Detail komplexní úlohy Jídla z brambor, zeleniny, rýže, krup, luštěnin, hub, vajec, sýrů a tvarohu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Jídla z brambor, zeleniny, rýže, krup, luštěnin, hub, vajec, sýrů a tvarohu

Kód úlohy

65-u-3/AA86

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Bezmasé pokrmy 1

Škola

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky, Vsetín

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

08. 03. 2019 21:47

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

25

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je poskytnout žákům teoreticky základní znalosti o pokrmech připravovaných z brambor, zeleniny, rýže, krup, luštěnin, hub, vajec, sýrů a tvarohu. Žák získá vědomosti o bezmasých pokrmech, jež svou rozmanitostí, pestrostí obohacují jídelníček a vyznačují se výraznou časovou úsporou přípravy. Žák se naučí, jaký význam mají bezmasé pokrmy ve výživě a proč je důležité dodržovat jejich správný technologický postup.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Komplexní úloha má vazbu na NSK - Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H)

Žák:

 • Charakterizuje význam bezmasých pokrmů
 • Popíše rozdělení bezmasých pokrmů
 • Používá odbornou terminologii
 • Popíše výrobní postupy bezmasých pokrmů z brambor, zeleniny, rýže, krup, luštěnin, hub, vajec, sýrů a tvarohu
 • Uplatní teoretické znalosti a popíše výrobní postup určeného pokrmu

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 Žák:

1. Charakterizuje význam bezmasých pokrmů -  doporučený časový rozvrh 1 hodina.

 • Vysvětlí, jaký význam mají bezmasé pokrmy ve výživě člověka

2. Popíše rozdělení bezmasých pokrmů - doporučený časový rozvrh 1 hodina.

 • Rozdělí pokrmy podle chuti a podle základní suroviny
 • Vyjmenuje základní suroviny, z kterých lze připravit bezmasý pokrm

3. Používá odbornou terminologii - doporučený časový rozvrh 8 hodin.

 • Sleduje prezentaci a výklad na dané téma a reaguje na dotazy učitele
 • Aplikuje získané teoretické poznatky na praktických příkladech

 4. Orientuje se ve výrobních postupech bezmasých pokrmů z brambor, zeleniny, rýže, krup, luštěnin, hub, vajec, sýrů a tvarohu - doporučený časový rozvrh 8 hodin.

 • Vysvětlí, jak lze jednotlivé potraviny technologicky zpracovat podle chuti
 • Rozliší pokrmy podle chuti na slaná i sladká jídla
 • Dokáže vyhledat v recepturách určený pokrm
 • Popíše technologický postup přípravy zadaného pokrmu, jeho typické vlastnosti a expedici
 • Navrhne další příklady zpracování bezmasých pokrmů
 • Zvolí vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu    
 • Vyjmenuje vhodné suroviny pro připravovaný pokrm  
 • Zvolí vhodná technologická zařízení pro daný účel
 • Zvládá moderní trendy tepelné úpravy pokrmů s využitím moderních zařízení

 5.  Uplatní teoretické znalosti a popíše výrobní postup určeného pokrmu - doporučený časový rozvrh 2 hodiny.

 • Samostatně vyplní pracovní listy č. 1, 2
 • Samostatně vyplní kontrolní test
 • Zdůvodní své odpovědi

Metodická doporučení

Komplexní úlohu lze využít v rámci předmětu Technologie, v teoretické výuce a v odborném výcviku výše uvedených oborů. Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které na sebe navazují. Znalosti potřebné ke splnění komplexní úlohy žák získá v teoretickém vyučování. Učitel při presentaci učiva podněcuje individuální projevy u žáků a shrne nejzávažnější chyby bránící k porozumění učiva.

