Detail komplexní úlohy OSVČ Živnostník - tvorba pokladních dokladů a pokladní knihy živnostníka

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

OSVČ Živnostník - tvorba pokladních dokladů a pokladní knihy živnostníka

Kód úlohy

99-u-3/AH90

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

OSVČ Živnostník

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Personální a sociální kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

27. 01. 2020 15:39

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí tvorby ve Wordu nebo v Excelu, dílčích příkladů a samostatné práce naučit žáky, že stačí správně vyplnit a vytvořit doklady, tiskopisy a zapsat do pokladní knihy přijatou a vydanou hotovost z pokladny v podniku a následně vést deník příjmů a výdajů a evidenci majetku. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „OSVČ Živnostník“.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání, teorie a předlohy k tvorbě dokladů jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Používá odbornou terminologii různých druhů pokladních dokladů a  tiskopisů v praktických příkladech
 • Tvoří, eviduje i vyplňuje pokladní doklady, pokladní knihu
 • Vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při tvorbě, vystavení a evidenci pokladních dokladů, pokladní knihy pro OSVČ

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 1. Používá odbornou terminologii různých druhů pokladních dokladů a  tiskopisů v praktických příkladech
  • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího
  • samostatně řeší zadaný - Pracovní list
 2. Tvoří, eviduje i vyplňuje pokladní doklady, pokladní knihu
  • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky
  • žák si systematicky rozdělí získané doklady z odborné praxe (PPD - pokladní příjmový doklad,VPD - výdajový pokladní doklad)
  • žák si systematicky zapisuje do pokladní knihy a vypočítá zůstatek příjmů a výdajů
 3. Vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při tvorbě, vystavení a evidenci pokladních dokladů, pokladní knihy pro OSVČ
  • definuje a určí předmět činnosti podnikání fiktivní firmy
  • definuje a určí nakoupený materiál nebo zboží,
  • sestaví a vytvoří pokladní doklady a pokladní knihu
  • vypočítá, jaký je zůstatek příjmů a výdajů v pokladní knize ve fiktivní firmě

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovacích hodiny pro každou část. Je doporučena i domácí příprava v rozsahu minimálně 1 vyučovací hodina pro každou část.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do 4 dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení terminologií na konkrétních příkladech
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost

 

2. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost tvorby dokladů a jejich vyplnění

3. dílčí část

 • souvislý příklad slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel seznámí žáky se souvislým příkladem, připomene postup při řešení
 • učitel společně se žáky do „pokladní knihy“ zapíše několik pokladních dokladů
 • žáci následně pracují samostatně
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zodpovídá případné dotazy k dané problematice
 • učitel zkontroluje správnost souvislého příkladu
 • společně se žáky spolupracuje na splnění úkolu
 • učitel přizpůsobuje tempo a zodpovídá na případné dotazy

4. dílčí část

 • vyučující zadá samostatně každému žákovi nebo skupině žáků vytvoření samostatného modelového příkladu
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového příkladu – v čem bude fiktivní firma podnikat; počet a druh pokladních dokladů, definování a tvorby dokladů a tiskopisů, formu a způsob odevzdání.

Způsob realizace

teoretická, průřezová, povinná

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • tiskárna
 • MS Word, MS Excel (či obdobné kancelářské programy)
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • živnostenský zákoník

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • ÚZ živnostenského zákona

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • není žádný písemný výstup, žáci opakují teoretické poznatky společně s vyučujícím

2. dílčí část

 • pracovní list

3. dílčí část

 • souvislý příklad

4. dílčí část

 • samostatný modelový příklad

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost tvorby a doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • hodnotí se věcná správnost, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace výsledků před třídou a vyučujícím
 • celkem 3 dílčí příklady; žák získá za každý příklad 5 bodů; celkem 15 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění 1 příkladu

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a vyučujícím
 • žák získá celkem 10 bodů; uspěl při získání 5 bodů

4. dílčí část

 • hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 • celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů

Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín: CEED, 2018. ISBN 978-80-87301-23-4.

VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Angelika Klímová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.