Detail komplexní úlohy Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Kód úlohy

23-u-3/AE05

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Škola

Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická, Dobruška

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

16. 07. 2019 12:13

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha spočívá jak ve vypracování teoretické části písemnou formou, tak v praktické části vytvořením výrobku.

Teoretická část: písemná práce – 9 otevřených otázek a dle výkresové dokumentace vypracování technologického postupu

Praktická část: řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi. Tato úloha se opírá o již probraná témata – vrtání a zahlubování průchozích a neprůchozích děr na konvenčních strojích. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • orientuje se v technické dokumentaci
 • určí vhodný druh nástroje, stroje
 • ovládá podstatu třískového opracování materiálu
 • rozlišuje obráběné materiály podle platných norem
 • volí technologický postup
 • orientuje se v strojnických a dílenských tabulkách
 • volí nástroje a upínací prostředky nástrojů a polotovarů
 • nastaví řezné podmínky dle druhu materiálu
 • používá pomocné hmoty – řezné kapaliny a oleje
 • volí správná měřidla (přípravky)
 • kontroluje výsledky obrábění měřidly a měřicími přístroji
 • dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady poskytování první pomoci

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci získají přehled o používaných nástrojích a strojích, i o druzích používaných závitů. Dozví se způsoby rozdělování závitníků, upínání obrobků i jejich následného opracování. Dokáží rozlišovat řezání vnitřních i vnějších závitů a patřičných používaných nástrojů.

Časový rozvrh:

6 hodin teoretická část – výuka a písemné zpracování úlohy

 • dělení závitů
 • označování závitů
 • druhy závitů
 • řezání vnějších závitů
 • řezání vnitřních závitů
 • tváření závitů za studena

14 hodin praktická část – splnění komplexní úlohy

 • význam a správná volba různých druhů závitořezných nástrojů
 • přesná úprava díry a dříku pro vnitřní a vnější závit
 • upevnění kruhové závitové čelisti do vratidla – přímo, prostřednictvím pouzdra
 • nastavení kruhové závitové čelisti, upínací šroub, rozpínací šroub
 • práce s vratidlem s dělenou závitovou čelistí
 • práce s řezací řehtačkovou hlavicí na trubkové závity
 • zavádění řezacího nebo dořezávacího závitníku do předřezané díry
 • kontrola a měření závitu – závitové šablony a kalibry
 • BOZP, základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, zásady poskytování první pomoci, úrazu elektrickým proudem

Metodická doporučení

Výuka představuje názorné vysvětlení a praktické předvedení tvorby řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi a správný způsob používání jednotlivých dobře zvolených nástrojů.

Způsob realizace

Pro získání potřebných znalostí a dovedností je využívána především metoda teoreticko-praktická, kdy každý žák pracuje samostatně na přiděleném pracovišti.

Realizace nebo provedení této komplexní úlohy, lze provést buď v školních dílnách praktického vyučování nebo v prostorách dílen odloučená pracoviště.

Pomůcky

Pracovní list č. 1 – teoretická část

 • písemné zadání úlohy – 9 otevřených otázek
 • psací potřeby, strojírenské tabulky

Pracovní list č. 2 – teoretická část

 • zpracování technologického postupu dle výkresové dokumentace
 • rýsovací a psací potřeby, strojírenské tabulky

Pracovní list č. 3 – praktická část

 • technické vybavení dílny, technická dokumentace, technologický postup, vrtačky, závitořezy, polotovar, nástroje, měřidla

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Teoretická část:

 • zpracovat písemné zadání úlohy – 9 otevřených otázek
 • zpracovat technologický postup                                
 • vypsat stroje, nástroje, měřidla, přípravky

Praktická část:

 • technické zabezpečení dílny – nástroje, konvenční stroje
 • dle výkresové dokumentace provést řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi
 • měření, měřidla

Kritéria hodnocení

Splnění časového limitu

Dodržení tolerance rozměrů dle technické dokumentace

Kvalita opracování

Funkčnost obrobku

Dodržení BOZP

Hodnocení známkou:

1 (výborný)

Žák dodržel časový limit, opracování, rozměry, funkčnost, dodržoval BOZP

2 (chvalitebný)

Žák dodržel časový limit, opracování, dopustil se drobných chyb, funkčnost, dodržoval BOZP

3 (dobrý)

Žák dodržel časový limit, dopustil se chyb, funkčnost omezena, dodržoval BOZP

4 (dostatečný)

Žák dodržel časový limit, dopustil se chyb, nefunkční, dodržoval BOZP

5 (nedostatečný)

Žák nedodržel časový limit, dopustil se hrubých chyb, nefunkční, dodržoval BOZP

Doporučená literatura

LEINVEBER, Jan. VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

BENEŠ, Vladimír. a kolektiv. Dílenské tabulky pro školu a praxi. Albra 2009

KRÁL, Květoslav. Klempířská technologie II. – Učební text. SOŠ automobilní a SOU automobilní Ústí nad Orlicí. 2001/2002.

ŠVAGR, Jiří, VOJTÍK, Jan. Technologie ručního zpracování kovů. Praha 1985 , SNTL

Poznámky

1) Délka/časová náročnost

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 6 hodin
 • praktické vyučování: 14 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marián Kubala. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.