Detail komplexní úlohy Jatečné maso - jakostní třídy a využití

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Jatečné maso - jakostní třídy a využití

Kód úlohy

65-u-2/AB73

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Potraviny živočišného původu (E)

Škola

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky, Vsetín

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

16. 05. 2019 20:47

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

30

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Hlavním cílem komplexní úlohy je poskytnout žákům teoreticky základní znalosti o jatečném mase v takovém rozsahu, aby byli schopni určit u jednotlivých druhů mas jeho jakostní třídu a popsat použití jednotlivých druhů mas v kuchyni.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

Žák využívá základní teoretické znalosti jatečného masa, jeho charakteristiky, složení, druhů zrání, kažení masa a veterinární kontroly.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení s vazbou na RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, 65-51-E/02 Práce ve stravování.

Žák:

 1. určí tržní druhy jatečného masa
 2. zařadí maso podle kvality do jakostních tříd (skupin)
 3. charakterizuje použití jednotlivých částí masa v kuchyni
 4.  uvede možnosti pro technologické zpracování masa

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. žák určí tržní druhy jatečného masa

 • sleduje prezentace na dané téma a reaguje na dotazy učitele
 • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky

2. žák zařadí maso podle jeho kvality do jakostních tříd (skupin)

 • zařadí jatečné maso do skupin

3. žák charakterizuje použití jednotlivých částí masa v kuchyni

 • navrhne příklady využití jatečného masa

4. žák uvede možnosti pro technologické zpracování masa

 • vyplní pracovní listy č. 1, 2, 3, 4, kde uvede možné příklady využití jednotlivých druhů mas v kuchyni

Doporučený časový rozvrh činí 30 vyučovacích hodin

Metodická doporučení

Komplexní úloha je využitelná v teoretickém vyučování, při odborném výcviku pro obory Stravovací a ubytovací služby a Práce ve stravování. Je rozdělena do tří dílčích částí.

1. dílčí část

 • vhodná forma výuky je výklad učitele doplněný o prezentace, práce s odbornou literaturou a názorné videoukázky
 •  k úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené procvičování, postupné kladení otázek, pravidelné opakování učiva a diskuze
 • při nejasnostech se doporučuje objasňovat žákům věci, které jim nejsou zřejmé
 • diskuse rozvine u žáků schopnost formulovat podstatu problému, účastníci si vzájemně vymění své názory na odborné téma, na základě svých znalostí uvádějí argumenty pro svá tvrzení
 • žáci se podle svých schopností aktivně zapojují
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou

2. dílčí část

 • pracovní listy – 1, 2, 3, 4 slouží k ověření teoretických znalostí a poznatků
 • učitel seznámí žáky se zadáním, vysvětlí postup při řešení
 • žák následně pracuje s pracovními listy samostatně, rozvíjí vlastní iniciativu, poznává potřeby uplatnitelné v odborné praxi
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice

3. dílčí část

 • učitel dohlíží na průběh činnosti a kontroluje správnost odpovědí
 • učitel konzultuje s žáky jejich chyby
 • učitel provede závěrečné hodnocení a objasní žákům, proč byli neúspěšní, rozkryje jejich chyby v řešení
 • v případě potřeby učitel umožní žákům libovolný počet pokusů k opakování, ideálně až do stádia úspěšného zvládnutí učiva

Způsob realizace

Teoretická výuka

Pomůcky

Výuka probíhá v klasické učebně, s využitím informačních a komunikačních technologií (dataprojektor, PC) a dalšími pomůckami.

Technické vybavení učebny:

Počítač s připojením na internet

Dataprojektor

Plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební (odborné) pomůcky pro žáka:

Učebnice Marie Šebelová. Potraviny a výživa

Záznamový blok

Psací potřeby

Učební (odborné) pomůcky pro učitele:

Shodné s požadavky na žáka

Pracovní listy pro samostatnou práci žáků, počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • žáci získávají prostřednictvím učitele teoretické poznatky o jatečném mase

2. dílčí část

 • pracovní listy č. 1, 2, 3, 4 – použití jatečného masa

3. dílčí část

 • hodnocení pracovních listů

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • předpokládá se spolupráce učitele se žákem
 • oceňuje se aktivita žáka
 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů
 • posuzuje se správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů

2. dílčí část

 • žák vyplňuje jednotlivě 4 pracovní listy
 • kladně se hodnotí samostatnost žáka při práci
 • hodnotí se věcná správnost odpovědí
 • každý pracovní list má samostatné hodnocení

3. dílčí část  - Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách

 • 100 – 90 %    správných odpovědí                 1
 •   80 – 70 %   správných odpovědí                  2
 •           50 %    správných odpovědí                 3
 •   40 – 30 % správných odpovědí                    4
 •           20 %  a méně správných odpovědí      5

Doporučená literatura

Marie Šebelová. Potraviny a výživa. Praha: Parta, 2004. ISBN:80-7320-054-6.

Peter Anderle, Dr. Helmuth Schwarz. Zbožíznalství. 2. vydání. Praha: SNTL, 1996. ISBN: 80-902110-3-8.

L. Bláha, F. Šrek. Suroviny. Praha: Informatorium, 1999. ISBN: 80-86073-44-0.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Františka Vyškovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.