Detail komplexní úlohy Ohýbání dřeva

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Ohýbání dřeva

Kód úlohy

82-u-3/AA76

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Ohýbání dřeva

Škola

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, Bystřice pod Hostýnem

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

05. 03. 2019 08:48

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

48

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

5

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je koncipována jako teoreticko-praktická a má za cíl naučit žáky teoretické základy ohýbání dřeva – příprava nábytkových hranolků – plastifikace a také získat praktické  dovednosti při ohýbání dřeva.

 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje proces ohýbání dřeva
  • popíše zásady nutné k získání dovednosti ohýbání dřeva
   • teoretické zásady ohýbání dřeva
   • praktické zásady ohýbání dřeva
 • posoudí kvalitu vstupního materiálu pro ohýbání dřeva
 • zná strojní zařízení pro ohýbání dřeva a popíše plastifikaci dřeva a charakterizuje plastifikační zařízení
 • zná a umí klasifikovat dovolené a nedovolené vady dřeva
 • prakticky umí upnout plastifikovaný hranolek do ohýbacích strojů
 • dokáže popsat ruční ohýbání dřeva a vysvětlí fixaci, sušení a klimatizace ohybů
 • zná parametry sušení a klimatizace ohnutých dílců

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně popíše teoretické a praktické zásady ohýbání dřeva
 • popíše technologické postupy ohýbání dřeva
 • učí se používat vhodné strojní zařízení pro ohýbání dřeva
 • popíše vady vzniklé při ohýbání dřeva
 • popíše plastifikaci dřeva a plastifikační zařízení
 • používá zásady bezpečnosti práce při ohýbání dřeva
 • sleduje prezentaci a doplňující výklad na dané téma

Doporučený časový rozvrh:

24 vyučovacích hodin:

 • odborný výklad s prezentací
 • samostatná práce

12 vyučovacích hodin:

 • odborný výklad s prezentací

10 vyučovacích hodin:

 • vypracování samostatné práce

2 vyučovací hodiny:

 • prezentace vypracované samostatné práce a dotazy žáků

Doporučený časový rozvrh – individuální:

 • teoretická část samostatné práce žáků 

 

 

 

Metodická doporučení

Komplexní úloha  Ohýbání dřeva je specifická (teoreticko-praktická) a vyžaduje sociálního partnera. V rámci výuky teoretických předmětů je nutná znalost  Materiálů, Technologie, Výrobní zařízení a praktická část je realizována v rámci Odborného výcviku.

Způsob realizace

Realizace je  formou teoretické výuky a odborné praxe u sociálního partnera.

 • praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením/ dílně s potřebným vybavením
 • teoretická samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)
 • praktická realizace formou praktické výuky ve školní dílně, případně ve školní laboratoři nebo v dílně smluvního sociálního partnera.

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • materiály, nářadí a nástroje k realizace komplexní úlohy
 • psací potřeby

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením /laboratoř/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • nástroje a nářadí pro správnou realizaci úlohy
 • vzorky ohybů

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací a jednoduchým zápisem

Přímé vyučování:

 • výklad s použitím odborné literatury
 • obrazové publikace
 • praktické ukázky u sociálního partnera
 • diskuze

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • teoretickém testu nebo ústním zkoušení 
 • správné řešení samostatné práce

Prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy

Hranice úspěšnosti zkoušky: splnil alespoň polovinu zadaných úkolů ( teoretický test, případně ústním zkoušení nebo samostatné práce)

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, písemné nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, jeho řešení vlastní prezentace má po obsahové stránce větší závady

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Nauka o materiálech, pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář, Sobotáles, ISBN: 978-80-86817-25-5

Poznámky

Podmínkou je úzká spolupráce se sociálním partnerem například s TON Bystřice pod Hostýnem, kde žáci absolvují v průběhu školního roku odbornou praxi.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libor Novák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.