Detail komplexní úlohy Poznávání osiv, sestavení osevního postupu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Poznávání osiv, sestavení osevního postupu

Kód úlohy

41-u-3/AF56

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Osivo a sadba

Škola

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, Bělíkova, Frýdlant

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

02. 11. 2019 12:18

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Materiál obsahuje pracovní list, který navazuje na učivo modulu osivo a sadba. Realizace komplexní úlohy probíhá ve školní laboratoři nebo odborné učebně.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Komplexní úloha směřuje k osvojení výsledku učení, který vychází z RVP pro obor vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání:

Žák:

  • aplikuje zásady střídání plodin při sestavování osevních postupů vzhledem k požadavkům jednotlivých plodin

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

2 vyučovací hodiny – výklad, ukázka jednotlivých osiv, charakteristika osiv, osevní plán

4 vyučovací hodiny – sestavování osevních plánů v jednotlivých výrobních oblastech: kukuřičná, řepařská, bramborářská a horská

2 vyučovací hodiny – poznávaní osiv základních zemědělských plodin dle jednotlivých skupin (obilniny, okopaniny, ....)

Metodická doporučení

Úloha je využitelná v teoretickém vyučování, může sloužit ve skupinové výuce, počet žáků v jedné pracovní skupině je variabilní (8 až 12). Tato komplexní úloha může být využita v oborech vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec – farmář i 41-41-M/01 Agropodnikání, stejně tak i u oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Způsob realizace

teoreticko-praktická

Pomůcky

Jednotlivé druhy osiv, PC s připojením na internet a běžným textovým editorem, tiskárna, dataprojektor, psací potřeby, papír

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci aplikují zásady střídání plodin při sestavování osevních postupů vzhledem k požadavkům jednotlivých plodin v návaznosti na jednotlivé typy výrobních oblastí..

Žáci charakterizuji a rozpoznají osiva.

Kritéria hodnocení

Žáci charakterizuji a rozpoznají 15 druhů osiv základních zemědělských plodin dle pěstitelských skupin.

Žáci správně sestaví osevní postup.

Doporučená literatura

TEKSL, Milan. Pěstování rostlin: učebnice pro střední zemědělské školy. Vyd. 2. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-7-3.

Poznámky

Určeno pro 1. ročník

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy