Detail komplexní úlohy Obrábění ultrazvukem a laserem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Obrábění ultrazvukem a laserem

Kód úlohy

23-u-3/AC72

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Zvláštní způsoby obrábění

Škola

Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská, Jeseník

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů

Datum vytvoření

17. 06. 2019 12:49

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

30

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha spočívá v seznámení žáků s jedním ze zvláštních způsobů obrábění - obrábění ultrazvukem

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

1. vysvětlí podstatu metody obrábění laserem

2. popíše základní části této metody – stroj, nástroj, kapalinu, brusivo

3. vyjmenuje základní dosahované parametry -   obrobitelnost materiálů

 • intenzitu úběru materiálu
 • ​přesnost obrábění
 • kvalitu obrobené plochy

4. vysvětlí související metody spojování materiálů      ultrazvukem

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci chápou základní princip a podstatu metody obrábění laserem. Dovedou odborně vysvětlit a popsat používané stroje a nástroje, používané kapaliny a brusivo. Znají hodnoty dosahovaných parametrů, přesnost obrábění a jaké jiné metody se používají při využití ultrazvuku v moderním strojírenství.

Metodická doporučení

Komplexní úloha je součástí teoretické přípravy v rámci vzdělávacího modulu – Zvláštní způsoby obrábění.

Způsob realizace

Realizace a provedení této komplexní úlohy se uskuteční v učebně teoretické výuky.

Pomůcky

 • odborný výklad učitele
 • pro názornost výuky využití audiovizuální techniky, promítnutí výrobních schémat a postupů, eventuálně videí s průběhem výroby této metody obrábění
 • průběžné zápisy žáků do svých pracovních sešitů

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Teoretická část:       

 • Ústní zkoušení pro ověření odborných znalostí se zpětnou vazbou 
 • Písemné ověření znalostí - krátké testy  ( bodové hodnocení: splněno – min. 40% )
 • Závěrečná modulová písemná práce ( bodové hodnocení: max. 100%, min. 40% )

Kritéria hodnocení

Hodnocení výsledků:

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

 • 90 – 100 %    1
 • 80 – 89 %      2
 • 66  - 79 %      3
 • 40 – 65 %      4
 •  0 – 39 %       5

Doporučená literatura

Odborné zápisy žáků ve svých pracovních sešitech

Zdroje z internetu:

ELUC, elektronická učebnice Olomouckého kraje

Dostupné z:

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1417

Digitální učební materiály - Nekonvenční metody obrábění. Internetový portál COPTEL [online]. 2009-2014 [cit. 2014-12-17]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/?action=2&doc=40241&docGroup=4781&cmd=0&instance=2

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Milan Mikulenka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.