Detail komplexní úlohy Obchodní písemnosti

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Obchodní písemnosti

Kód úlohy

66-u-3/AC43

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Vazba na vzdělávací modul(y)

Obchodní písemnosti

Škola

Střední zahradnická škola, Žákovská, Ostrava - Hulváky

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

12. 06. 2019 15:51

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je vést žáky k samostatnému vyhotovení základních obchodních písemností v souladu s normalizovanou úpravou písemností.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 

 • rozhodne, jaký druh písemnosti zpracuje na základě obchodní operace
 • vyhotoví podnikové a obchodní písemnosti v souladu s normalizovanou úpravou: poptávka, nabídka,objednávka, potvrzení objednávky, urgence, odpověď na urgenci, upomínka a odpověď na upomínku

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1) zvolí vhodné formuláře písemností dle obsahu obchodních operací

 • po přečtení zadání si žák probere všechny přílohy zadané úlohy 
 • určí si pořadí vystavení účetních dokladů vztahujících se k obchodním operacím (nákup – prodej zboží)
 • žák si ve spolupráci s učitelem nebo samostatně vybere vhodné formuláře k vyplnění
 • žák dle zadání připraví hlavičkové papíry

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu.

2) vyhotoví poptávku

 • seznámí se s údaji souvisejícími s vystavením poptávky
 • vybere a označí si údaje odběratele a dodavatele
 • vyhotoví dle zadání poptávku na zboží 
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu

3) vyhotoví nabídku 

 • seznámí se s údaji souvisejícími s vystavením nabídky
 • vybere a označí si údaje odběratele a dodavatele
 • vyhotoví dle zadání nabídku zboží 
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu

4) zpracuje objednávku a potvrzení objednávky

 • vybere si vhodné již připravené papíry
 • vyhotoví dle zadání nabídku zboží 
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny

5) zpracuje urgenci a odpověď na urgenci

 • vybere si vhodné již připravené papíry
 • vyhotoví dle zadání potřebné písemnosti 
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 2 vyučovací hodiny

6) zpracuje upomínku a odpověď na upomínkui

 • vybere si vhodné již připravené papíry
 • vyhotoví dle zadání potřebné písemnosti 
 • zkontroluje všechny vyplněné náležitosti
 • chyby konzultuje s vyučujícím

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodiny

 

 

Metodická doporučení

Žák obdrží zadání v tištěné podobě. Žák zpracuje komplexní úlohu na PC, zpracované písemnosti uloží v PC. Komplexní úloha bude řešena v učebně ICT. Vyučující po zpracování úlohy vytiskne žákům písemnosti. Žáci si uloží vytištěné písemnosti do složky tak, aby je vyučující mohl hodnotit.

Způsob realizace

Komplexní úloha bude řešena v učebně ICT v průběhu realizace modulu „Obchodní písemnosti“.
Komplexní úlohu je možno využít i bez realizace uvedeného modulu.

Pomůcky

 • zadání souvislého příkladu
 • hospodářské tiskopisy – potřebné tiskopisy jsou přílohou komplexní úlohy. Učitel může žákům předložit tyto tiskopisy, nebo připravit tiskopisy, které znají z dřívější výuky a se kterými jsou zvyklí pracovat.
 • psací potřeby
 • PC s připojením k internetu, MS Word

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

složka s 8 ks písemností za každého žáka, která bude obsahovat poptávku, nabídku,objednávku, potvrzení objednávky, urgenci, odpověď na urgenci, upomínku a odpověď na upomínku

Kritéria hodnocení

 • vytvoření hlavičkových papírů max. 8 bodů, body se přiznají za vytvoření hlavičkových papírů obou firem z příkladu – hodnotí se umístění obrázku v hlavičce, celkové zpracování hlavičky, doplnění údajů do zápatí.
 • vystavení poptávky 6 nebo 0 bodů, aby žák získal 6 bodů, musí být poptávka správně po formální i obsahové stránce
 • vystavení nabídky 6 nebo 0 bodů, aby žák získal 6 bodů, musí být nabídka správně po formální i obsahové stránce
 • vystavení objednávky 6 nebo 0 bodů, aby žák získal 6 bodů, musí být objednávka správně po formální i obsahové stránce
 • vystavení potvrzení objednávky 6 nebo 0 bodů, aby žák získal 6 bodů, musí být potvrzení objednávky správně po formální i obsahové stránce
 • vystavení urgence 6 nebo 0 bodů, aby žák získal 6 bodů, musí být urgence správně po formální i obsahové stránce
 • vystavení odpověď na urgenci 6 nebo 0 bodů, aby žák získal 6 bodů, musí být odpověď na urgenci správně po formální i obsahové stránce
 • vystavení upomínky 6 nebo 0 bodů, aby žák získal 6 bodů, musí být upomínka správně po formální i obsahové stránce

Převodová tabulka hodnocení

Vyjádření v % Body Hodnocení
100% - 88% 50 - 44 výborný
87% - 75% 43 - 38 chvalitebný
74% - 63% 37 - 32 dobrý
62% - 50% 31 - 25 dostatečný
méně než 50% < 25 nedostatečný

 

 

 

Doporučená literatura

Poznámky

Přehled o úloze:

Základem komplexní úlohy je zadání souvislého příkladu a složka hospodářských tiskopisů.

Pro učitele je k dispozici správné řešení formou vyplněných tiskopisů.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Šárka Thanheiserová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.