Detail komplexní úlohy Obchodní závod a jeho činnosti

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Obchodní závod a jeho činnosti

Kód úlohy

66-u-4/AC97

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Vazba na vzdělávací modul(y)

Obchodní závod (podnik) a jeho činnosti

Škola

Střední škola obchodní, Belgická, Praha 2

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

20. 06. 2019 08:53

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl jednoduše a pomocí dílčích příkladů naučit žáky základní přehled o podstatě, významu a formách obchodních závodů, zároveň zdůraznit specifika a přiblížit jejich činnost. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „Obchodní závod a jeho činnosti“.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.  

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. charakterizuje obchodní závod a jeho funkce
 2. orientuje se v členění obchodních závodů
 3. vysvětlí podmínky pro vznik a zánik obchodního závodu
 4. orientuje se v řízení a organizaci zásobovaní obchodního závodu
 5. provádí výpočty spojené s normováním zásob a činností obchodního závodu
 6. vyjmenuje a charakterizuje činnosti obchodního závodu

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1) charakterizuje obchodní závod a jeho funkce

 • vyjmenuje znaky ekonomické samostatnosti
 • vyjmenuje a vysvětlí znaky právní osobnosti
 • vysvětlí význam obchodního závodu

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

2) orientuje se v členění obchodních závodů

 • rozlišuje výrobní závody a obchodní závody, poskytující služby
 • charakterizuje organizace územně správních celků a příspěvkové organizace
 • rozliší jednotlivé právní formy podnikání

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

3) vysvětlí podmínky pro vznik a zánik obchodního závodu

 • rozliší „založení“ a „vznik“ obchodního závodu
 • popíše různé způsoby zrušení a následný zánik obchodního závodu

Doporučený časový rozvrh činí 3 vyučovací hodiny.

4) orientuje se v řízení a organizaci zásobovaní obchodního závodu

 • stanoví výši dodávky na základě vztahu mezi plánovanou spotřebou a plánovanými zásobami
 • popíše metodu ABC
 • vysvětlí výhody a podmínky metody JUST IN TIME

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny.

5) provádí výpočty spojené s normováním zásob a činností obchodního závodu

 • stanoví velikost minimální zásoby
 • vypočítá časovou normu zásoby a normovanou zásobu

Doporučený časový rozvrh činí 5 vyučovací hodiny.

6) vyjmenuje a charakterizuje činnosti obchodního závodu

 • stručně vysvětlí podstatu marketingu a managementu
 • popíše oblasti personální činnosti
 • uvede příklady získávání zaměstnanců a  popíše postup při jejich výběru
 • vysvětlí podstatu osobní a mzdové evidence

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část – prezentace „A – učební text“

 • učební text formou prezentace zahrnuje poměrně širokou problematiku obchodních závodů a jejich činností
 • seznamuje žáky s pojmem „Obchodní závod“, s členěním obchodních závodů z různých hledisek a s jejich základními činnostmi
 • žáci se zapojují a opakují si teoretické poznatky získané v modulu
 • učitel při prezentaci vysvětluje jednotlivé pojmy a doplňuje je o příklady z praxe.
 • vysvětluje průběh výše zásob dle zobrazeného grafu
 • žákci samostatně řeší příklady, zejména z oblasti normování zásob
 • žáci si zapisují poznámky do tištěné verze prezentace

2. dílčí část – prezentace „B – úlohy k procvičení“

 • prezentace vychází z prezentace „A – učební text“ a slouží k prohloubení a procvičení znalostí z oblasti obchodního závodu
 • obsahuje odlišné úlohy od pracovních listů
 • učitel vede žáky formou diskuse k odpovědi na zadané otázky
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané znalosti
 • žáci konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a před třídou
 • učitel průběžně kontroluje správnost odpovědí

3. dílčí část – pracovní listy

 • pracovní listy slouží k opakování, procvičování a k aplikaci získaných poznatků do praxe
 • v pracovních listech jsou použity různé formy úkolů
 • k vyřešení některých úkolů používají žáci učební text (prezentaci) a vyhledávají potřebné informace v občanském zákoně, zákoně o obchodních korporacích a v živnostenském zákoně
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti a  odpovídá na jejich případné dotazy, vysvětlí výpočet normované zásoby, produktivity práce a plánovaného počtu pracovníků,  průběžně kontroluje jejich činnost a upozorňuje žáky na chyby, dohlíží, aby si žáci chyby důsledně opravili

Poznámka: je potřeba podotknout, že není určitě chybou používat pojem „podnik“ namísto „obchodní závod“, ale z hlediska platné legislativy (občanský zákoník) je správný pojem „obchodní závod“

Způsob realizace

výuka se realizuje v odborné učebně

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítač pro učitele a každého žáka
 • MS Word
 • Internet (není podmínkou)
 • dataprojektor
 • promítací plátno
 • tabule, fix, křída

Učební pomůcky učitele:

 • prezentace „A – učební text“ v tištěné podobě pro daný počet žáků
 • prezentace „B – úlohy k procvičení“ v tištěné podobě pro daný počet žáků
 • pracovní listy s řešením (1x)
 • pracovní listy žáka (pro daný počet žáků + náhradní, aby žáci nebyli demotivovaní a stresovaní tím, že mají přeškrtané a neupravené vypracování úkolu)
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • není žádný písemný výstup, žáci sledují prezentaci a opakují si teoretické poznatky společně s učitelem
 • pracují s tištěnou verzí prezentací a zapisují si poznámky

2. dílčí část

 • není žádný písemný výstup, žáci diskutují s učitelem na dané téma

3. dílčí část

 • pracovní listy – doplňovačky, výpočty, zaškrtávací pole

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • předpokládá se spolupráce učitele a žáka, dílčí část se nehodnotí
 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů, způsoby formulace a aktivita žáka

2. dílčí část

 • předpokládá se spolupráce učitele a žáka
 • hodnotí se věcná správnost, správná aplikace teoretických poznatků a správná aplikace poznatků do praktických příkladů

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtů, doplňovaček a zaškrtávacích polí
 • samostatnost při práci na pracovních listech
 • prezentace výsledů před učitelem a třídou
 • úprava vypracování pracovního listu
 • celkový počet bodů za pracovní listy: 45 bodů, uspěl při dosažení 25 bodů (hodnocení pracovní list 1 - celkem 5 bodů; pracovní list 2 - celkem 7 bodů; pracovní list 3 - celkem 9 bodů; pracovní list 4 - celkem 4 body; pracovní list 5 - celkem 5 bodů;  pracovní list 6 - celkem 10 bodů a pracovní list 7 - celkem 5 bodů)

KÚ je splněna, pokud:

 • učitel předvedl žákům prezentaci učebního textu spojenou s výkladem
 • učitel předvedl žákům prezentaci úloh k procvičení a žáci ve spolupráci s učitelem řešili dané otázky a konzultovali odpovědi
 • všichni žáci mají vypracované pracovní listy, zkontrolované vyučujícím

Žák úlohu nesplní, jestliže nevypracoval všechny pracovní listy a nezískal požadovaný minimální počet bodů

Doporučená literatura

BIŇOVEC, Karel. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky. Praha: Fortuna, 2001. ISBN isbn80-7168-747-2.

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Poznámky

Přehled o úloze:

 1. Prezentace A – učební text: Obchodní závod a jeho činnosti
 2. Prezentace B – úlohy k procvičení: Obchodní závod a jeho činnosti
 3. Pracovní listy (bez řešení – pro žáky, s řešením – pro učitele)

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Stěhulová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.