Detail komplexní úlohy Daně, které přímo nevidíme

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Daně, které přímo nevidíme

Kód úlohy

63-u-4/AA35

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

SPŠ a OA, Kavalcova, Bruntál

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

03. 01. 2019 10:02

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je pochopení principu a vykazování nepřímých daní se zaměřením na daň z přidané hodnoty. Úloha obsahuje zadání s údaji o podnikatelském subjektu, který překročil hranici pro povinnou registraci k DPH. Žák registraci provede a od data její účinnosti vede záznamní povinnost k této dani. Pracuje s přiloženými doklady - běžnými i zjednodušenými a eviduje tuzemská přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění včetně režimu přenesení daňové povinnosti. Po skončení období sestaví daňové přiznání a kontrolní hlášení a připraví je k elektronickému odeslání. 

Úloha se váže k tematickému celku Které daně přímo nevidíme. Pro její zvládnutí je nezbytná teoretická příprava zaměřená na daňový systém.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 • registruje firmu k dani z přidané hodnoty,
 • pracuje s doklady, které obsahují zdanitelná plnění,
 • pomocí koeficientu stanovuje základ daně a daň v případě plnění v hotovosti do 10 000 Kč,
 • eviduje plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
 • vede záznamní povinnost,
 • sestavuje daňové přiznání k dani z přidané hodnoty,
 • vystavuje kontrolní hlášení,
 • je si vědom povinnosti podávat daňové přiznání i kontrolní hlášení v elektronické podobě.

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci pracují individuálně pod dozorem vyučujícího. Orientují se v zadání úlohy, pracují s přiloženými dokumenty a formuláři:

 • registrace k dani z přidané hodnoty,
 • faktury přijaté a vydané, hotovostní doklady,
 • evidence přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění,
 • daňové přiznání,
 • kontrolní hlášení,
 • portál daňové správy.

Celková dotace na splnění úlohy je 8 hodin, z toho alespoň 3 hodiny zahrnují práci s portálem daňové správy, případně s účetním softwarem.

Metodická doporučení

Způsob realizace

Úloha je provázaná s předměty teoretického vyučování (ekonomika, účetnictví). Žáci pracují s daňovým portálem, evidují zdanitelná plnění a sestavují daňová přiznání a hlášení k dani z přidané hodnoty. Po zvládnutí úkolu v ruční podobě je vhodné provést celý úkol pomocí účetního softwaru, který umožňuje přímé podání finanční správě v elektronické formě. Pro legislativní podporu je vhodné použít příslušné zákony v tištěné nebo elektronické podobě (př. www.business.center.cz). 

Pomůcky

 • kalkulačka
 • zákony
 • počítač
 • účetně ekonomický software
 • internet

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Samostatná práce zahrnuje:

 • registraci k dani z přidané hodnoty,
 • práci s doklady,
 • vedení záznamní povinnosti,
 • sestavení daňového přiznání k DPH,
 • sestavení kontrolního hlášení. 

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl

Uspěl – žák zpracoval všechny požadované výstupy komplexní úlohy, hodnocení samostatné práce není nižší než 50%.

Doporučená literatura

Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1 – 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 

Poznámky

Výpočty byly zpracovány dle platné legislativy roku 2018. Hodnoty ve výpočtech je nutné aktualizovat dle aktuálně platné legislativy( například zaokrouhlování, koeficienty atp.)

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radka Kotoučková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.