Detail modulu Technologie pěstování luskovin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Technologie pěstování luskovin

Kód modulu

41-m-4/AM57

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Komplexní úloha

Luskoviny

Obory vzdělání - poznámky

 • 41-41-M/01 Agropodnikání

Délka modulu (počet hodin)

32

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Meteorologe a životní prostředí rostlin

Půda a její zpracování

Výživa a hnojení rostlin

Osivo a sadba

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Tento kvalifikační modul navazuje na získané poznatky z modulů meteorologie a životní prostředí rostlin, půda a její zpracování, výživa a hnojení rostlin, osivo a sadba. Využívány jsou také poznatky z ekonomiky.  Žáci se seznámí se situací pěstování luskovin v České republice a specifiky technologie pěstování jednotlivých druhů a kategorií luskovin.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení vycházejí z výsledků vzdělávání uvedených v RVP:

 • orientuje se v celkové situaci pěstování jednotlivých druhů rostlin v regionu, České republice a ve světě
 • charakterizuje biologické vlastnosti významných druhů polních plodin
 • rozpozná základní druhy polních plodin a pícnin v jednotlivých růstových fázích
 • navrhne vhodné technologické postupy pěstování a sklizně významných druhů plodin
 • sestaví plán hnojení a integrované ochrany pro danou plodinu
 • podle příslušných podmínek provádí a organizuje základní zpracování půdy, předseťovou přípravu, hnojení, setí a sázení
 • navrhne a realizuje preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců polních plodin
 • provádí a organizuje ošetřování porostů během vegetace
 • kontroluje úspěšnost agrotechnických zásahů ve stanovených lhůtách, organizuje následná opatření
 • vyhodnotí dosahované výnosy významných polních plodin
 • provádí a organizuje sklizeň jednotlivých plodin na základě stupně zralosti včetně posklizňové úpravy

Konkretizované výsledky učení pro tento modul:

 • charakterizuje luskoviny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
 • charakterizuje výživu a hnojení luskovin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj luskovin
 • navrhuje technologický postup pěstování luskovin
 • charakterizuje škodlivé činitele v luskovinách a ošetřování proti nim
 • charakterizuje sklizeň a posklizňové úpravy u luskovin
 • navrhuje organizaci pracovních činností v pěstování rostlin
   

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • současná situace pěstování luskovin v ČR a ve světě,
 • význam a biologické vlastnosti luskovin
 • plán hnojení a ochrany luskovin
 • základní zpracování půdy pro luskoviny
 • předseťová příprava pro luskoviny
 • hnojení luskovin
 • setí luskovin
 • ošetřování luskovin ve vegetaci
 • sklizeň luskovin
 • posklizňová úprava luskovin
 • skladování luskovin

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, odborný výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetovými zdroji

Metody názorně demonstrační:

 • sledování výukových prezentací
 • práce s interaktivní tabulí
 • sledování výukového videa

Metody dovednostně praktické:

 • poznávání a popis jednotlivých vzorků luskovin
 • během praktické výuky aplikace teoretických poznatků na praktických příkladech

Učební činnosti

Žák:

 1. Charakterizuje luskoviny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
 • sleduje odborný výklad učitele k charakteristice jednotlivých druhů luskovin
 • na obrázcích a vzorcích luskovin určuje druhy luskovin, zkontroluje si správnost výsledků
 • seznamuje se s nároky jednotlivých druhů luskovin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí
  • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
  • pracuje se získanými informacemi, které využívá při popisu zadaného úkolu
  • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
  • zkontroluje si správnost výsledků
 1. Charakterizuje výživu a hnojení luskovin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj luskovin
 • navrhne ve spolupráci se spolužáky a učitelem plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj luskovin na konkrétním pozemku

 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)

 1. Navrhuje technologický postup pěstování luskovin
 • sleduje prezentaci a odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text se zásadami zemědělské praxe, prezentace, pracovní listy k pěstování luskovin)
 • pracuje se získanými informacemi, pracuje na návrhu technologického postupu se spolužáky
 • prezentuje technologický postup a zdůvodní řešení před třídou
 • zkontroluje si ve spolupráci s učitelem správnost řešení
 1. Charakterizuje škodlivé činitele v luskovinách a ošetřování proti nim
 • seznamuje se, popisuje a určuje základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů luskovin (s využitím obrázků, fotografií, atlasů chorob a škůdců, v porostu)
 • posuzuje stav porostu luskovin na konkrétním pozemku, vyjmenovává a navrhuje možná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů
 • podle pokynu provádí zadané zákroky v porostu
 1. Charakterizuje sklizeň a posklizňové úpravy u luskovin
 • seznámí se s termíny sklizně vybraných luskovin, jejich výnosem
 • vyhodnotí dosahované výnosy luskovin
 • popíše technologii sklizně luskovin s využitím obrázků a textů
 • vykonává určené sklizňové práce a učí se je organizovat
 • je seznámen s legislativou týkající se BOZP a požární ochrany a dodržuje je

