Detail komplexní úlohy Filmová řeč

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Filmová řeč

Kód úlohy

82-u-4/AB38

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Filmová řeč

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

22. 04. 2019 07:42

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámit žáka s postupy analýzy filmové řeči audiovizuálního díla a jejIch technických i obsahových prvků a nástrojů, tak, aby žák byl schopen nabyté vědomosti aplikovat do vlastní práce.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • definuje audiovizuální dílo - film
 • popíše historii audiovizuálního díla - filmu
 • vysvětlí pojem filmová řeč
 • kategorizuje prvky filmové řeči (technické, obsahové)
 • vyjmenuje a popíše jednotlivé technické prvky filmové řeči
 • vyjmenuje a popíše jednotlivé obsahové a narativní prvky filmové řeči
 • aplikuje nabyté teoretické vědomosti v oblasti filmové řeči k analýze konkrétních audiovizuálních děl vybraných autorů
 • analyzuje dílo vybraného filmového autora z pohledu filmové řeči

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • charakteristika a význam filmové řeči
 • kategorizace jednotlivých prvků filmové řeči
 • charakteristika jednotlivých ukázek filmů z pohledu filmové řeči
 • analýza filmu vybraného autora

Doporučený časový rozvrh:

Úvodní prezentace vyučujícího -  4 hodiny

 • názorně demonstrativní ukázky vybraných filmů (autorů) s analýzou filmové řeči, jak po stránce technické,tak obsahové, diskuse s žáky, žák si vybere jeden z nabízených filmů k vlastní analýze

Vlastní rozbor žáka - 6 hodiny

 • po shlédnutí vybraného filmu (doma) žák představí svou analýzu vybraného filmu

Závěrečná prezentace - 2 hodiny

 • žák odprezentuje vlastní analýzu vybraného filmu

Metodická doporučení

Komplexní úloha je možné realizovat nejen v rámci teoreticého modulu Filmová řeč, ale i v rámci modulu Obrazová postprodukce.

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka - názorně demonstrační prezentace
 • samostatná práce žáka (domácí aktivita)
 • závěrečná prezentace, hodnocení 

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • počítače s připojením k internetu

pro učitele a technické vybavení učebny:

 • učebna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • reproduktory
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Písemná nebo ústní forma zkoušení 

 • základní pojmy, principy a prvky filmové řeči

Zadání samostatné práce s cílem vytvoření vlastní analýzy scény vybraného filmu.

Specifikace práce:

 • 3-5 NS textu, powepoint prezentace min. 10 slidů
 • obsahuje
  • základní popis filmu (název, autor, rok vzniku, žánr, stopáž)
  • popis a rozbor děje (kontext scény)
  • analýza filmové řeči 
   • obsahové - vedení pozornosti, dramaturgická skladba, asociativní skladba, stylistické formy, kontrukce vyprávěcích rovin, objektivita / subjektivita, vedení pozornosti
   • technické - velikost záběru, rytmus, střihová skladba, pohyb (kamery, předmětu),sklon kamery, perspektiva, hloubka ostrosti, kompozice záběru, deformace obrazu, zvuk ve filmu (ticho, voicover, soundtrack, zvukové efekty),efekty, přechody, výtvarná scéna (masky, kulisy)

Kritéria hodnocení

prospěl - neprospěl. 

 • prospěl: 
  • aktivita v průběhu modulu, samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů  
  • úplné a správné řešení závěrečné práce v podobě prezentace
 • neprospěl:
  • neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení
  • nesprávné řešení závěrečné práce v podobě prezentace 

Doporučená literatura

PLAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. 1. vydání. Praha: Orbis, 1967. 455 s. D-01*70050. 403-22-875.

KUNA, M.: Zvuk a hudba ve filmu: k analýze zvukové dramaturgie filmu (Praha Panton, 1957).

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.