Detail komplexní úlohy Psychologie filmu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Psychologie filmu

Kód úlohy

82-u-4/AB39

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Psychologie filmu

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

22. 04. 2019 08:06

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámit žáky s postupy analýzy psychologie filmu tak, aby byl schopen vlastní anlitické činnosti v této oblasti. Žáci se seznámí s definováním a rozborem filmové psychologie a jejích aspektů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • analyzuje psychologii filmu
 • kategorizuje a charakterizuje jednotlivé prvky psychologie filmu
 • analyzuje ve skupině vybrané filmové fragmenty a posoudí jejich rozdílné působení na spolužáky ve skupině
 • analyzuje příklady odlišných přístupů vybraných filmových autorů k psychologii filmu
 • aplikuje a vyhodnotí získané poznatky v rámci závěrečné skupinové prezentace
 • využívá psychologii ve vlastním autorské filmové činnosti

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně charakterizuje a kategorizuje psychologii filmu
 • využívá získané poznatky a postupy ve vlastní percepci audiovizuálního díla a v následné analýze
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh: 8 hodin

Úvodní prezentace vyučujícího -  2 hodiny

 • představení pojmu psychologie filmu, prvky psychologie filmu,názorně demonstrační ukázky scén z vybraných filmů a jejich rozbor, rozdělení doskupin

Práce ve skupinách - 4 hodiny

 • Přiřazení filmů  skupinám, skupinová práce - rozbr scény,rozbor stopáže filmu, vytvoření společné prezentace

Závěrečná prezentace -  2 hodiny

 • skupinová prezentace rozboru psychologie vybraného filmu a jedné konkrétní scény

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky jako součást praktických modulů (videoklip, obrazová postprodukce, apod.).

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka - úvodní prezentace
 • praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)
 • závěrečná prezentace, hodnocení

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • počítač s potřebným programem
 • počítač s připojením k internetu
 • psací potřeby

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní - monologické:

 • odborný výklad s prezentací obsahující
 • úvod do základů psychologie
 • popis a význam psychologie filmu
 • kategorizaci prvků psychologie filmu

Metody slovní - dialogické:

 • průběžný dialog s žáky v průběhu prezentace
 • záverečná diskuse při prezentaci skupin žáků

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky rozdílných přístupů k psychologii filmu vybranými filmovými autory

Přímé vyučování:

 • skupinová práce žáka (analýza psychologie vybraného filmu)
 • orientace žáka v učivu
 • prezentace vlastní práce před spolužáky ve třídě
 • hodnocení samostatné práce

Zpracování samostatné práce:

 • skupinová práce s cílem vytvoření společné prezentace analyzující vybrané filmové dílo z pohledu psychologie filmu

Popis skupinové práce:

 • skupinová prezentace na téma psychologie filmu vybraného filmu
 • prezentace obsahuje:
  • základní informativní profesní bio autora vybraného filmu
  • představení obsahu filmu a popis snímku z pohledu žánru
  • rozbor z pohledu psychologie filmu celé stopáže filmu
  • jednu vybranou scénu s detailní analýzou filmové psychologie
  • rozbor individuálních reakcí členů skupiny z pohledu filmové psychologie
 • technické parametry:
  • min. 15 slidů
  • výklad s prezentací min. 15 minut
  • rovnocenné zapojení všech členů skupiny
  • max. 4 žáci v jedné skupině
  • uvedení zdrojů na závěr prezentace

Kritéria hodnocení

prospěl - neprospěl. 

prospěl: 

 • aktivita v průběhu modulu, samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů  
 • úplné a správné řešení závěrečné práce v podobě prezentace

neprospěl:

 • neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení
 • nesprávné řešení závěrečné práce v podobě prezentace 

Doporučená literatura

NAKONEČNÝ,Milan: Úvod do psychologie, Praha (Academia) 2003, ISBN 80-200-0993-0

MONACO, James: Jak číst film: Svět filmu, médií a multimédií. Praha (Albatros ), 2006, ISBN 80-00-01410-6

NECHVÁTAL, František (1997): Filmová estetická výchova. České Budějovice: Pedagogická fakulta JU. (diplomová práce)

RŮZNÍ AUTOŘI (2004): Duše a svět ve filmu. Revue Prostor. Praha

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.