Detail komplexní úlohy Základní teplé omáčky

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Základní teplé omáčky

Kód úlohy

65-u-2/AD09

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

23. 06. 2019 01:53

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na přípravu základních omáček. Žák se seznámí s charakteristikou, rozdělením, zásadami pro přípravu a samotnou přípravou omáček. Žáci při řešení pracují samostatně. Osvojené odborné znalosti ověří formou písemného testu.   

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje a rozdělí omáčky
 • popíše jejich úpravu a základní zásady při přípravě omáček
 • popíše přípravu základních omáček a uvede omáčky odvozené
 • charakterizuje a rozdělí omáčky k vařenému hovězímu masu, popíše jejich přípravu.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 • charakterizuje a rozdělí omáčky,
 • popíše jejich úpravu a základní zásady při přípravě omáček,
 • popíše přípravu základních omáček bešamel, velouté a holandské omáčky a uvede omáčky odvozené,
 • charakterizuje a rozdělí omáčky k vařenému hovězímu masu,
 • popíše přípravu vybraných omáček,
 • uvádí možnosti servisu a úpravy na talíři,
 • volí vhodný inventář pro servis omáček,
 • na základě prezentace si vytváří poznámky nebo pracuje s tištěnými podklady,
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího,
 • · aktivně se podílí na domácí přípravě,
 • osvojené odborné znalosti ověří pomocí písemné práce.

Časové rozvržení:

 • Prezentace – Omáčky (3 hodiny)
 • Kontrolní otázky, upevňování učiva (1 hodina)
 • Domácí příprava (3 hodiny)
 • Písemná práce – Test (1 hodina)

Metodická doporučení

Komplexní úlohu lze využít v teoretickém vyučování předmětu Technologie oboru Stravovací a ubytovací služby a Práce ve stravování.

Způsob realizace

Organizační forma výuky – teoretická

Prostředí realizace – učebna, odborná učebna

Pomůcky

Učební pomůcky pro žáka:

 • psací pomůcky, nůžky, lepidlo
 • učebnice
 • sešit

Učební pomůcky pro učitele a technické vybavení:

 • prezentace
 • testy
 • počítač
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Na základě prezentace si žáci vytváří poznámky, popřípadě pracují s tištěnými podklady. Na základě prezentace ověří své znalosti formou písemné práce.

Kritéria hodnocení

Žák pracuje a je hodnocen individuálně.

Hodnotí se věcná správnost odpovědí, aktivní přístup a samostatnost.

Žák získá za písemný test % hodnocení.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou:

 • 100 % - 91 % výborný
 • 90 % - 81 % chvalitebný
 • 80 % - 51 % dobrý
 • 50 % - 31 % dostatečný
 • 30 % - 0 % nedostatečný

Doporučená literatura

ČERMÁKOVÁ, Ludmila a Ivana VYBÍRALOVÁ. Kuchařské práce: technologie: učebnice pro odborná učiliště. 2. díl. Praha: Parta, 2002. ISBN 80-7320-016-3.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lukáš Kučera. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.