1. dílčí část

 • vhodná forma výuky je výklad učitele doplněný o prezentace, práce s odbornou literaturou a názorné videoukázky
 •  k úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené procvičování (kladení vhodných otázek), pravidelné opakování učiva a diskuze
 • diskuse rozvine u žáků schopnost aktivně a pohotově využívat jejich myšlenkové operace, formulovat podstatu problém a přesně se vyjadřovat
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou

2. dílčí část

 • pracovní listy – 1, 2 slouží k ověření teoretických znalostí a poznatků
 • učitel seznámí žáky se zadáním, připomene postup při řešení
 • žák následně pracuje samostatně, aktivně pracuje s pracovními listy, čímž rozvíjí vlastní myšlenkovou kulturu, získává vědomosti i myšlenkové dovednosti, rozvíjí vlastní iniciativu, poznává potřeby uplatnitelné v odborné praxi
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice

3. dílčí část

 • žák vyplní kontrolní test
 • žák dokáže vyhledat v recepturách určený pokrm
 • žák popíše technologický postup přípravy zadaného pokrmu, jeho typické vlastnosti a expedici
 • žák jedná v souladu s bezpečnostními předpisy
 • učitel dohlíží na průběh činností
 • učitel konzultuje s žáky jejich chyby
 • učitel kontroluje správnost odpovědí
 • učitel provede závěrečné hodnocení

Způsob realizace

 • organizační forma výuky teoretická, průřezová, povinná
 • komplexní úloha bude řešena v odborné učebně

Pomůcky

Teoretická výuka probíhá v klasické učebně, s využitím informačních a komunikačních technologií.  

Technické vybavení:

 • počítač
 • MS Word, Power Point
 • dataprojektor
 • plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební (odborné) pomůcky pro žáka:

 • učebnice Alena Šindelková: Kuchařské práce
 • záznamový blok
 • psací potřeby

Učební (odborné) pomůcky pro učitele:

 • shodné s požadavky na žáka
 • pracovní listy pro samostatnou práci žáků, počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • počet kontrolních testů shodný s počtem žáků ve třídě

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. Dílčí část - žáci získávají prostřednictvím učitele teoretické poznatky o bezmasých pokrmech z brambor, zeleniny, rýže, krup, luštěnin, hub, vajec, sýrů a tvarohuna základě učebního textu a odborného výkladu si žáci pořizují zápisy.

 • předpokládá se spolupráce učitele se žákem
 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů
 • posuzuje se správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů
 • oceňuje se aktivita žáka

2. Dílčí část - žáci vyplňují pracovní listy na téma Bezmasé pokrmy, čímž si opakují získané vědomosti. 

 • žák vyplňuje postupně 2 pracovní listy
 • hodnotí se samostatnost žáka při práci
 • hodnotí se forma zpracování a věcná správnost
 • kladně se posuzují nadstandartní odpovědi, jež žák uvedl nad požadovaný rámec učiva a souvisí s moderními trendy v gastronomii
 • každý pracovní list má samostatné hodnocení

3. dílčí část  - Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách.

 • kontrolní test prověří znalosti žáka
 • kontrolní test slouží jako výsledné hodnocení a zpětná vazba jak pro učitele, tak pro žáka

Kritéria hodnocení

Komplexní úloha se považuje za splněnoupři dodržení následujících kritérií:

 • 1x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu
 • 3x písemné zkoušení za dobu realizace modulu (2x pracovní list, 1x kontrolní test)

Podklady pro hodnocení získává učitel zejména těmito metodami, formami, prostředky, způsoby:

 • soustavným sledováním výsledků vzdělávání žáka a jeho připravenosti na vyučování
 • ústním a písemným zkoušením, kontrolními písemnými pracemi
 • analýzou výsledků činností žáka

Při určování stupně prospěchu se hodnotí teoretické zvládnutí učiva žákem. Vyučující zároveň zohledňuje doporučení psychologických a jiných vyšetření, která mají přímý vztah ke způsobu hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou u písemného hodnocení:

 • 100- 90%    správných odpovědí                   1
 •   80 - 70%   správných odpovědí                   2
 •           50%   správných odpovědí                  3
 •   40 -  30 %  správných odpovědí                  4
 •            20%  a méně správných odpovědí     5

Doporučená literatura

Alena Šindelková. Kuchařské práce. Technologie 1. díl. Praha: Parta, 2016. 91 s. ISBN:978-80-7320-052.

 

Poznámky

 Přehled o úloze:

 1. Prezentace  
 2. Pracovní list 1, 2
 3. Správná řešení 1, 2
 4. Kontrolní test
 5. Kontrolní test - řešení
 6. Hodnotící tabulka

Přílohy:

 1. Prezentace: Bezmasé pokrmy
 2. Pracovní listy: Stroje pro mechanické zpracování potravin
 3. Kontrolní test a jeho řešení
 4. Hodnotící tabulka

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Františka Vyškovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.