Detail komplexní úlohy Síťové modely ISO/OSI a TCP/IP

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Síťové modely ISO/OSI a TCP/IP

Kód úlohy

18-u-4/AA39

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

Síťové modely: Referenční model ISO/OSI a TCP/IP.

Škola

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská, Praha 5

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

13. 01. 2019 18:07

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je osvojení znalosti žáků v oblasti způsobů komunikace neboli odesílání dat a síťových informací z aplikace na jednom PC přes všechna síťová média do aplikace na jiném PC.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Definuje jednotlivé vrstvy modelu ISO/OSI a vysvětlí základní funkce každé jeho vrstvy.
 2. Vybere komponenty, které budou potřeba pro splnění zadaných specifikací sítě.
 3. Definuje jednotlivé vrstvy modelu TCP/IP a vysvětlí základní funkce každé jeho vrstvy.
 4. Charakterizuje odlišnosti a podobnosti mezi referenčními modely.
 5. Na základě modelů OSI a TCP/IP a s nimi spojených protokolů vysvětlí průchod dat sítí.
 6. Popíše význam protokolů v modelech OSI a TCP/IP a principy jejich činnosti.
 7. Popíše důsledky provozu různých aplikací v síti.
 8. Interpretuje diagramy sítí.
 9. Rozlišuje mezi činností sítí LAN a WAN a mezi jejich funkcemi.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Strategie učení:

 • frontální vyučování

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací;
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů;
 • studium standardů referenčních modelů a jejich protokolů;
 • vzorové příklady konfigurace přepínačů a směrovačů pro základní činnost;
 • vizualizace činnosti konfigurace v simulačním prostředí.

Metodická doporučení

Klíčová doporučení:

 1. Modul se soustředí na rozpoznání standardu, charakteru či podstaty každé vrstvy, tedy k čemu slouží, jaká zařízení se na ní vyskytují (pokud se na ní nějaká zařízení vyskytují), co vrstva přenáší a typ a charakteristiku protokolu.
 2. Klíčovým bodem je, aby žák rozpoznal a definoval systém/průběh zapouzdření dat - Data Encapsulation.

Způsob realizace

 • praktická
 • školní laboratoř
 • PC učebna

Pomůcky

 • Počítač – program se simulačním SW pro datové sítě.
 • Aktivní prvky – Cisco Router, Switch.

Vše je nezbytné pro žáka i vyučujícího.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Písemný test se skládá ze čtyř oblastí:

 1. Doplnění názvů vrstev modelu ISO/OSI a TCP/IP dle přiloženého schématu.
 2. Doplnění názvů vrstev dle příslušné charakteristiky.
 3. Doplnění příslušné vrstvy k charakteristice daného protokolu.
 4. Definování datových jednotek na jednotlivých vrstvách OSI modelu.

Kritéria hodnocení

Procentuální úspěšnost žáka je dána váženým průměrem testovaných oblastí. Každá část testu má hodnotu 25% celkové známky. Žák musí získat test minimálně na 60%:

 1. Doplnění názvů vrstev modelu ISO/OSI a TCP/IP dle přiloženého schématu.
 2. Doplnění názvů vrstev dle příslušné charakteristiky.
 3. Doplnění příslušné vrstvy k charakteristice daného protokolu.
 4. Definování datových jednotek na jednotlivých vrstvách OSI modelu.

Výsledné hodnocení:

Výborný - 100 - 90%
Chvalitebný - 90 - 80%
Dobrý - 80 - 70%
Dostatečný - 70 - 60%
Nedostatečný - méně než 60

Doporučená literatura

LAMMLE,Todd. Cisco Certified Network Associate. Computer Press. Brno. ISBN 978-80-251-2359-1. 2014.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.