Detail komplexní úlohy Pravidla dokumentaristiky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pravidla dokumentaristiky

Kód úlohy

82-u-4/AB36

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Pravidla dokumentaristiky

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

21. 04. 2019 10:29

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámit žáka s dokumentem jako audiovizuálním dílem, s jeho jednotlivými žánry a jejich pravidly.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše a vysvětlí dokument jako umělecký (audio-vizuální) žánr
 • kategorizuje a popíše jednotlivé žánry a podžánry v oblasti dokumentaristiky
 • aplikuje nabité vědomosti k analýze a popisu rozboru zdokumentu

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Doporučený časový rozvrh:

Úvodní prezentace vyučujícího -  3 hodiny

 • představení a definování dokumentu jako audiovizuálního žánru
 • představení jedntlivých dokumentárních žánrů
 • názorně demonstrační ukázky vybraných dokumentů a jejich rozbor (společně s žáky)

Společná projekce vybraných dokumentů - 3 hodiny

Skupinový rozbor promítnutého dokumentu - 2 hodiny

 • společná diskuse s žáky

 

Metodická doporučení

Komplexní úlohu je nutné realizovat v kvalitně vybavené učebně upotřebené pro promítnutí audiovizuálního díla (kvalitní obraz i zvuk).

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka doplněná o průběžnou diskusi s žáky (prezentace)
 • promítání a rozbor dokumentu v rámci společné diskuse

Pomůcky

Pomůcky pro kvalitní promítnutí audiovizuálního díla.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem komplexní úlohy je rozbor promítnutého dokumentu (sloužící jako příklad pro závěrečnou práci celého modulu).

Specifika robozru dokumentu:

 • v literní podobě (text s rozsahem 1-2 NS)
 • obsahuje:
  • základní popis dokumentu (název, autor, rok vzniku)
  • žánrová analýza
  • obsahová analýza
  • kvalita technického zpracování
  • celkový dojem a hodnocení
 • Analýza bude představena v rámci závěrečné společné diskuse (kolokvia)

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů - ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů - praktická forma zkoušení: úplné a správné řešení rozboru dokumentárního filmu.
 • neprospěl: neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení, případně řešení úkolů za výpomoci pedagoga, nesprávné řešení rozboru dokumentárního filmu.

Doporučená literatura

ŠTOLL, Martin: Český film. Režiséři - dokumentaristé: Praha (Libri) 2009, ISBN: 978-80-7277-417-3

ŠTOLL, Martin: Český film. Hundred years of Czech documentary film: Praha (Malá Skála), ISBN: 80-902777-0-5

GAUTHIER, Guy: Dokumentární film a jiná kinematografie, Praha (Akademie muzických umění) 2004, ISB: 80-7331-023-6

NICHOLS, Bill: Úvod do dokumentárního filmu, Praha (Akademie muzických umění) 2010, ISBN: ISBN 978-80-7331-181-0

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.