Detail komplexní úlohy Vystřihování součástí z pásů a plechů s celkovým teoretickým základem, technologií a finanční rozvahou

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Vystřihování součástí z pásů a plechů s celkovým teoretickým základem, technologií a finanční rozvahou

Kód úlohy

23-u-4/AD45

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Vystřihování součástí z pásů a plechů s celkovým teoretickým základem, technologií a finanční rozvahou

Škola

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická, Uherský Brod

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

28. 06. 2019 23:02

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

24

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Úloha je určena pro komplexní přípravu žáků strojírenských oborů v oblasti stříhání plechů a pásů s možností návrhu správné technologie a celkovým zhodnocením projektu. Cílem úlohy je seznámení žáků s normalizovanými materiály pro stříhání, volbou správné technologie, technologickým postupem, kontrolní činností a úsporou materiálu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Orientuje se v technické dokumentaci
 • Orientuje se ve strojnických tabulkách
 • Ovládá podstatu technologie stříhání materiálů
 • Ovládá problematiku kontroly rozměrů vystřižených součástí.
 • Ovládá problematiku kontroly jakosti povrchů střižných ploch.
 • Ovládá problematiku kontroly geometrických tolerancí.
 • Ovládá problematiku kontroly drsnosti povrchu.
 • Dokáže provést výpočet využitelnosti materiálu dle nástřižného plánu
 • Dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zásady poskytování první pomoci

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci chápou základní informace o:

 • problematice stříhání plechů a pásů s možností návrhu správné technologie a celkovým zhodnocením projektu.
 • seznamují se s normalizovanými materiály pro stříhání,
 • seznamují se se správnou technologií, technologickým postupem, kontrolní činností a úsporou materiálu.

Metodická doporučení

Komplexní úloha obsahuje 3 části:

 1. stanovení polotovaru – grafický rozbor, výpočet a stanovení rozměrů polotovaru
 2. pevnostní výpočty stříhání – volba materiálu a strojního zařízení, stříhacího přípravku
 3. praktická část – výrobní výkres výstřižku, praktický rozbor vystřihování výstřižků v přípravku
   

Žáci samostatně písemně vypracují technickou zprávu, obsahující 3 pracovní listy pro výrobu výstřižku 01 podle přiloženého výkresu s použitím Strojnických tabulek a učebnice Strojírenské technologie. Technická zpráva je tedy rozdělena na tři části, první je zpracování výrobního výkresu, druhá část je zpracování podkladů pro střihání a třetí část je výpočet střižné síly pro stanovení strojního zařízení a přípravku, včetně detailního rozboru součástí stříhacího přípravku.

Práce zahrnuje znalosti z více vzdělávacích modulů, které musí žák absolvovat před vypracováním této komplexní úlohy.

Přiložené správné řešení je pouze jedna z možností jak je možné připravit podklady pro výrobu. V praxi je možné zvolit jinou alternativu podle strojního parku a tvorby stříhacího přípravku.

Způsob realizace

Realizace této úlohy je určena především do teoretické výuky. Praktickou částí je seznámení žáků se stříhacími přípravky a činností strojů.

Pomůcky

Pracovní list č. 1 – praktická část – výrobní výkres výstřižku

 • podle zadání nakreslit výkres součásti výstřižku s uvedením všech údajů dle pravidel technické dokumentace ve 2D, popř. 3D, ručně nebo pomocí grafického vektorového programu
   

Pracovní list č. 2 – teoretická část – volba technologie a polotovaru

 • výpočet nástřižného plánu
 • volba polotovaru a pracovního postupu
 • volba a konstrukce stříhacího přípravku
   

Pracovní list č. 3 – teoretická část – pevnostní výpočty

 • výpočet střižné síly
 • volba strojního zařízení
 • použité jednotky
 • použitá literatura

Pomůcky

 • software – AutoCAD (Inventor)
 • strojnické tabulky
 • stříhací přípravek

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Teoretická část

 • technická zpráva s volbou technologie a postupů, pevnostními výpočty a volbou strojního zařízení a přípravku

Praktická část

 • výrobní výkres výstřižku

Kritéria hodnocení

Podle zákona č. 567/2004 Sb. (školský zákon), § 69

1. Průběžné

 • teoretické znalosti
  • písemné a ústní znalosti – dle zákona
  • testy – minimální hodnocení testu 70 %
 • praktické dovednosti
  • hodnocení správnosti a grafické úpravy  
  • dokumentace – dle zákona

2. Obhajoba vypracované technické zprávy a výkresové dokumentace spojená s diskuzí nad metodami řešení modulu – hodnocení komise známkou s nejvyšší váhou.

Celkové hodnocení:

 • Písemné a ústní znalosti       20 %
 • Praktické dovednosti             30 %
 • Obhajoba projektu                 50 %

Žák prospěje, pokud výsledek celkového hodnocení bude minimálně 65 %.

Hodnotící ukazatele

 • Správnost a grafická úroveň výrobního výkresu
 • Výpočty a volby
 • Grafická úprava technické zprávy
 • Volba strojního zařízení a složení střižného přípravku
 • Dodržení časové dotace

Doporučená literatura

LEINVEBR, Jiří. VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

HLUCHÝ, M. KOLOUCH, J. PAŇÁK, R. Strojírenská technologie 2. Scientia, 2001. ISBN 80-7183-244-8.

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 8 hodin
 • praktické vyučování: 16 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Matěk. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.