Detail komplexní úlohy Evidence mezd a jejich výpočty

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Evidence mezd a jejich výpočty

Kód úlohy

63-u-4/AA09

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Vazba na vzdělávací modul(y)

Stanovujeme mzdu

Škola

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

12. 11. 2018 12:12

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je vykonat základní úkony spojené s odměňováním zaměstnanců v hlavním pracovním poměru i v případě činností vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Úloha obsahuje zadání s údaji o zaměstnavateli a zaměstnancích, na jejichž základě žák vyplní evidenci docházky a provede mzdové výpočty za tři sledovaná obchobí.  Stanoví základní mzdu,  doplňkové složky a náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za svátek a dovolenou. V případě dočasné pracovní neschopnosti se vypočítá náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Mzdy podrobí zdravotnímu a sociálnímu pojištění a dani z příjmů. U odměn z dohody o provedení práce stanoví roční limit objemu práce a vypočítá případnou srážkovou povinnost.

Této komplexní úloze předchází úloha zaměřená na vystavení pracovní smlouvy, mzdového výměru a dohod o pracích vykonávaných mimo hlavní pracovní poměr, následující komplexní úlohou je úloha zaměřená na mzdové účetnictví.

Úloha se váže k tematickému celku Stanovujeme mzdu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 • eviduje odpracovanou dobu,
 • počítá základní časovou mzdu technických i dělnických profesí,
 • vyčíslí příplatek za práci přesčas,
 • přiznává prémie a osobní ohodnocení,
 • počítá náhradu za svátek a řádnou dovolenou,
 • počítá náhradu za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti,
 • přiznává odměnu z dohody o provedení práce,
 • sráží odvody institucím zdravotního a sociálního pojištění,
 • uplatňuje zálohovou a srážkovou daň.

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci pracují individuálně pod dozorem vyučujícího. Orientují se v zadání úlohy, pracují s přiloženými dokumenty a formuláři:

 • výpis ze zákona o nemocenském pojištění,

 • formuláře evidence docházky,

 • výpočtové formuláře pro stanovení mezd a odměn z dohod,

 • účetní sowtware.

Celková dotace na splnění úlohy je 12 hodin, z toho alespoň 4 hodiny zahrnují práci s ekonomickými potrály a účetním softwarem.

Metodická doporučení

Způsob realizace

Úloha je provázaná s předměty teoretického vyučování (ekonomika, účetnictví). Žáci ručně vyplňují evidenci docházky s pomocí aktuálního plánovacího kalendáře a počítají všechny složky mezd. Údaje o zákonných příplatcích ke mzdě a dalších složkách vyhledávají v zákoníku práce.  Po zvládnutí úkolu je vhodné provést evidenci docházky a výpočet mezd pomocí účetního softwaru, který škola pro výuku používá. Pro legislativní podporu je vhodné použít příslušné zákony  v tištěné nebo elektronické podobě (př. www.business.center.cz). Pro kontrolu zdanění hrubé mzdy je možné použít internetovou kalkulačku, např. www.finance.cz/cista-mzda/kalkulacka.

Pomůcky

 • kalkulačka
 • zákony
 • počítač
 • účetně ekonomický software
 • internet

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Samostatná práce zahrnuje sestavení:

 • evidence docházky 2 zaměstanců v hlavním pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o provedení práce,
 • výpočet průměrné hodinové mzdy za uzavřené kalendářní období,
 • stanovení příplatku za přesčasovou práci,
 • výpočet náhrady za řádnou dovolenou a svátek,
 • stanovení zákonných odvodů z mezd,
 • výpočet zálohové a srážkové daně,
 • výpočet nemocenských dávek náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti,
 • výpočet hrubých a čistých příjmů za 3 kalendářní měsíce,
 • odpovědi na zadané otázky.

 

 

 

 

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl

Uspěl – žák zpracoval všechny požadované výstupy komplexní úlohy, hodnocení samostatné práce není nižší než 50%.

 

Doporučená literatura

Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1 – 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů

Poznámky

Výpočty byly zpracovány dle platné legislativy roku 2018. Hodnoty ve výpočtech je nutné aktualizovat dle aktuálně platné legislativy( například zaokrouhlování, koeficienty atp.)

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radka Kotoučková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.