Detail komplexní úlohy Mzdové účetnictví

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Mzdové účetnictví

Kód úlohy

63-u-4/AA26

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Stanovujeme mzdu

Škola

SPŠ a OA, Kavalcova, Bruntál

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

13. 12. 2018 10:28

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je vykonat základní administrativní úkony spojené s vykazováním mezd a jejich účtováním. Úloha obsahuje zadání s údaji o zaměstnavateli a zaměstnancích, na jejich základě žák vyplní prohlášení k dani fyzické osoby. Měsíční mzdy zaměstnanců zkontroluje a provede rekapitulaci odvodů a mzdových závazků. V dalším kroku vyplní přehledy o mzdách pro instituce zdravotního a sociálního pojištění a mzdy účetně zachytí. Této komplexní úloze předchází úloha Evidence mezd a jejich výpočet zaměřená na evidenci práce a výpočet všech složek příjmů z pracovního poměru i z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Následující komplexní úlohou je Roční zúčtování daně ze závislé činnosti zaměřená na roční vyúčtování zálohové a srážkové daně a vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech, ELDP, případně zápočtového listu.

Úloha se váže k tematickému celku Stanovujeme mzdu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 • vystavuje prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • zkontroluje  měsíční mzdy a provede jejich rekapiulaci
 • vystaví přehled o výši pojistného pro Českou správu sociálního zabezpečení
 • vystaví přehled o platbě pojistného pro příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • účtuje mzdy

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci pracují individuálně pod dozorem vyučujícího. Orientují se v zadání úlohy, pracují s přiloženými dokumenty a formuláři:

        zákon o daních z příjmů

        výpočtové formuláře pro stanovení mezd,

        formuláře pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu,

        účetní sowtware.

Celková dotace na splnění úlohy je 8 hodin, z toho alespoň 4 hodiny zahrnují práci s ekonomickými portály a účetním softwarem.

Metodická doporučení

  

Způsob realizace

Úloha je provázaná s předměty teoretického vyučování (ekonomika, účetnictví). Žáci pracují s evidencí mezd a rekapitulují závazky u zaměstnanců, institucí zdravotního a sociálního pojištění a správce daně. Pro povinné odvody vystavují měsíční přehledy. Všechny operace spojené s odměňováním zachycují v účetním deníku. Po zvládnutí úkolu v listinné podobě je vhodné provést celý úkol pomocí účetního softwaru, který škola pro výuku používá. Pro legislativní podporu je vhodné použít příslušné zákony  v tištěné nebo elektronické podobě (př. www.business.center.cz), případně portál ČSSZ ( www.cssz.cz/cz/e-podani/).

Pomůcky

 • kalkulačka
 • zákony
 • počítač
 • účetně ekonomický software
 • internet

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Samostatná práce zahrnuje sestavení:

 • sestavení prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
 • kontrolu měsíčních mezd a provedení jejich rekapitulace, 
 • sestavení přehledu o výši pojistného pro ČSSZ,
 • sestavení přehledu o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovnu,
 • zaúčtování mezd.

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl

Uspěl – žák zpracoval všechny požadované výstupy komplexní úlohy, hodnocení samostatné práce není nižší než 70%.

Doporučená literatura

KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH, Yvetta FRYDRYŠKOVÁ, Jarmila ČECHOVÁ a Lenka BARBOROVÁ. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko nakladatelství, 2018. ISBN 978-80-88057-02-4.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

 

Poznámky

Výpočty byly zpracovány dle platné legislativy roku 2018. Hodnoty ve výpočtech je nutné aktualizovat dle aktuálně platné legislativy (například zaokrouhlování, koeficienty atp.).

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radka Kotoučková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.