Detail komplexní úlohy KNV frézování – průběžné drážky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

KNV frézování – průběžné drážky

Kód úlohy

23-u-4/AE25

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Rozšíření základů konvenčního frézování

Základy konvenčního frézování

Škola

ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské, o.z., tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, Digitální kompetence

Datum vytvoření

18. 07. 2019 10:44

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha zahrnuje v praktické části frézování pravoúhlých drážek dle výkresu na frézce a měření náměrů. V teoretické části teoretický ústní test.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • správně čte výkres
 • dodrží technologický postup
 • dodrží rozměry dle výkresu
 • splní časový limit
 • změří náměry
 • zvládne ústní test

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci frézují pravoúhlé drážky dle výkresu na frézce a naměří potřebné náměry.  V teoretické části odpovědí na 5 otázek ústního testu.

Metodická doporučení

BOZP při práci na NC frézkách

Způsob realizace

Dílny – NC pracoviště

Pomůcky

NC frézka, nástroje, měřidla.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Vyfrézování součásti dle zadaného výkresu a naměření požadovaných rozměrů. Odpovědi na teoretický test.

Kritéria hodnocení

 • 88 – 100 %     1
 • 75 – 87 %       2
 • 63 – 74 %       3
 • 50 – 62 %       4
 • < 50 %            5

Doporučená literatura

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Josef Hladký. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.