Detail komplexní úlohy Historický vývoj zhotovení textu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Historický vývoj zhotovení textu

Kód úlohy

34-u-3/AC13

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Vazba na vzdělávací modul(y)

Vývoj obrazu a textu

Škola

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, Jiříkovská, Rumburk

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

10. 06. 2019 11:23

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je osvojit si historický vývoj zhotovení textu s cílem porozumět jednotlivým principům sazby s ohledem na historické období a technické možnosti.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Očekávané kompetence ve vazbě na NSK:

 • Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů
 • Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

Očekávané výsledky učení - žák:

 • popíše vynález Johannese Guttenberga z volně sestavitelných liter, charakterizuje ruční sazbu
 • a složení písmoviny
 • popíše princip řádkových sázecích strojů LINO
 • popíše princip písmenových sázecích strojů MONO
 • charakterizuje principy a etapy vývoje fotosazby
 • popíše počítačové technologie a charakterizuje softwarové produkty zaměřené na sazbu, zlom a polygrafickou montáž

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Výsledek učení: Popíše vynález Johannese Guttenberga z volně sestavitelných liter, charakterizuje ruční sazbu a složení písmoviny

1 hodina

 • žák popíše zhotovení ruční sazby a určí bodové velikosti písma
 • žák charakterizuje jednotlivé složky písmoviny

Výsledek učení: Popíše princip řádkových sázecích strojů LINO

1 hodina

 • žák popíše sázecí část řádkových sázecích strojů
 • žák popíše odlévací část řádkových sázecích strojů
 • žák popíše rozmítací část řádkových sázecích strojů

Výsledek učení: Popíše princip písmenových sázecích strojů MONO

1 hodina

 • žák popíše a charakterizuje tastr
 • žák popíše a charakterizuje ličku

Výsledek učení: Charakterizuje principy a etapy vývoje fotosazby

1 hodina

 • žák popíše principy jednotlivých fotosázecích strojů

Výsledek učení: Popíše počítačové technologie a charakterizuje softwarové produkty zaměřené na sazbu, zlom a polygrafickou montáž

4 hodiny

 • žák popíše hardwarové vybavení pracoviště DTP
 • žák charakterizuje grafické programy zaměřené na sazbu, zlom a polygrafickou montáž – Adobe InDesign a QuarkXPress

Metodická doporučení

Práce je určená pro malé týmy, které své výsledky prezentují větší skupině žáků.

Způsob realizace

Organizační forma výuky: teoreticko-praktická, průřezová

Prostředí: školní učebna pro odborný výcvik

Pomůcky

Žák i učitel:

 • PC vybavený grafickými programy Adobe InDesign a Quark XPress
 • schéma řádkového a písmenového sázecího stroje
 • dataprojektor
 • obrazová prezentace

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák odevzdá vyplněný Pracovní list 1.

Kritéria hodnocení

Žák vyřeší úlohu, pokud vyplní všechny tabulky obsažené v Pracovním listu 1. Správnost řešení posoudí učitel dle souborů Pracovní list 1 - řešení od všech tří žáků v týmu a ohodnotí je klasifikačními stupni 1-5.

Výsledná klasifikace: průměr ze tří dílčích hodnocení

Doporučená literatura

 • M. Kaplanová a kol.: Moderní polygrafie. 3. vyd., SPP, Praha, 2012, ISBN 978-80-254-4230-2
 • Odborný tisk: Svět tisku, Noviny pro grafický průmysl
 • R. Blahák, P. Pop: Realizace tiskovin. Nakladatelství grafické školy, Praha, 2018, ISBN 978-80-86824-18-5

Poznámky

Přílohy:

 • Zadání_Historický vývoj zhotovení textu
 • PL formulář_Historický vývoj zhotovení textu
 • PL řešení_Historický vývoj zhotovení textu 

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivo Šabata. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.