Detail komplexní úlohy Rizika od pohyblivých částí obráběcích strojů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Rizika od pohyblivých částí obráběcích strojů

Kód úlohy

23-u-3/AD11

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

BOZP 2 obrábění na konvenčních obráběcích strojích E

BOZP 2 obrábění na konvenčních obráběcích strojích

Škola

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně, Chomutov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

24. 06. 2019 09:19

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha připraví žáka na možná rizika BOZP, PO, včetně potřeby důsledně používat OOPP. Pro bezpečnost práce je třeba:

 • Znát možnosti vzniku nebezpečí úrazu
 • Vědět, jak jim zabránit
 • Umět jim zabránit
 • Zabránit jim.

Komplexní úloha spočívá ve vypracování teoretické části písemnou formou a praktického ověření na pracovišti.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Vypracuje Analýzu pracovních rizik na dané pracoviště
 • Identifikuje nebezpečí
 • Vyhodnotí pravděpodobnost
 • Navrhne bezpečnostní opatření

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci chápou vstupní rizika od pohyblivých částí obráběcích strojů. Dále ovládnou způsoby identifikace, pravděpodobnosti a bezpečnostního opatření. Osvojí si základní předpoklad o potřebě používání OOPP

Metodická doporučení

 • Znalost Listiny základních práv a svobod (čl. 28), která  přiznává každému právo na uspokojivé pracovní podmínky
 • Základní a obecné bezpečnostní předpisy, které stanoví Zákoník práce §132 ve znění pozdějších předpisů
 • Další bezpečnostní předpisy pro jednotlivá odvětví průmyslu: nařízení, vyhlášek, příkazů a směrnic

Způsob realizace

Realizace se provede v učebně – teoretická a písemná část. Praktická část prohlídka pracoviště s obráběcími stroji je realizována v dílnách odborného výcviku, popř. na pracovišti smluvního partnera.

Pomůcky

Školní učebna vybavená PC technikou. Seznámení s Listinou základních práv a svobod (čl. 28), Zákoník práce §132 ve znění pozdějších předpisů, bezpečnostní předpisy pro jednotlivá odvětví průmyslu, nařízení, vyhlášky, příkazy a směrnice.

Dílna odborného výcviku, popř. pracoviště smluvního partnera prohlídka pracoviště s obráběcími stroji.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Teoretická část – vypracování Rizika od pohyblivých částí obráběcích strojů.

Praktická část – prohlídka daného pracoviště s obráběcími stroji

Kritéria hodnocení

 • Podle zákona č. 561/2004 Sb., §69 hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Písemná práce: vypracovat Rizika od pohyblivých částí obráběcích strojů.
  • Max. 100 bodů, minimálně 65 bodů
  • Praktické zkoušení: ústní hodnocení vyučujícího
 • Celkové hodnocení: uspěl(a) – neuspěl(a)

Žák uspěl, pokud uspěl z obou částí zkoušení.

Doporučená literatura

Listina základních práv a svobod (čl. 28)

Zákoník práce §132 ve znění pozdějších předpisů

Poznámky

1) Délka/časová náročnost

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 4 hodiny
 • praktické vyučování: 4 hodiny

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martin Gründl. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.