Detail komplexní úlohy Návrh osázení skalky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Návrh osázení skalky

Kód úlohy

41-u-3/AC08

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Stavby v zahradních a krajinářských úpravách

Škola

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk p.o., Opavská, Šternberk

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

05. 06. 2019 21:52

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

28

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Úkolem komplexní úlohy je získání teoretických znalostí o stavbách v zahradních a krajinářských úpravách. Důraz musí být kladen na odbornost tématu.

Cílem komplexní úlohy by mělo být naučit žáka navrhovat a realizovat osázení u zahradních a krajinářských staveb.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 • očekávané výsledky učení dle RVP učebního oboru 41-52-H/01 Zahradník:

Žák:

 • se orientuje v projektové dokumentaci a samostatně pracuje podle sadovnických plánů,
 • popíše základní druhy staveb v zahradních a krajinářských úpravách a uvede jejich funkci a význam,
 • popíše postup zakládání, ošetřování a údržby staveb v zahradních a krajinářských úpravách,
 • navrhuje osázení u jednotlivých druhů zahradních a krajinářských staveb.

Po ukončení modulu by se měl žák samostatně orientovat v druzích staveb v zahradních a krajinářských úpravách, měl by umět uplatnit zásady jejich zřizování, znát způsoby ošetřování těchto staveb a dokázat samostatně navrhnout osázení u zahradních a krajinářských staveb.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci:

 • navrhují osázení zadaného zahradního prvku – skalky
 • vytváří seznam rostlin vhodných pro osázení, včetně sponu a počtu rostlin
 • vytvoří seznam činností nutných pro založení a osázení skalky
 • navrhnou péči o skalku v následujícím roce
 • vytvoří barevný grafický osazovací plán navrhované skalky

Metodická doporučení

 • žáci budou pracovat individuálně
 • žáci se aktivně zapojují, pracují samostatně
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost vyhotovení

Způsob realizace

 • forma výuky je teoreticko-praktická
 • úlohy budou probíhat v rámci vyučovací hodiny v odborné učebně

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače s připojením na internet

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy – počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • odborná literatura

Učební pomůcky pro žáka:

 • psací potřeby, kreslicí potřeby, rýsovací potřeby
 • výkresy formátu A3
 • učební texty, sešit
 • kalkulačka

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

NÁVRH OSÁZENÍ SKALKY

žáci:

 • vytvoří seznam rostlin vhodných pro osázení, včetně sponu a počtu rostlin
 • vytvoří seznam činností nutných pro založení a osázení skalky
 • navrhnou péči o skalku v následujícím roce
 • vytvoří barevný grafický osazovací plán navrhované skalky

Kritéria hodnocení

 • posuzuje se aktivita žáka při přípravě tvorbě osazovacího návrhu
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem
 • posuzuje se správnost vyhotovení seznamu rostlin vzhledem k druhu stavby
 • posuzuje se správnost zvoleného sponu a výpočet počtu rostlin nutných pro osázení
 • posuzuje se správnost technologického postupu při zakládání a osazování skalky
 • posuzuje se správnost navržené péče o skalku
 • posuzuje se pečlivost při grafickém zpracování návrhu skalky

Doporučená literatura

kolektiv autorů: Tvorba zeleně, Sadovnictví – krajinářství. Mělník, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2011.303 s. ISBN 978-80-904782-0-6 (VOŠZa a SZaŠ), ISBN 978-80-247-3605-1 (Grada).

Poznámky

Časová náročnost:

 • Odborné vzdělávání: 20 hodin teoretické výuky učiva směřující k získání znalostí o významu a použití staveb v zahradních a krajinářských úpravách.
 • Praktické vzdělávání formou komplexní úlohy v délce 8 hodin: formou vypracování projektu NÁVRH OSÁZENÍ SKALKY

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy