Detail komplexní úlohy Kalibrace platinového teploměru

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Kalibrace platinového teploměru

Kód úlohy

26-u-4/AE63

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní, Rožnov pod Radhoštěm

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

26. 08. 2019 12:39

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

4

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha ověřuje uplatnění teoretických znalosti při praktické činnosti. Praktická část úlohy spočívá v proměření a kalibraci platinového teploměru s patřičným zadokumentováním v protokolu.

 

 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • čte schéma;
 • zapojí obvod s platinovým odporovým snímačem teploty;
 • odčítá a zapisuje hodnoty etalonu a testovaného snímače;
 • vypočítá průměrné hodnoty teploty;
 • vypočítá z údajů uvedených výrobcem maximální povolenou chybu kalibrovaného snímače;
 • stanoví nejistotu měření;
 • vyplní kalibrační list;
 • sestaví protokol o měření.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 • Seznámení se se zadáním úlohy: 3 hod.
 • Příprava pracoviště: 1 hod.
 • Měření teploty při dolní zkušební teplotě: 1 hod.
 • Měření teploty při střední zkušební teplotě: 1 hod.
 • Měření teploty při horní zkušební teplotě: 1 hod.
 • Výpočty etalonové teploty a teploty indikované zkoušeným snímačem, chyby zkoušeného snímače: 1 hod.
 • Zhodnocení výsledků měření a následných výpočtů: 2 hod.
 • Sestavení protokolu o měření a závěr: 2 hod.

Metodická doporučení

Komplexní úloha je součástí teoretické přípravy v rámci modulu Měření teploty a kalibrace teploměru, je zapotřebí se zaměřit na pečlivost a přesnost odečítání naměřených hodnot i prováděných výpočtů a rozhodnutí.

Způsob realizace

Laboratoře vakuové techniky.

Pomůcky

 • Výrobník ledové tříště;
 • destilovaná (nebo čistá pitná) voda;
 • termoska na ledovou tříšť (dolní zkušební teplota);
 • nádoba na vodu (střední zkušební teplota);
 • termostatovaná lázeň s vodní náplní (horní zkušební teplota);
 • etalonový teploměr pro měření dolní a střední zkušební teploty;
 • etalonový teploměr pro měření horní zkušební teploty;
 • digitální multimetr 6,5místný s rozsahy ss odporů 100 Ω až 1 kΩ (měření odporu etalonu);
 • přepínač měřicích míst;
 • stabilizovaný zdroj ss napětí 12 V až 30 V;
 • digitální multimetr 6,5místný s rozsahy ss proudu 10 mA až 100 mA (měření proudu převodníku);
 • propojovací vodiče;
 • předtisk - formulář protokolu o měření (je součástí návodu k laboratorní úloze);
 • předtisk - formulář záznamu měření (je součástí návodu k laboratorní úloze);
 • předtisk - formulář kalibračního listu;
 • PC nebo tablet s Excel pro výpočet etalonových teplot (je k dispozici u vyučujícího).

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák:

 • zapojí elektrický obvod dle schématu.
 • zapíše použité prvky a podmínky měření do sešitu, tak aby mohlo být měření za stejných podmínek opakované.
 • provede požadované měření.
 • zapíše hodnoty do tabulky.
 • provede v zadání požadované výpočty.
 • z naměřených hodnot sestaví grafy.
 • vypracuje protokol o měření.
 • vyplní kalibrační list
 • výsledky měření zhodnotí v závěru protokolu.

Kritéria hodnocení

Hodnocení znalostí stanoveno jednou známkou z celkového možného počtu a dosažitelných bodů z protokolu a průběhu měření.

 1. Prospěl na výborný:  více než 90 %
 2. Prospěl na chvalitebný: 75 - 90 %
 3. Prospěl na dobrý: 55 - 75 %
 4. Prospěl na dostatečný: 40 - 55 %.
 5. Neprospěl: méně než 40 %.

Body za rozbor zadání, proč je vhodné převodní charakteristiku měřit, v čem je použitý postup dobrý a naopak.

 • Samostatně hodnoceny podmínky měření, jejich dodržování a přesnost.
 • Samostatně hodnoceny použité přístroje, jejich úplnost v seznamu použitých přístrojů.
 • Samostatně hodnoceny naměřené hodnoty, výpočty a vypracování protokolu jejich úplnost a přesnost.
 • Samostatně hodnocen Závěr se zhodnocením úlohy, jejího přínosu pro výuku, vlastního průběhu měření a dalšího.

Váha každého kritéria je 25%. Celková známka je průměrem jednotlivých kritérií.

Doporučená literatura

Poznámky

Autorem příloh KL-19-000-T2, ZM-T2 a T2- návod-2019 je Ing. Karel Bok

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohumil Federmann. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.