Detail komplexní úlohy Zpracování rostlinného materiálu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Zpracování rostlinného materiálu

Kód úlohy

41-u-3/AC10

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Základy floristiky

Škola

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk p.o., Opavská, Šternberk

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

05. 06. 2019 22:23

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

24

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

2

Charakteristika/anotace

Úkolem komplexní úlohy je procvičení a prohlubování teoretických znalostí a získání praktických dovedností při zpracování rostlinného materiálu pro použití ve floristice. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi, potřebné informace pro vypracování komplexní úlohy si doplňuje pomocí odborné literatury a internetu.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 • výsledky učení nemají vazbu na žádnou profesní kvalifikaci v NSK
 • očekávané výsledky učení dle RVP učebního oboru 41-52-H/01 Zahradník:

Žák:

 • ve vazačské a aranžérské činnosti uplatňuje estetické zákony a principy,
 • vytváří typy vazeb k různým účelům a příležitostem,
 • navrhuje a aranžuje rostliny ve volném prostoru a květinovou interiérovou výzdobu,
 • odpovídajícím způsobem ošetřuje rostliny v prodejně.

Po ukončení modulu by měl žák vhodně a správně uplatňovat estetické principy a zákony při vazbě a aranžování květin. Pro danou vazbu používat nejvhodnější přípravné a hlavní techniky. Žák by měl umět zpracovávat rostlinný materiál technikami vhodnými pro uchování a zlepšení vlastností rostlin.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci:

v 1. dílčí části – přípravná – 2 hodiny formou domácího úkolu – si připraví seznam potřebného materiálu a surovin a technologický postup jednoho způsobu zpracování rostlinného materiálu (sušení, barvení, bělení)

v 2. dílčí části – praktické zpracování rostlinného materiálu – 4 hodiny ve vazačské dílně (případně odborné učebně) – provádí zpracování rostlinného materiálu, zaznamenávají jednotlivé technologické kroky, provádí fotodokumentaci praktického cvičení

ve 3. dílčí části – zpracování prezentace z praktického cvičení – 4 vyučovací hodiny formou domácího úkolu – zpracují prezentaci programu PowerPoint z praktického cvičení

ve 4. dílčí části – prezentace praktického cvičení – 2 vyučovací hodiny na učebně – odprezentují své praktické cvičení před třídou.

Metodická doporučení

 • žáci budou pracovat ve dvojicích
 • dvojice si vybere nebo jim bude přidělen 1 ze způsobů zpracování rostlinného materiálu – a to sušení rostlin, barvení rostlin, bělení rostlin

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedeného oboru a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • PŘÍPRAVNÁ ČÁST – bude žákům sloužit k přípravě na praktickou část komplexní úlohy
 • žáci si připraví seznam potřebného materiálu, surovin a nářadí pro daný způsob zpracování rostlinného materiálu
 • žáci se aktivně zapojují, pracují samostatně
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

2. dílčí část

 • ZPRACOVÁNÍ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU – praktické cvičení ve vazačské dílně
 • žáci zapisují jednotlivé kroky technologického postupu a pořizují fotodokumentaci
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

3. dílčí část

 • PREZENTACE praktického cvičení – slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • žáci samostatně ve dvojici vytvoří v programu PowerPoint prezentaci průběhu praktického cvičení
 • v prezentaci vysvětlí technologický postup způsobu zpracování rostlinného materiálu, použijí fotodokumentaci
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

4. dílčí část

 • PREZENTACE ve třídě
 • žáci prezentují výsledky svého praktického cvičení

Způsob realizace

 • forma výuky je teoreticko-praktická
 • úlohy budou probíhat jako domácí příprava nebo v rámci vyučovací hodiny v odborné učebně, vazačské dílně a v počítačové učebně

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • MS PowerPoint
 • dataprojektor
 • plátno na promítání
 • psací potřeby
 • fotoaparát

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy. 1 a 2. a 3. dílčí část – počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • odborná literatura

Učební pomůcky pro žáka:

 • učební texty, sešit
 • psací potřeby
 • fotoaparát

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • PŘÍPRAVNÁ – žáci si připraví seznam potřebného materiálu, surovin a nářadí pro daný způsob zpracování rostlinného materiálu

2. dílčí část

 • ZPRACOVÁNÍ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU – praktické cvičení ve vazačské dílně
 • žáci zpracují připravený rostlinný materiál zadaným nebo zvoleným způsobem zpracování
 • žáci během praktického cvičení zapisují jednotlivé kroky technologického postupu a pořizují fotodokumentaci

3. dílčí část

 • PREZENTACE praktického cvičení
 • žáci samostatně ve dvojici vytvoří v programu PowerPoint prezentaci průběhu praktického cvičení
 • v prezentaci vysvětlí technologický postup způsobu zpracování rostlinného materiálu, použijí fotodokumentaci

4. dílčí část

 • PREZENTACE ve třídě
 • žáci prezentují výsledky svého praktického cvičení

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se aktivita žáka při přípravě praktického cvičení
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem
 • posuzuje se správnost vyhotovení seznamu materiálu, surovin a nářadí potřebného pro daný způsob zpracování rostlinného materiálu
 • posuzuje se správnost vyhotovení technologického postupu pro daný způsob zpracování rostlinného materiálu

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost, aktivní přístup, samostatnost, pečlivost zpracování

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost

4. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost informací, aktivita, samostatnost při práci, výstup při prezentaci

Doporučená literatura

kolektiv autorů: Floristika. Praha, Profi Press s.r.o., 2011. 406 s. ISBN 978-80-86726-43-4.

Poznámky

Časová náročnost:

 • Odborné vzdělávání: 12 hodin teoretické výuky učiva Estetické prvky a zákonitosti, Techniky zpracování rostlinného materiálu ve floristice, Základní zpracování rostlinného materiálu (sušení, barvení, bělení)
 • Praktické vzdělávání formou komplexní úlohy v délce 12 hodin
  • 1. dílčí část – přípravná – 2 hodiny formou domácího úkolu
  • 2. dílčí část – praktické zpracování rostlinného materiálu – 4 hodiny ve vazačské dílně (případně odborné učebně)
  • 3. dílčí část – zpracování prezentace z praktického cvičení – 4 vyučovací hodiny formou domácího úkolu
  • 4. dílčí část – prezentace praktického cvičení – 2 vyučovací hodiny na učebně

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeňka Davidová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.