Detail komplexní úlohy Prášková metalurgie

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Prášková metalurgie

Kód úlohy

23-u-2/AD07

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Prášková metalurgie E

Prášková metalurgie (slinuté karbidy)

Škola

Střed.škola stavební a podnikatel. s.r.o, Štěpánovská, Olomouc - Chomoutov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

21. 06. 2019 08:12

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Obsahem úlohy je přehled obráběcích materiálů. Cílem komplexní úlohy je studium odborného textu po částech a porozumění textu s následnými otázkami k odborné problematice v uvedených textech. Obsahuje elektronickou prezentaci s návazností na textovou. Následují pracovní listy k doplňování odborných údajů do textu a pracovní list s otázkami k přemýšlení. Ty jsou doplněny správným řešením komplexní úlohy. Následují doplňovačky slinuté karbidy.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • se orientuje v sortimentu materiálů na bázi kovů, nástrojových materiálů a břitových destiček.
 • popíše a roztřídí jednotlivé druhy a určí jejich použití v daném oboru
 • vyjmenuje a rozpozná běžně používané druhy břitových destiček podle tvaru a povrchové úpravy (povlakované a nepovlakované)
 • rozlišuje druhy strojního obrábění a druhy obráběcích nástrojů
 • rozliší, s použitím tabulek, jednotlivé druhy nástrojových materiálů na bázi slinutých karbidů a keramických nástrojů
 • rozliší železné a neželezné kovy, rozezná lehké a těžké kovy, popíše jejich vlastnosti, způsoby ochrany proti korozi a možnosti použití
 • rozezná druhy tepelné úpravy kovů, vyjmenuje třídy oceli a popíše možnosti použití konstrukční oceli ve stavebnictví a kovových spojovacích prvků (kování, šrouby, vruty)
 • roztřídí nástrojové materiály podle chemického složení a popíše možnosti jejich recyklace a ekologické likvidace

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Základní teoretické znalosti prezentovány formou výkladu a čtení odborného textu po částech v pracovních listech nebo formou elektronické prezentace s důrazem na pozornost při čtení a objasnění méně známých odborných pojmů. Jsou doplněny obrázky i praktickými ukázkami materiálů (dle materiálů: nástroje a břitové destičky. Po jednotlivých částech následují otázky (žáci odpovídají – po první prezentaci nemusí být hodnoceni známkou, mohou se navzájem doplňovat, při dalším procvičování je možno hodnotit známkou, lze využít i k opakování).

Časový rozvrh: celkem dle rozsahu materiálů v oboru    2 – 5 hod

Pracovní listy – doplňování textu, v nichž žáci samostatně doplňují chybějící části odborného textu – vhodné k opakování a procvičování, možno klasifikovat známkou.

Doplňovačky – k opakování odborných pojmů, jako alternativa k zaškrtávacím testům a křížovkám. Nutno vyplnit všechna políčka – možno hodnotit známkou.

Otázky k přemýšlení: souhrn opakovacích otevřených otázek – odpověď možná většinou jednou větou nebo stručně několika slovy – hodnotit podle počtu správných odpovědí.

Komplexní úloha tak souhrnně (komplexně) objasní žákům učivo s důrazem na nutnost soustředit se na učení a následně prověří, co si zapamatovali a čemu z hlediska odborných pojmů porozuměli a co je nutno znovu zopakovat.

Metodická doporučení

Získané znalosti materiálů navazují na znalost jejich vlastností použití v rámci předmětů Technologie a Odborný výcvik.

Způsob realizace

Teoretické výuka předmětu materiály navazuje na předmět Technologie a Odborný výcvik.

Organizační forma výuky: Teorie- v učebně, popř. počítačové učebně (prezentace) pracovní listy k procvičení možno zadat i jako domácí úkol k samostatnému zpracování.

Pomůcky

Psací potřeby pro žáky, k prezentaci pro učitele interaktivní tabule nebo počítač. Učitel může využít ukázky vzorků materiálů a tím doplnit prezentaci o praktické ukázky.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci odpoví správně, v případě chyb společně objasní učivo za účelem porozumění textu, doplní texty v pracovních listech, vyplní volná políčka a doplní tajenku v doplňovačkách, odpoví stručně na otevřené kontrolní otázky (číst pozorně znění otázek-mohou tu být i tzv. chytáky).

Všechny (popř. jen některé) části mohou být klasifikovány podobně jako klasické písemky či testy a mohou je dle uvážení vyučujícího nahradit – učitel tak má k dispozici hotové ověřovací materiály k odzkoušení znalostí.

Kritéria hodnocení

U odpovědí na dílčí otázky: správně  – výborný, zcela nesprávně – nedostatečný, jinak lze na učiteli nechat diference známek s cílem povzbudit snahu o správnou odpověď a při špatné odložit klasifikaci- cílem není známka, ale znalost, které žák učením získá.

Doplnění textu a otázky k přemýšlení:

Hodnocení:

 • Výborně:10 – 85 % správných odpovědí
 • Chvalitebně: 84 – 70 % správných odpovědí
 • Dobře: 69 – 50 %  správných odpovědí
 • Dostatečně: 49 – 30 % správných odpovědí
 • Nedostatečně: 29 – 0 % správných odpovědí

Doplňovačky:  

Hodnocení:

 • Výborně: vyplněna všechna políčka, max. 1 řádek chybně
 • Chvalitebně: tajenka + max. 3 řádky chybně
 • Dobře: tajenka a vice než 50 % řádků správně
 • Dostatečně: tajenka správně a aspoň 2 řádky
 • Nedostatečně: tajenka chybně, méně než 2 řádky

Doporučená literatura

ŘASA, Gabriel. Strojírenská technologie 1.díl. Scientia Praha. 2005 ISBN 80-7183-337-1    

DEDEK, VOŠICKÝ. Stavební materiály pro 1.roš SPŠ. Sobotáles Praha 2002. ISBN 80-85920-90-5 

LEINVEBER, VÁVRA. Strojnické tabulky. Albra Praha 2008. ISBN  978-80-7361-051-7 

 

Poznámky

1) Délka/časová náročnost

 • Čtení textu po částech – otázky a odpovědi k porozumění kombinace ústní a písemné formy     1 – 3 hod
 • Pracovní listy – Doplňování odborného textu     1 hod
 • Prezentace – části odborného textu vč. obrázků – otázky a odpovědi (ústní nebo písemnou formou – možno i pro dvojice-procvičení spolupráce)     1 – 2 hod
 • Doplňovačky (odborné pojmy)     1 hod
 • Otázky k přemýšlení     1 hod
 •  Celkem     4 – 8 hod

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Tvrdá. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.