Detail komplexní úlohy Plemena skotu chovaná v České republice

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Plemena skotu chovaná v České republice

Kód úlohy

41-u-3/AI11

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Chov skotu

Škola

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská, Chomutov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Personální a sociální kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

07. 02. 2020 12:19

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Žáci ve skupině vytvoří materiál podobný pexesu, které bude obsahovat obrázek plemene a druhá kartička do dvojice bude obsahovat název a stručný popis plemene. Cílem úlohy je zlepšit spolupráci mezi žáky ve třídě, procvičit práci s informacemi a práci s textovým softwarem. Neméně významným cílem je použití takové pomůcky ve výuce pro rozpoznání plemen skotu a osvojení jejich charakteristik.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Komplexní úloha směřuje k výsledku učení:

  • popíše rozdělení skotu dle užitkovosti, k jednotlivým typům užitkovosti přiřadí a popíše plemena skotu chovaná v ČR

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci budou rozděleni do pracovních skupin, ve kterých budou tvořit dvojice kartiček pro pexeso.

Ve skupině si žáci mezi sebou rozdělí práci a budou samostatně pracovat na řešeršní činnosti.

Získané údaje si na PC zpracují a připraví návrhy kartiček.

Vzájemně si zkontrolují provedenou práci před jejich tiskem. 

Žáci si texty vytisknou a připraví kartičky.

V rámci hry se budou učit určovat plemena skotu a charakterizovat je.

Na tvorbu dvojic pexesa je nutno vyhradit nejméně 2 vyučovací hodiny a pro procvičování plemen skotu s využitím této pomůcky také 2 vyučovací hodiny.

Metodická doporučení

Úloha je využitelná v teoretickém vyučování. Může být využita v oborech vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-41-M/01 Agropodnikání, 41-43-M/01 Chovatelství, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů nebo 43-41-M/01 Veterinářství.

Způsob realizace

teoreticko-praktická

Pomůcky

učebna výpočetní techniky, počítač s běžným textovým editorem, barevná tiskárna, papíry, karton, barevný papír, nůžky, lepidlo, atlasy či jiná literatura k plemenům skotu

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Plánovaným výstupem je tvorba dvojic kartiček k důležitým plemenům skotu chovaným v České republice.

Žáci rozdělí skot dle užitkovosti, k jednotlivým typům užitkovosti přiřadí plemena skotu chovaná v ČR, popíší je a charakterizují.

Kritéria hodnocení

Slovně je hodnocena:

  • samostatná práce s literaturou, výtah podstatných charakteristik plemen skotu,
  • grafické zpracování dvojic kartiček pexesa,
  • spolupráce ve skupině při tvorbě a kontrole údajů na kartičkách,
  • tisk a dokončení kartiček pexesa.

Známkami je hodnoceno:

  • zařazení plemen do příslušného užitkového typu podle jejich exteriéru a užitkových vlastností.
  • určování plemen skotu, jejich popis a charakteristika.

Doporučená literatura

SAMBRAUS, Hans Hinrich. Atlas plemen hospodářských zvířat. Praha: Nakladatelství Brázda, 2006. 295 s. ISBN 80-209-0344-5.

https://www.hovezimaso.cz/o-plemenech/

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Jiří Mladý, Lenka Kovaříková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy