Detail komplexní úlohy Konvenční sklízecí mlátička

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Konvenční sklízecí mlátička

Kód úlohy

41-u-3/AB82

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Mechanizační prostředky pro sklizeň obilovin a okopanin

Stroje a zařízení pro sklizeň obilovin a okopanin

Škola

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Purkyňova, Opava

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Personální a sociální kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

24. 05. 2019 19:12

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Žákům, kteří tvoří pracovní skupinu, přidělí učitel po výuce daného učiva pracovní list, který si žáci samostatně vyplní. Cílem komplexní úlohy je aktivní zopakování probraného učiva tak, aby u žáků došlo k co možná největšímu zapamatování získaných znalostí. Žáci samostatně aktivně uplatňují získané vědomosti v pracovním listu, které si na závěr s učitelem vyhodnotí a získají zpětnou vazbu. Komplexní úloha není uzavřená, ale je možné ji dále rozvíjet a doplňovat zejména s přihlédnutím na regionální charakter zemědělské techniky.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 • Rozděluje a popisuje hlavní mechanizační prostředky používané při přímé sklizni obilovin
 • Popíše základní části sklízecí mlátičky a vysvětlí jejich funkci

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 • Výklad a řízený rozhovor při výuce nového učiva
 • Samostatná práce žáků při vyplňování pracovního listu
 • Komunikace ve skupině žáků a vzájemná kontrola vyplnění pracovního listu
 • Zpětná vazba ze strany učitele, odhalení a vysvětlení chyb

Metodická doporučení

Úloha je využitelná v teoretickém vyučování, slouží nejen pro skupinovou výuku, počet žáků v jedné pracovní skupině je omezen velikostí třídy. Komplexní úlohu lze využít při samostatně zadané práci, kdy si žáci probrané učivo samostatně opakují v rámci vyučovací hodiny. Pracovní list je možné rovněž využít v rámci domácí přípravy např. v moodle školy.

Tato komplexní úloha může být využita v oborech vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář i 41-41-M/01 Agropodnikání, ale také v oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Způsob realizace

Teoretická, v učebně školy

Pomůcky

PC, tiskárna pro přípravu pracovních listů

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • Není žádný písemný výstup, žáci sledují výklad učitele a odpovídají na zadané otázky.
 • Žáci pracují s tištěnou verzí výkladu nebo s učebnicí a zapisují si poznámky.

2. dílčí část

 • pracovní list

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • Předpokládá se komunikace mezi učitelem a žáky.
 • Dílčí část se nehodnotí.

2. dílčí část

 • Hodnotí se body věcná správnost položek doplněných v pracovním listu.
 • Slovně je hodnocena samostatnost při práci na pracovních listech, vzájemná interakce ve skupině žáků, prezentace výsledků před učitelem a třídou.

Žáci si vzájemně ohodnotí správnost vyplnění pracovního listu:

Za každou správnou odpověď udělí 1 bod.

Maximální počet za vyplnění pracovního listu je 29 bodů.

Doporučená literatura

ROH, Jiří, František KUMHÁLA a Petr HEŘMÁNEK. Stroje používané v rostlinné výrobě. Vyd. 2. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2003. ISBN 80-213-0614-9.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vlastimil Dluhoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.