Detail komplexní úlohy Poznávání jehličnatých dřevin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Poznávání jehličnatých dřevin

Kód úlohy

41-u-3/AC07

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Jehličnany a stálezelené dřeviny

Škola

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk p.o., Opavská, Šternberk

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

05. 06. 2019 17:47

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

2

Charakteristika/anotace

Úkolem komplexní úlohy je procvičení a prohloubení teoretických znalostí a praktického poznávání jednotlivých druhů jehličnatých dřevin. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi, potřebné informace pro vypracování komplexní úlohy si doplňuje pomocí odborné literatury a internetu.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Ve vazbě na NSK očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v profesní kvalifikaci 41-007-H Sadovník nebo 41-038-H Krajinář:

 • Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

Očekávané výsledky učení dle RVP učebního oboru 41-52-H/01 Zahradník:

Žák:

 • uvede možnosti použití jehličnatých dřevin v sadovnické tvorbě,
 • vyjmenuje a charakterizuje zástupce jednotlivých rodů jehličnatých dřevin,
 • popíše nároky jednotlivých dřevin na stanoviště,
 • poznává zástupce jehličnatých a stálezelených dřevin.

Po ukončení modulu by měl žák zvládat poznávat a pojmenovávat, popisovat a uvést nároky na stanoviště základních druhů jehličnatých dřevin používaných v zahradní a krajinářské tvorbě, je schopen do daných podmínek stanoviště zvolit vhodný druh dřeviny dle jejích nároků.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci:

 • sesbírají vzorky jehličnatých dřevin – 3 letorosty a 3 šišky – 1 hodina jako domácí úkol
 • výroba jmenovek, poznávacích a popisových kartiček – 2 vyučovací hodiny v počítačové učebně
 • poznávání dřevin pomocí vytvořených poznávacích kartiček, vytvoření nástěnky z vypracovaného materiálu – 2 vyučovací hodiny
 • opakování učiva pomocí pracovního listu – 1 vyučovací hodina
 • vytvoření PowerPointové prezentace na jeden druh jehličnaté dřeviny – domácí úkol 2–4 hodiny
 • prezentace jehličnatých dřevin – ve výuce 2 hodiny

Metodická doporučení

 • žáci budou pracovat ve dvojicích
 • dvojice si vyberou nebo jim budou přiděleny 3 druhy jehličnatých dřevin z těchto rodů: Ginkgo, Cryptomeria, Metasequoia, Sequiadendron, Taxodium, Taxus, Picea, Larix, Cedrus, Abies, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga, Thuja, Chamaecyparis, Juniperus

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedeného oboru a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • SBÍRKA DŘEVIN – bude žákům sloužit k určování rodů a druhů jehličnatých dřevin
 • učitel vede žáky formou návodných otázek tak, aby nejdříve žáci sami určili správný druh dřeviny, následně mohou žáci použít k určení odbornou literaturu
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost jeho výsledků

2. dílčí část

 • POZNÁVACÍ KARTIČKY – budou žákům sloužit k dalšímu prohloubení a zafixování správné determinace druhů
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

3. dílčí část

 • PRACOVNÍ LIST – slouží k opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel a sami žáci ve dvojicích zkontrolují správnost svých výsledků

4. dílčí část

 • PREZENTACE jednoho druhu dřeviny – žáci samostatně ve dvojici vytvoří v programu PowerPoint prezentaci vybraného nebo přiděleného druhu jehličnaté dřeviny – v prezentaci se zaměří na původ dřeviny, její stanovištní nároky, uplatnění v sadovnické tvorbě a zajímavosti o daném druhu dřeviny
 • učitel vysvětlí jednotlivé položky v prezentaci
 • prezentace bude sloužit k doplnění informací o jehličnatých dřevinách a k poznávání druhů
 • žáci tvoří prezentaci jako domácí úkol
 • prezentaci žáci odprezentují ve vyučovací hodině

Tato komplexní úloha je po upravení vybraných druhů vhodná i pro učební obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor.

Způsob realizace

 • forma výuky je teoreticko-praktická
 • úlohy budou probíhat jako domácí příprava nebo v rámci vyučovací hodiny v odborné učebně a v počítačové učebně

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • MS PowerPoint
 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • kancelářské potřeby (fixy, pastelky, lepidlo, výkresový papír, nůžky)

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy. 1. a 2. a 4. dílčí část – počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • pracovní listy – počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • odborná literatura k určování druhů

Učební pomůcky pro žáka:

 • kancelářské potřeby (fixy, pastelky, lepidlo, výkresový papír, nůžky)
 • učební texty, sešit
 • psací potřeby

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • SBÍRKA DŘEVIN – dvojice žáků vytvoří sbírku jehličnatých dřevin
 • každá dvojice přinese od 3 druhů vybraných nebo přidělených druhů dřevin letorost a plod (šiška, šištice)

2. dílčí část

 • POZNÁVACÍ KARTIČKY – dvojice žáků vytvoří jmenovky, obrazové a popisové poznávací kartičky 3 druhů jehličnatých dřevin

3. dílčí část

 • PRACOVNÍ LIST – vyplněný pracovní list

4. dílčí část

 • PREZENTACE – vytvoření PowerPointové prezentace jednoho druhu jehličnaté dřeviny

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se aktivita žáka při sběru vzorků dřevin
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem při určování druhu ve výuce
 • posuzuje se aktivita a samostatnost při určování druhů

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost, aktivní přístup, samostatnost, pečlivost zpracování

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost

4. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost informací, aktivita, samostatnost při práci, výstup při prezentaci

Doporučená literatura

Martin Vlasák: Okrasné dřeviny. Mělník, VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2012. 376 s. ISBN 978-80-904782-9-9.

Luboš Úradníček, Petr Maděra a kolektiv: Dřeviny České republiky. Písek, Matice lesnická, 2001. 333 s. ISBN 80-86271-09-9.

Poznámky

Časová náročnost: 

 • poznávání druhů jehličnatých dřevin může být prohloubeno KÚ v délce celkem 10 hodin:
  • 2 hodiny na výrobu poznávacích kartiček a jmenovek (ve výuce)
  • 1 hodina na sbírání vzorků (domácí úkol)
  • 2 až 4 hodiny na vytvoření PowerPointové prezentace (domácí úkol)
  • 3 hodiny praktické poznávání a procvičování pomocí pracovního listu (ve výuce)
  • 2 hodiny na opakování pomocí prezentací žáků

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.