Detail komplexní úlohy Ruční zpracování kovů – závity

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Ruční zpracování kovů – závity

Kód úlohy

23-u-3/AE03

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Ruční zpracování kovů – ruční obrábění

Ruční zpracování kovů

Škola

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Studentská, Žďár nad Sázavou

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

15. 07. 2019 22:25

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha spočívá v teoretickém seznámení s druhy závitů a s problematikou ruční výroby závitů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • rozeznává závity podle směru stoupání, počtu chodů, profilu
  • charakterizuje jednotlivé druhy závitů
  • orientuje se ve značení závitů
  • popíše ruční řezání závitů
  • určuje nástroje pro ruční výrobu závitů

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák objasní význam závitů a jejich použití.

Rozeznává druhy závitů.

Popíše ruční řezání závitů, rozeznává jednotlivé nástroje pro ruční výrobu závitů.

Metodická doporučení

Komplexní úloha je součástí teoretické přípravy v rámci modul Ruční zpracování kovů – ruční obrábění.

Způsob realizace

Realizace a provedení této komplexní úlohy proběhne na učebně teoretické výchovy.

Pomůcky

Písemné zadání pracovního listu komplexní úlohy pro žáka.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák vyplní pracovní list.

Kritéria hodnocení

Hodnotí se známkou:

Stupeň 1 (výborný)

Žák operuje s požadovanými termíny, znaky a symboly uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák operuje s požadovanými termíny, znaky a symboly v podstatě uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí nepodstatné mezery.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, znaků, symbolů a zákonitostí závažné mezery.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované termíny, znaky, symboly a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.

Doporučená literatura

DILLINGER, Josef a kolektiv. Moderní strojírenství pro školu i praxi. 2007. Europa – Sobotáles. ISBN 978-80-86706-19-1

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jaroslav Buchta. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.