Detail komplexní úlohy Plemena drůbeže

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Plemena drůbeže

Kód úlohy

41-u-4/AI12

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

43 - Veterinářství a veterinární prevence

Vazba na vzdělávací modul(y)

Chov drůbeže

Škola

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Purkyňova, Opava

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Digitální kompetence

Datum vytvoření

10. 02. 2020 00:31

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

V komplexní úloze se žáci seznamují s plemeny slepic a s vybranými plemeny krůt, kachen, hus, perliček a japonských křepelek. Žáci shlédnou videonahrávku, vyhledávají informace na internetu a v odborné literatuře, v rámci výuky praxe navštíví výstavu drobného zvířectva, kde si pořídí zadané fotografie. Následně zpracují na počítači pracovní listy s plemeny drůbeže, které budou před žáky prezentovat.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje se vzorníkem plemen drůbeže a další odbornou literaturou
 • určí, popíše a charakterizuje důležitá plemena slepic, krůt, kachen, hus, perliček, japonských křepelek a běžců
 • správně zachází se zvířaty

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Teoretická část:

Žáci se seznámí s plemeny drůbeže chovanými v České republice v rámci výkladu učitele s využitím vhodných webových stránek, na kterých jsou popsána a s využitím doporučené literatury. Nedílnou součástí výuky jsou národní plemena drůbeže. Žáci v rámci výuky shlédnou videonahrávku věnovanou české slepici: http://ksz.agrobiologie.cz/plemenadrubezeakraliku/genzdroje.html. Žákům jsou poskytnuty časopisy (např. Chovatel) nebo jiné obrazové materiály s fotografiemi plemen drůbeže.

Praktická část:

Žák v rámci praxe nebo odborného výcviku navštíví výstavu drobného zvířectva, kde pomáhá pořadatelům výstavy při posuzování drůbeže. Učí se zacházet se zvířaty, seznamuje se s různými plemeny drůbeže a jejich exteriérem. Každý žák na výstavě drobného zvířectva vyfotí minimálně 3 zvířata různých plemen drůbeže, která ho něčím zaujala. S využitím oceňovacího lístku nebo katalogu z výstavy zjistí příslušnost zvířat k plemeni. Pro fotografování je možné použít digitální fotoaparát nebo fotoaparát v mobilním telefonu. Doporučuje se pořídit více fotografií a použít pouze ty nejlepší, které vypovídají o vzhledu zvířete. V odborné literatuře a na internetu žák zjistí bližší informace k exteriéru, vlastnostem zvoleného plemene a jeho využití. Minimálně 3 fotografie s popisem žák zpracuje do pracovního listu. Strukturu pracovního listu zadá učitel.

Žák si připraví 3 pracovní listy se třemi plemeny drůbeže a bude je prezentovat před spolužáky. K prezentaci plemen drůbeže je možné použít interaktivní tabuli.

Následně proběhne diskuze k jednotlivým příspěvkům – prezentacím žáků.

Metodická doporučení

Úloha je doporučena pro využití v oborech vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání, 41-43-M/02 Chovatelství, 43-41-M/01 Veterinářství, lze ji využít také v oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář, v případě zájmu žáků i v oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Způsob realizace

Úloha se skládá z teoretické a praktické části. S ohledem na termíny konání výstav drobného zvířectva, je doporučeno ji zařadit na podzim.

Úloha je doporučena pro zařazení ve vyučovacím předmětu zaměřeném na chov zvířat a praxe, v případě oborů vzdělání kategorie H v odborném výcviku.

Ve výuce chovu zvířat 2 vyučovací hodiny, ve výuce praxe 1 den, cca 6 hodin. Vzhledem k výstupům je možné zařadit úlohu také k domácí přípravě. Je doporučeno, aby měli žáci k dispozici minimálně týden pro vyhledávání a zpracování dat a fotografií.

Teoretická část bude probíhat v učebně, praktická část ve výstavních prostorách.

Pomůcky

Počítač s připojením k internetu, textový editor, prezentační software, pracovní listy připravené učitelem, Atlas plemen drůbeže, Vzorník plemen drůbeže

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Praktické zkoušení:

 • aktivity na výstavě drobného zvířectva
 • zpracování pracovních listů popisujících tři vybraná plemena drůbeže
 • prezentace vlastní práce

Písemné nebo ústní zkoušení

 • určování plemen drůbeže a jejich charakteristika s důrazem na jejich využití

Kritéria hodnocení

Hodnoceno je:

 • samostatné zpracování pracovních listů popisujících tři vybraná plemena drůbeže: dodržení požadované struktury, volba vhodných fotografií, grafické zpracování s použitím textového editoru nebo prezentačního programu
 • aktivita na výstavě drobného zvířectva - pomoc při zapisování nebo manipulací se zvířaty
 • prezentace pracovních listů a reakce na dotazy
 • poznávání a charakteristika plemen drůbeže

Žák určí a popíše základní nosná a masná plemena slepic, vyjmenuje plemena krůt, hus, kachen, perliček a japonských křepelek s důrazem na jejich využití. U jednotlivých druhů drůbeže uvede používané hybridní kombinace

 

Doporučená literatura

PAVEL, Ivan a František TULÁČEK. Vzorník plemen drůbeže. Praha: Český svaz chovatelů, 2006. ISBN 80-239-9542-1.

http://ksz.agrobiologie.cz/plemenadrubezeakraliku/pd.html

SCHMIDT, Horst. Kapesní atlas slepic a zakrslých slepic: 182 plemen slepic na zahradu, do domu, na farmu a výstavu. Líbeznice: Víkend, 2007. ISBN 978-80-86891-54-5.

PROMBERGEROVÁ, Iveta. Drůbež na vašem dvoře. Praha: Brázda, 2012. ISBN 978–80–209–0395–2.

 

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Vlastimil Dluhoš, Zdeňka Szebestová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.