Detail komplexní úlohy Tvorba vlastních politických stran a školní volby

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Tvorba vlastních politických stran a školní volby

Kód úlohy

SP-u-4/AF91

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SP - Člověk a společnost

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská, Praha 5

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

15. 12. 2019 21:01

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

20

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

5

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je, aby si žáci prostřednictvím inscenování voleb ve školním prostředí na vlastní kůži vyzkoušeli, jak fungují politické strany, probíhá předvolební kampaň a samotné volby.  

Žáci se v rámci komplexní úlohy seznámí s teoretickým úvodem do politiky/politologie. Poté se rozdělí do skupin a vytvoří vlastní politické strany či uskupení. Po splnění základních podmínek vypracují program strany, logo, heslo atd. Vyhlásí se termín konání školních voleb a žáci připraví předvolební kampaň – plakáty, setkání se žáky školy, volební spoty atd. Na závěr proběhnou školní volby a poté diskuze se zapojenými žáky (zpětná vazba).

Obsahový okruh: Člověk jako občan

Probírané tematické celky:

 • stát, státy na počátku 21. století 
 • český stát, státní občanství v ČR ‒ česká ústava, politický systém v ČR, struktura veřejné správy, obecní a krajská samospráva 
 • politika, politické ideologie ‒ politické strany, volební systémy a volby
 • politický radikalismus a extremismus, současná česká extremistická scéna a její symbolika
 • občanská společnost a občanská participace na politickém dění

Didaktické metody a formy:

 • výklad učitele (teoretický úvod)
 • přednáška odborníků (extremismus, politický radikalismus)
 • exkurze (Poslanecká sněmovna ČR)
 • praktické řešení problému (tvorba politických stran a kandidování ve školních volbách)
 • vrstevnická zpětná vazba
 • diskuse (v průběhu tvorby kampaně či v průběhu samotných voleb)
 • skupinová a individuální práce žáků

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje současný český politický systém;
 • objasní funkci politických stran a svobodných voleb;
 • diskutuje, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a svobody lidí;
 • orientuje se v českém volebním systému a dokáže ho aplikovat na školní volby;
 • popíše rozdíly mezi systémem poměrným a většinovým;
 • zná praktické aspekty vzniku a fungování politické strany;
 • vysvětlí roli volebních kampaní ve volbách.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Teoretická část: 9 hodin

 • výklad učitele (teoretický úvod) – 2 hod. 
 • přednáška odborníků (extremismus, politický radikalismus) s následnou diskusí – 3 hod.
 • exkurze do Poslanecké sněmovny ČR s vyplněním pracovních listů, následná reflexe – 4 hod.

Praktická část: 11‒14 hodin

 • sestavení politické strany a vytvoření identity strany (heslo, logo, program atd.) – 4 hod.
 • vedení předvolební kampaně (plakáty, setkání se žáky školy, volební spoty atd.) – 4‒5 hod.
 • organizace školních voleb – 2–3 hod.
 • vyhodnocení voleb, závěrečná diskuse a zpětná vazba – 1‒2 hod.

Metodická doporučení

Cílem je vytvořit fungující politické strany s rozdělenou hierarchií a rolemi. Politické strany jsou schopny kandidovat ve školních volbách, které žáci sami zrealizují.

Po týdenní volební kampani jednotlivých stran budou volit žáci z celé školy. Volební komisi budou tvořit vybraní členové jednotlivých politických stran.

