Detail komplexní úlohy Obrazová postprodukce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Obrazová postprodukce

Kód úlohy

82-u-4/AB31

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Obrazová postprodukce

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, Digitální kompetence

Datum vytvoření

14. 04. 2019 10:20

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

32

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámit žáka s postprodukční technikou obrazové postrodukce - střihem, s jednotlivými formami a typy střihu. A následně nabyté vědomosti využít ve vlastní samostatné práci - postprodukční uprávě audiovizuálního dila. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje a definuje audiovizuální dílo 
 • charakterizuje pojem, význam a obsah obrazové postprodukce pro existenci audiovizuálního díla  
 • popíše a vysvětlí smysl střihu jako postprodukčního nástroje audiovizuálního díla
 • vyjmenuje funkce střihu
 • vyjmenuje a popíše typy střihu
 • vysvětlí pojem střihová skladba
 • používá vícero typů střihu
 • používá programy určené k postprodukci audivizuálního díla (Adobe Premiere / Final Cut)
 • samostatně provede posprodukční zpracování vlastního audiovizuálního materiálu

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • charakteristika a význam obrazové postprodukce pro existenci audiovizuálního díla
 • audiovizuální dílo a jeho vznik
 • postupy a využití získaných poznatků ve vlastní tvorbě v oblasti obrazové postprodukce audiovizuálního díla
 • programy určené k postprodukci 


Doporučený časový rozvrh:

4 vyučovací hodiny:

 • prezentace vyučujícího
 • představení a definování střihu jako postprodukčního nástroje, typologie a funkce střihu, názorné ukázky, objasnění pojmu střihová skladba

6 vyučovacích hodin:

 • polečný úvod do postprodukčního programu
 • představení posprodukčního programu,základní rozhraní, nástroje střihu, tvorba různých typůstřihu

20 vyučovacích hodin:

 • samostatná práce žáků a průběžná kontrola / konzultace
 • střihová postprodukce vlastního audiovizuálního díla (video s rozsahem stopáže 5 - 10 minut)

2 vyučovací hodiny:

 • závěrečná prezentace / obhajoba
 • představení (promítnutí) závěrečné práce, obhajoba žáka, společná diskuse a hodnocení

Metodická doporučení

Komplexní úloha se nabízí realizovat v rámci praktického předmětu s možností využití produkčního multimediálního vybavení (kamery, fotoaparáty, zvukové recordery, apod.) a i postprodukčního (PC/notebook s dostatečným výkonem a s programy určenými k postprodukci audiovizuálního materiálu).

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka - úvodní prezentace.
 • samostatná práce žáka
 • závěrečná prezentace, hodnocení

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • počítače s licencovaným softwarem pro postprodukční úpravu audiovziuálního materiálu s programy určenými k postprodukci (Adobe Premire, v případě IOS Final Cut)
 • počítače s připojením k internetu

pro učitele a technické vybavení učebny:

 • učebna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • počítač s licencovaným softwarem pro postprodukční úpravu audiovziuálního materiálu s programy určenými k postprodukci (Adobe Premire, v případě IOS Final Cut)
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní - monologické:

 • odborný výklad s prezentací (popis a charekteristika audiovizuálního díla, představení aspektů obrazové postprodukce, úvod do postprodukčního programů - Adobe Premiere, Adobe After Effects)
 • ukázky možných přístupů k obrazové posprodukci v rámci různých audiovizuálních žánrů, či od různýcch autorů - režisérů
 • ukázky typů animací a jiných vizuálních efektů

Zpracování samostatné práce:

 • vytvoření vlastního audiovizuálního díla (např. videoklip, dokument, filmový portrét) obsahující různé typy střihů v celkové stopáži 5 - 10 minut.
 • postprodukční obrazové zpracování audiovizuálního materiálu 
 • forma (videoklip, dokument, videoart, rozhovor, reportáž, film)
 • rozsah 5 - 10 min
 • různé typy střihu (např. framový, zábleskový,prolínačka, tmavé okno, postupný)

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů - ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů - praktická forma zkoušení: úplné a správné řešení závěrečné práce včetně postprodukční úpravy
 • neprospěl: neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení, případně řešení úkolů za výpomoci pedagoga, nesprávné řešení závěrečné práce včetně postprodukční úpravy

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

BARAN, Ludvík: Audiovizuální prostředky (Praha SNTL 1978), Edition: Polytechnická knižnice Sv. 85

DUTKA, Edgar: Animovaný film - úvod do scénáristiky, minimum z historie české animace (Praha, Akademie múzických umění 2002), ISBN 80-85883-94-5.

ŠTOCHLOVÁ, Helena: Animovaný film (Praha: Odeon, 1985)

PLAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. 1. vydání. Praha: Orbis, 1967. 455 s. D-01*70050. 403-22-875

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005, 143 s. ISBN 80- 733-1039-2

BORDWELL, David a Kristin THOMPSON. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011, 639 s. ISBN 978-807-3312-176

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.