Detail komplexní úlohy Generace Národního divadla

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Generace Národního divadla

Kód úlohy

82-u-4/AD47

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vzdělávací oblasti

-

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

29. 06. 2019 11:05

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáka zorientovat se v termínech národního historismu, neo-slohů a umění generace umělců, známé jako "generace Národního divadla", a naučit ho pracovat s odbornou literaturou. Žák aplikuje odborné termíny v kontextu chronologického vývoje, vývoje jednotlivých uměleckých disciplín a vývoje způsobu života v jednotlivých etapách (mlaba romantismu v Čechách, neogotika, neorenesance). Žák vychází z výukových materiálů učitele, alespoň dvou doporučených publikací a nejméně jednoho ověřeného internetového zdroje.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje jednotlivé směry 18. a 19 století v českých zemích
  • romantismus
  • neogotika (novogotika)
  • neorenesance (novorenesance)
 • charakterizuje jednotlivé etapy a chronologicky seřadí a popíše hlavní rysy, prvky a motivy v jednotlivých uměleckých disciplínách
 • používá odbornou terminologii, odpovídající klasifikaci výtvarného umění a kultury 18. a 19. století v českých zemích
 • vyjmenuje umělce působící v dané éře na našem území a popíše jimi vytvořená díla

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s členěním a datací období romantismu a realismu v českých zemích
 • učí se definovat a rozpoznat rozdíly mezi érami romantismu a realismu
 • charakterizuje romantickou (historizující) architekturu
 • charakterizuje romantickou malbu v českých zemích
 • charakterizuje realistickou malbu v českých zemích
 • charakterizuje romantické sochařství v českých zemích
 • charakterizuje realistické sochařství v českých zemích
 • charakterizuje význam umění generace Národního divadla pro další vývoj společnosti v českých zemích
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh:

6 vyučovacích hodin:

 • prezentace učitele

2 vyučovací hodiny:

 • práce s odbornou literaturou pod vedením učitele

2 vyučovací hodiny:

 • samostatná práce se zdroji

2 vyučovací hodiny:

 • klasifikace

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky výtvarné přípravy, výtvarné technologie a malby.
Komplexní úlohu je možné doplnit exkurzí do galerie nebo muzea, ideálně konkrétními památkami jako Národní divadlo, Národní muzeum nebo Rudolfinum.

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka s prezentací
 • obrazová poznávačka s prezentací
 • skupinová práce s literaturou
 • individuální vypracování klasifikačního testu

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu pro žáka:

 • poznámkový aparát (psací potřeby, papíry)

pro učitele a technické vybavení:

 • počítač s připojením k dataprojektoru
 • dataprojektor
 • Smartboard/Whiteboard
 • připojení k internetu
 • zadání klasifikačního testu s hodnotícími kritérii
 • vybraná odborná literatura k tématu - podle počtu skupin

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • skupinová práce s odbornou literaturou:
  • hodnocení pedagogem - vyhodnocení a schválení
  • prezentace před žáky
  • klasifikace
 • samostatná klasifikační práce:
  • vypracování klasifikační práce žákem
  • hodnocení pedagogem
  • klasifikace pedagogem

Zpracování samostatné klasifikační práce:

 • teoretická část
  • zpracování základních informací v rámci zadaného tématu
  • stylistika a řazení textu odpovídá odborné práci
  • odpovídající formulace a použití správné terminologie
  • využití relevantních zdrojů
 • praktická část
  • prezentace s odpovídající obrazovou dokumentací
 • závěr
  • shnrnutí informací
  • zodpovězení otázek k tématu
 • 6 až10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Kritéria hodnocení

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • skupinová práce s odbornou literaturou a internetovými zdroji
 • samostatná klasifikační práce

Kritéria hodnocení:

 • správnost a dostatek informací
 • správné řazení a členění
 • charakteristika a vývoj v jednotlivých uměleckých disciplínách
 • vývoj způsobu života a vazba na vývoj umění
 • adekvátní použití terminologie
 • souvislá prezentace

Samostatná klasifikační práce:

 • úspěšné splnění je podmínkou pro úspěšné absolvování modulu
 • kritéria hodnocení:
  • 1 výborný - 24-22 bodů
  • 2 chvalitebný - 21-17 bodů
  • 3 dobrý - 16-12 bodů
  • 4 dostatečný - 11-7 bodů
  • hranice úspěšnosti - 6 body

Doporučená literatura

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 2. vyd. Praha: Idea servis, 2001. ISBN 80-859-7037-6.
PIJOAN, José. Dějiny umění / 8. Praha-Malešice: Svoboda, grafické závody, n.p., závod 5, 1985. ISBN 01-503-85.
CHÄTELET, Albert. Světové dějiny umění. Praha: Agentura CESTY, 1996. ISBN 80-718-1055-X.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ondřej Maslák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.