literatura

Učební pomůcky pro žáka:

 • psací potřeby, kreslicí potřeby
 • výkresy formátu A3
 • učební texty, sešit
 • kalkulačka

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • NÁVRH ADVENTNÍHO VĚNCE – žáci si připraví barevný grafický návrh adventního věnce, seznam potřebného materiálu, surovin a nářadí pro jeho výrobu

2. dílčí část

 • VAZBA A ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE. Žáci nejdříve provedou vazbu těla věnce a následně jeho přízdobu dle svého návrhu

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se aktivita žáka při přípravě tvorbě návrhu adventního věnce
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem
 • posuzuje se správnost vyhotovení seznamu materiálu, surovin a nářadí potřebného vazbu a aranžování věnce a kalkulace ceny věnce
 • posuzuje se pečlivost při grafickém zpracování návrhu věnce

2. dílčí část

 • hodnotí se aktivní přístup, samostatnost, pečlivost a kvalita zpracování věnce
 • hodnotí se správnost uplatnění estetických principů a zákonitostí
 • hodnotí se hospodárné využívání materiálu při vazbě a aranžování věnce

Doporučená literatura

kolektiv autorů: Floristika. Praha, Profi Press s.r.o., 2011.406 s. ISBN 978-80-86726-43-4.

Poznámky

Časová náročnost:

 • Odborné vzdělávání: 16 hodin teoretické výuky učiva tematická a příležitostná floristika, žáci se seznamují s pracovními postupy při vazbě a aranžování jednotlivých druhů vazeb a aranžmá, seznamují se se specifiky jednotlivých typů tematických a příležitostných vazeb, vyhledávají potřebné informace v odborné literatuře, posuzují uplatnění estetických prvků a zákonitostí v jednotlivých druzích vazeb a aranžmá, navrhují aranžmá dle zadaných parametrů.
 • Praktické vzdělávání formou komplexní úlohy v délce 8 hodin:
  • 1. dílčí část – NÁVRH ADVENTNÍHO VĚNCE – 2 vyučovací hodiny v odborné učebně
  • 2. dílčí část – VAZBA A ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE – 6 hodin ve vazačské dílně

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.