6. Navrhuje organizaci pracovních činností v pěstování rostlin

 • v rámci výuky praxe spolupracuje se spolužáky a zaměstnanci zemědělského podniku
 • připravuje návrhy organizace pracovních činností v pěstování rostlin ve spolupráci s agronomem nebo učitelem praktického vyučování
 • učí se odpovědnosti za svěřený úsek
 • učí se vést pracovníky zajišťující pěstování rostlin - připravuje podklady, komunikuje s pracovníky, zadává pokyny ve spolupráci s agronomem nebo učitelem praktického vyučování

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat ve třetím ročníku.  Výuka probíhá v případě předmětového uspořádání ŠVP ve vyučovacích předmětech pěstování rostlin a praxe.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné a ústní zkoušení

Samostatná práce žáků: referát, projekt (doporučení, nepovinné)

Praktické zkoušení zvládnutí činností

Ověřování probíhá ústně a písemně v rámci teoretické výuky ve vyučovacím předmětu pěstování rostlin. Hodnoceno je využívaní odborné terminologie, odborná správnost odpovědí a schopnost aplikace poznatků.

V rámci výuky odborné praxe jsou ověřovány především praktické dovednosti formou praktického předvedení žáky. Důraz je kladen na odbornou správnost, samostatnost. Hodnoceny jsou také dovednosti organizace práce při zajišťování činností v rostlinné výrobě a vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu.

Kritéria hodnocení

 • Žák vyjmenuje 5 druhů luskovin a vysvětlí jejich využití
 • Žák rozpozná luskoviny v různých vývojových fázích
 • Žák popíše nároky jednotlivých druhů luskovin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí
 • Žák vysvětlí vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci luskovin
 • Žák popíše přihnojení luskovin za vegetace včetně listových hnojiv a stanoví vhodnou vývojovou fázi dané rostliny k přihnojení
 • Žák navrhne plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj luskovin na konkrétním pozemku
 • Žák popíše technologii pro pěstování zadaných luskovin
 • Žák popíše technologii pro založení porostů zadaných luskovin
 • Žák popíše zařazení luskovin do osevního postupu
 • Žák popíše zásady správné zemědělské praxe pro pěstování luskovin
 • Žák popíše vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci luskovin
 • Žák popíše a určí základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů luskovin
 • Žák posoudí stav porostu luskovin na konkrétním pozemku a navrhne opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů a zadá pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu
 • Žák popíše systém integrované ochrany pro luskoviny
 • Žák popíše systém ochrany rostlin proti danému škůdci s ohledem na ochranu včel
 • Žák uvede vhodný termín sklizně vybraných luskovin a odhadne jejich výnos
 • Žák popíše technologii sklizně luskovin a zadá instrukce k provedení sklizně
 • Žák popíše kontrolu kvality provedených sklizňových prací
 • Žák popíše posklizňovou úpravu luskovin
 • Žák popíše požadavky na skladování luskovin
 • Žák vyjmenuje povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin
 • Žák charakterizuje vedení evidence hnojiv
 • Žák vyhledá zadaný blok/díl půdního bloku ve veřejném registru půdy (LPIS)
 • Žák vyjmenuje a vysvětlí hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti
 • Žák popíše zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku
 • Žák navrhne plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků
 • Žák popíše a vysvětlí využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě
 • Žák popíše spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací
 • Žák navrhne systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách
 • Žák prokáže znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržuje je a kontroluje jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku

Pro splnění modulu je vyžadována úspěšnost minimálně 50 %.

Doporučená literatura

KUCHTÍK, František. Pěstování rostlin 2: celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Třebíč: FEZ, 1995. ISBN 80-901789-1-X. Pěstování rostlin I., 1999, Credit, 80-902295-7-3

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

teoretické vyučování - 16 hodin

praktické vyučování - 16 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné