Detail komplexní úlohy Podnikat, nebo být zaměstnaný?

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Podnikat, nebo být zaměstnaný?

Kód úlohy

SV-u-4/AE87

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

SV - Člověk a svět práce

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova, Pelhřimov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

02. 10. 2019 14:07

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

24

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Úloha propojuje teoretickou a praktickou výuku a jejím cílem je zjistit, jaké hlavní faktory rozhodují o tom, zda podnikat nebo zda se nechat zaměstnat. Poskytne žákům základní orientaci v komunikaci s živnostenským úřadem, se zdravotní pojišťovnou, správou sociálního zabezpečení, s finančním úřadem (např.: jak získat živnostenské oprávnění, jaké daně platí začínající podnikatel, jak se k platbě daní přihlásit, jaká daňová tvrzení podat, kdy daně zaplatit, jak funguje elektronická komunikace s finančním úřadem – daňový portál). Žáci si vyzkouší i komunikaci se zaměstnavatelem.

Cílem úlohy je:

 • vytvoření výčtu výhod a nevýhod podnikání a zaměstnání
 • finanční pohled na podnikání a zaměstnání (porovnání daňového zatížení podnikatele a zaměstnance, platba zdravotního a sociálního pojištění podnikatele a zaměstnance)
 • základní orientace v komunikaci s úřady při zakládání živnosti (jednotný registrační formulář – živnostenský úřad, zdravotní pojišťovna, česká správa sociálního zabezpečení)
 • komunikace se zaměstnavatelem – stručný, jasný, přehledný, originální motivační dopis a profesní životopis v českém i cizím jazyce vytvořený na základě konkrétních požadavků z praxe
 • pracovní pohovor se zaměstnavatelem, při kterém žáci budou srozumitelně a jazykově správně prezentovat svůj odborný potenciál, své silné stránky, talent a přínos pro podnik 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Kompetence a oblasti

 • Člověk a svět práce (smysl pro iniciativu a podnikavost)
 • Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk (komunikace v mateřském jazyce)
 • Jazyk a jazyková komunikace – Cizí jazyky (komunikace v cizích jazycích)
 • Matematika a její aplikace (matematické kompetence)
 • Informatika a ICT (kompetence k práci s digitálními technologiemi)
 • Člověk, jeho osobnost a zdraví (kompetence k učení a sebeřízení)
 • Člověk a společnost (kompetence sociální a občanské)

OVU 

Práce ve skupině

žáci:

 • posoudí výhody a nevýhody podnikání a zaměstnání

Individuální práce

žáci:

 • posoudí, zda disponují vlastnostmi důležitými pro podnikání
 • porovnají daňové zatížení podnikatele a zaměstnance (využití internetu)
 • porovnají platby podnikatele a zaměstnance na zdravotní pojištění (využití internetu)
 • porovnají platby podnikatele a zaměstnance na sociální zabezpečení (využití internetu)
 • vyčíslí finanční prostředky, které potřebuje začínající podnikatel
 • orientují se v komunikaci s úřady (živnostenským úřadem, zdravotní pojišťovnou, správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem)
 • pracují s webovými stránkami zdravotní pojišťovny – Přihláška a evidenční list pojištěnce
 • pracují s webovými stránkami správy sociálního pojištění - Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění (Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění)
 • ohlásí elektronicky živnost – vyplní jednotný registrační formulář
 • zaregistrují se elektronicky k platbě daní – využijí webové stránky daňového portálu
 • vypracují motivační dopis českém i cizím jazyce
  • vytvoří a naformátují text
  • provedou kontrolu pravopisu
  • provedou typografickou kontrolu 
 • vypracují profesní strukturovaný životopis v českém i cizím jazyce
  • vytvoří a naformátují text
  • provedou kontrolu pravopisu
  • provedou typografickou kontrolu
 • vyzkouší si pracovní pohovor s potenciálním zaměstnavatelem

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Vyhotovení seznamu výhod a nevýhod zaměstnání a podnikání 2 h

Zjištění vlastností důležitých pro podnikání 1 h

Vyčíslení daňového zatížení podnikatele a zaměstnance 1 h

Vyčíslení plateb podnikatele a zaměstnance na zdravotní pojištění 1 h

Vyčíslení plateb podnikatele a zaměstnance na sociální zabezpečení 1 h

Sestavení podnikatelského rozpočtu začínajícího podnikatele 2 h

Orientace v komunikaci s úřady (živnostenským úřadem, zdravotní pojišťovnou, správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem) – práce s internetem 1 h

Zjištění povinností podnikatele vůči zdravotní pojišťovně 1 h

Vyplnění formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce (ZP) 1 h

Zjištění povinností podnikatele vůči správě sociálního zabezpečení 1 h

Vyplnění formuláře Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti 1 h

Vyplnění formuláře Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění (Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění) 1 h

Vyplnění jednotného registračního formuláře (JRF) – ohlášení živnosti 2 h

Registrace k platbě daní 1 h

Motivační dopis českém jazyce 2 h

Motivační dopis v cizím jazyce 1 h

Profesní strukturovaný životopis v českém i cizím jazyce 2 h

Pracovní pohovor s potenciálním zaměstnavatelem 2 h

Metodická doporučení

Žákům je nutné vždy podrobně vysvětlit aktivity, které mají provádět.

Úloha prohloubí finanční, matematickou a sociální gramotnost, je praktického zaměření, má přesah do všech oborů vzdělávání.

Způsob realizace

Úloha propojuje teoretickou a praktickou výuku.

Realizace proběhne v učebně ve spolupráci s vyučujícími odborných i všeobecných předmětů a pracovníky z praxe.

Pomůcky

K realizaci úlohy jsou potřebné základní pomůcky – psací potřeby, fixy, popisovače a zvýrazňovače, kalkulačka. Důležitou pomůckou jsou i učebnice ekonomiky, práva, písemné a elektronické komunikace. Pro úspěšnou realizaci bude potřeba počítač (vhodné je pracovat v učebně IT s dataprojektorem), tiskárna, textový a tabulkový kalkulátor a připojení k internetu. Při realizaci lze využít i digitální kameru a fotoaparát. 

Učitelé pro žáky připraví výukové materiály (pracovní listy).

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem bude

 • pracovní list s výčtem výhod a nevýhod podnikání a zaměstnání
 • pracovní list – finanční pohled na podnikání a zaměstnání (porovnání daňového zatížení podnikatele a zaměstnance, porovnání výše platby zdravotního a sociálního pojištění podnikatele a zaměstnance)
 • vyplněný formulář – jednotný registrační formulář – pro ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, pro registraci zdravotního pojištění, a sociálního zabezpečení
 • vyplněný formulář – registrace k daním na finančním úřadě
 • motivační dopis v českém jazyce
 • motivační dopis v cizím jazyce
 • profesní životopis v českém jazyce
 • profesní životopis v cizím jazyce
 • videozáznam a fotodokumentace pracovního pohovoru s personalistou

Pracovní listy, formuláře, motivační dopisy i profesní životopisy budou v tištěné podobě nebo uloženy na datovém úložišti.

Kritéria hodnocení

Jednotlivé výstupy budou považovány za splněné, pokud budou odevzdány se všemi požadovanými informacemi. Hodnotí se přesnost, pečlivost, přehlednost, dodržování norem. U motivačního dopisu a profesního životopisu rozhoduje kreativita zpracování, samostatnost při zpracování, obsahová úroveň, formální a jazyková správnost.

Doporučená literatura

Poznámky

Řešení úlohy vyžaduje následující základní vědomosti a dovednosti:

 • porozumět zadání úkolu
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních technologií
 • vyhledávat a zpracovávat informace
 • využívat různé informační zdroje
 • ukládat a tisknout dokumentů
 • vytvářet jednoduché multimediální dokumenty
 • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
 • přeložit text do cizího jazyka
 • ovládat základní pravidla pro úpravu textu
 • orientovat se v základním odborném pojmosloví – podnikání fyzických a právnických osob, závislá činnost, zdravotní pojištění, sociální pojištění, daňová soustava, druhy živností
 • vyhledat v právních předpisech příslušná ustanovení

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslava Hánová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.