 • Učitel nejprve rozdělí žáky do skupin (ideálně tak, aby v každé skupině byli zastoupeni žáci slabší s žáky silnějšími).
 • Žáci si ve skupinách rozdělí jednotlivé role – předseda, místopředseda, tiskový mluvčí a řadoví členové; případně jim můžeme také přiřadit nějakou funkci – odborník na školství, sport, finance atd. (podle členů skupiny).
 • Společně začnou vytvářet jednotlivé úkoly pro politické strany – název, logo, volební heslo, program a volební video.
 • Práci mohou dělat ve škole, případně si něco ponechají jako domácí práci.
 • Škola může eventuálně přispět na drobné věci do kampaně (odznáčky, balónky, sladkosti), které mohou žáci zakoupit a nechat potisknout atd.
 • Vyhlásí se termín voleb a týden před ním žáci ve škole vyvěsí své plakáty a začnou volební kampaň.
 • Den před volbami by ve školním sále mělo dojít k představení všech politických stran před žáky školy. Ti by měli být seznámeni s jejich volebním spotem, programem a měli by mít možnost se kandidátů zeptat na otázky týkající se kampaně.
 • Další den by došlo k volbám – k tomu účelu by se měla upravit jedna učebna, příp. knihovna, kde by byla nachystaná volební urna, plenta a min. 5členná volební komise. Ta bude mít vytištěné seznamy žáků školy a bude dohlížet na správnost voleb. Komise zároveň bude mít předtištěné volební lístky a bude schopna vysvětlit způsob volebního systému (který by měl vyučující zmínit i den předem před všemi žáky).
 • Po skončení voleb (budou stačit tak 2‒3 vyučovací hodiny) komise sečte hlasy a vyhlásí se vítěz voleb (pro vítěze by byla vhodná nějaká odměna – např. exkurze či výlet na přání).

Přesah do předmětů: 

 • český jazyk a literatura – tvorba textů pro politické strany, volební kampaň, komunikace a argumentace
 • ICT – tvorba dokumentů pro volební kampaň – plakáty, informační letáky, volební spoty atd.

Způsob realizace

Forma výuky – teoreticko-praktická

Místo: školní třída, pro volební kampaň ideálně celá škola, školní sál, ICT/multimediální učebna, Poslanecká sněmovna ČR

Pomůcky

Pomůcky pro učitele:

 • materiály pro teoretickou výuku – učebnice a texty politologie a politiky

Co je potřeba zajistit:

 • přednášku odborníka
 • exkurzi do Poslanecké sněmovny ČR, pracovní list

Pomůcky pro žáky:

 • ICT/multimediální učebna pro tvorbu politických stran a jejich volební kampaně – programy, hesla, volební spoty, plakáty atd.; žáci využijí klasický SW, program pro tvorbu a stříhání videí, tiskárny
 • běžné kancelářské potřeby:papíry, fixy, tužky, lepenka atd.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • Vyplněný pracovní list z exkurze do Poslanecké sněmovny ČR
 • Založená politická strana: heslo, logo, program, organizační schéma atd.
 • Materiály pro předvolební kampaň: plakáty, podklady k setkání se žáky školy, volební spoty, fotodokumentace atd.
 • Tabulka s výsledky voleb

Kritéria hodnocení

Žák úlohu splní, pokud absolvuje všechny části úlohy a aktivně se účastní praktického úkolu. 

Hodnocení žáků:

 • Formativně – Hodnotit žáky je žádoucí především formativně na základě průběžného plnění zadaných úkolů při práci ve skupinách a podílení se na učebních aktivitách (učitel sleduje, jak žáci pracují).
 • Hodnocení žáků navzájem – Žáci se mohou hodnotit navzájem písemně (bez toho, aby se hodnocení četlo přede všemi), případně ústně v jednotlivých skupinách. Vždy je třeba ohlídat, aby hodnocení bylo konstruktivní – zápory ale i klady.
 • Sumativně na základě vypracovaných úkolů – pracovní list z exkurze do Poslanecké sněmovny ČR, výstupy práce ve skupinách – logo, heslo, volební spot, program atd., po teoretické části je možný krátký testík ověřující znalosti (úspěšnost min. 40 %).

Doporučená literatura

Chytilek Jiří, Šedo Jakub, Lebeda Tomáš, Čaloud Dalibor ‒ Volební systémy

Říchová Blanka ‒ Úvod do současné politologie

Köhlerová Tereza, Moudrý Marek ‒ Politologie ‒ Člověk v Mezinárodním prostředí

Odmaturuj! ze společenských věd ‒ nové vydání k 1. 1. 2015

Poznámky

Délka/časová náročnost: 20‒24 hodin

K vypracování úlohy žákům postačí znalosti ze základní školy, případně všeobecný přehled (co jsou politické strany, proč je máme atd.).

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Zahrádková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy