Detail komplexní úlohy Sledování a analýza vlastní pohybové aktivity s použitím nových technologií

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Sledování a analýza vlastní pohybové aktivity s použitím nových technologií

Kód úlohy

ZD-u-4/AF96

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

ZD - Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická, Uherský Brod

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

04. 01. 2020 13:25

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na analýzu množství a kvality pohybové aktivity jedince. Zároveň propojení s oborem elektrotechniky při využití moderních mobilních technologií. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pozoruje kvantitu a kvalitu své pohybové aktivity v denním a celotýdenním cyklu
 • seznamuje se s moderními mobilními aplikacemi na monitorování jeho pohybových činností
 • umí analyzovat kvantitu a kvalitu své pohybové aktivity v denním a celotýdenním cyklu
 • porovnává naměřená data se svými vrstevníky
 • dokáže si vytvořit svůj tréninkový plán

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Metodická doporučení

1. dílčí část

 • učitel žákům vysvětlí smysl, princip a postup při projektu
 • žáci vyplní vstupní anketu
 • žáci budou seznámeni se základními aplikacemi a jejich obsluhou 
 • žáci obdrží záznamové archy a budou seznámeni s jejich manipulací

2. dílčí část

 • žák zaznamenává do předem připravených formulářů druh a objem své denní pohybové aktivity v rámci celého týdne
 • žák pracuje s aplikací pro mobilní telefon, která snímá jeho činnosti
 • samotná práce se záznamovým listem může probíhat ve škole i mimo školu

3. dílčí část

 • žáci prezentují hodnocení své  pohybové aktivity
  • druh činnosti
  • objem činnosti
  • kvalita činnosti
 • žáci budou dokládat aktivity pomocí mobilních aplikací
  • celkově zhodnotí průběh projektu a zvolí své cíle v osobním zdravém životním stylu

Způsob realizace

1. a 3. dílčí část: škola – hodiny tělesné výchovy

2. dílčí část: škola – hodiny tělesné výchovy a mimoškolní aktivity – tréninky, individuální pohybová aktivita

Pomůcky

Technické vybavení:

 • Projektor s počítačem
 • Chytrý telefon
 • Vhodná aplikace pro android, příp. iOS (pro přesné porovnání výsledků, je vhodné mobilní aplikaci sjednotit)

Pomůcky pro žáka:

 • Záznamový list
 • Chytrý telefon
 • Vhodná aplikace pro android, příp. IOS

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • žáci vyplní dotazník o jejich pohybové aktivitě
 • žáci se seznámí se zadáním týdenního úkolu
 • žákům bude představena mobilní aplikace pro monitoring jejich pohybových aktivit
 • žáci budou proškoleni o správném zaznamenávání jejich činností do záznamových listů

2. dílčí část

 • v týdenním režimu žák zaznamenává druh a objem své pohybové aktivity
 • jeho činnost je též snímána pomocí aplikace mobilního telefonu
 • na konci týdenního cyklu zpracuje zprávu-analýzu a hodnocení pro skupinovou prezentaci

3. dílčí část

 • žáci odprezentují svá hodnocení týdenní pohybové aktivity
 • proběhne skupinová diskuze 
 • učitel s žáky stanoví další cíle pro optimalizaci jejich pohybových aktivit v rámci zdravého životního stylu středoškoláků

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • učitel motivuje žáky pro spolupráci na zadaném úkolu, jakožto i práci ve skupině

2. dílčí část

 • žáci během této fáze komunikují s učitelem i mezi sebou.
 • v diskusi se žáky učitel analyzuje oblasti, které jsou jejich silnými i slabými stránkami 

3. dílčí část

 • žáci prezentují svá měření; učitel vede diskuzi o v dané skupině, kde se analyzují výsledky
 • žáci si určí své další cíle
 • skupina se domluví na dalším setkání pro hodnocení jejich pohybových aktivit v delším časovém horizontu 

Doporučená literatura

Časová náročnost:

 • 1. dílčí část: 2 hodiny
 • 2. dílčí část: 8 hodin
 • 3. dílčí část: 2 hodiny

Ročník:

 • 4. ročník oborů M a L, 3. ročník oboru H

Úloha je určena pro řešení:

 • individuální: 2. dílčí část úlohy 
 • skupinové: 1., 2., 3. dílčí část úlohy

Poznámky

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dalibor Janůš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.