Detail komplexní úlohy Nemoci skotu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Nemoci skotu

Kód úlohy

41-u-4/AI01

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Zoohygiena a prevence chorob

Chov skotu

Škola

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Purkyňova, Opava

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

03. 02. 2020 14:58

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha rozvíjí vědomosti a dovednosti žáků týkající se onemocnění skotu. Je realizovatelná nejprve v rámci teoretické výuky. Doporučujeme, aby navazovala praktická výuka zahrnující předvedení ošetření zadaných metabolických poruch skotu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše znaky zdravého zvířete, kontrolu zdravotního stavu zvířat, vysvětlí podstatu odchylek od normálního fyziologického stavu zvířete
 • vyjmenuje a určí významné metabolické poruchy skotu
 • popíše možnosti léčby 
 • popíše a provede preventivní zákroky a opatření v chovech skotu
 • během manipulace se zvířaty dbá na ochranu zvířat proti týrání, řídí se platnými legislativními předpisy
 • popíše a případně navrhne úpravu prostředí tak, aby byly v souladu s pravidly welfare

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Předem budou vytvořeny kartičky s popisem příznaků různých nejčastěji se vyskytujících chorob a defektů v chovu skotu, u některých chorob (kožní, očí, nohou...) mohou být připojeny fotografie s typickými příznaky. Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupina si vylosuje kartičku se symptomy metabolické poruchy (onemocnění). Žáci určí, o jakou chorobu se jedná a popíší, případně ukážou, jak budou postupovat při první pomoci a dalším řešení zdravotního stavu zvířete. Uvedou možnou příčinu změny zdravotního stavu, léčbu, prevenci, či další možné zooveterinární a hygienické opatření. Popis veterinárních úkonů je prováděn buď na obrázku nebo na modelu skotu. Doporučeno je navázat praktickou výukou, v rámci které lze postup léčby aplikovat v reálném prostředí. Žák předvede, jak oddělí zvíře od stáda, jak jej bude fixovat, jaké pomůcky použije apod.  Přínosem pro výuku je i popis a předvedení manipulace se živým zvířetem při preventivních opatřeních.

Při procvičování v teoretické výuce je časová náročnost jedna hodina, v rámci praktické výuky bude podrobněji popisováno a předváděno řešení nápravy metabolické poruchy zvířete a časová náročnost bude minimálně tři hodiny.

 

Metodická doporučení

Tato komplexní úloha může být využita v oborech vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání, 41-43-M/02 Chovatelství a 41-51-H/01 Zemědělec-farmář.

Způsob realizace

teoreticko-praktická

Teoretická část bude probíhat v odborné učebně, praktická část ve stáji.

Pomůcky

Obrázky skotu, fotografie, model skotu

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • přiřazení názvu metabolické poruchy k symptomům (příznakům onemocnění),
 • návrh možností řešení dané metabolické poruchy
 • návrh možností preventivních opatření.
 • každá skupina popíše a předvede veterinární ošetření zadané modelové metabolické poruchy i pro žáky ostatních skupin
 • předvedení manipulace se zvířaty při preventivních opatřeních

.

Kritéria hodnocení

 • Hodnotí se věcná správnost přiřazení názvu metabolické poruchy k symptomům (příznakům onemocnění).
 • Žáci si vzájemně ohodnotí návrhy možností řešení metabolických poruch skotu a možnosti preventivních opatření. Následně je ověřena správnost návrhů s učitelem.
 • Slovně je hodnocena samostatnost při práci na úkolech, vzájemná interakce ve skupině žáků, prezentace výsledků před učitelem a třídou.

Doporučená literatura

BOUDA, Jan, Jaroslav DOUBEK a Rudolf DVOŘÁK. Diagnostika, léčba a prevence vybraných onemocnění trávícího ústrojí a nejvýznamnějších metabolických poruch u skotu. Brno: Medicus veterinarius, 1993.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Mičková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy