Detail komplexní úlohy Založení a ošetřování trávníku

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Založení a ošetřování trávníku

Kód úlohy

41-u-3/AC01

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Zakládání a ošetřování trávníků

Škola

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

04. 06. 2019 22:45

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je určena k procvičování tematického okruhu zakládání a ošetřování trávníku.

Cílem je pomocí pracovního listu naučit žáky charakterizovat jednotlivé druhy trávníků, základní postupy při jejich zakládání a ošetřování.

Pracovní list může rovněž sloužit jako test s otevřenými otázkami.

Používané didaktické metody: samostatná práce, výklad.

Součástí komplexní úlohy je prezentace k danému učivu, která může být použita jako forma zápisu do sešitu zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák charakterizuje nízké, střední trávníky a parkové louky.

Uvede druhy trsnatých a výběžkatých trav.

Uvede množství a složení výsevku.

Popíše postup přípravy půdy před výsevem.

Uvede dobu výsevu a další možnosti založení trávníku.

Popíše činnosti, kterými ošetřujeme trávníky během vegetace.

Vyjmenuje rostliny vhodné jako náhrada trávníku, uvede vhodné podmínky pro tyto rostliny.

Dosažené výsledky lze hodnotit následně formou testu s otevřenými otázkami.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci pracují samostatně, případně s pomocí literatury nebo sešitu.

Druhy trav je možné vyhledávat na internetu.

Metodická doporučení

Úloha bude řešena v teoretickém vyučování, nebo v úvodu učebního dne v praktickém vyučování.

Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Způsob realizace

Úloha bude řešena v teoretickém vyučování v učebně, nebo v úvodu učebního dne v praktickém vyučování.

Pomůcky

Literatura, případně internetové připojení a PC nebo tablety

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem bude vypracovaný pracovní list. Součástí komplexní úlohy je správné řešení pracovního listu.

Kritéria hodnocení

Za každou zodpovězenou otázku lze přidělit dle náročnosti odpovědi 1–3 body. Pro úspěšné zvládnutí tematického okruhu je nutná 80% úspěšnost.

Doporučená literatura

DVOŘÁČEK, P.: Sadovnictví pro odborná učiliště. Praha: Septima, 2007. 96 s. ISBN: 80-7216-152-0.

RŮŽIČKOVÁ, J. a kol:. Sadovnictví. Český zahrádkářský svaz, KVĚT, 1996. 256 s. ISBN: 80-85362-21-X.

Poznámky

Zdroje obrázků v příloze.

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Šafářová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.