Detail komplexní úlohy Výsadba ovocných dřevin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Výsadba ovocných dřevin

Kód úlohy

41-u-3/AB99

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (tříleté, EQF úroveň 3)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Výsadba ovocných dřevin a jahodníku a ošetření po výsadbě

Škola

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

04. 06. 2019 22:26

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je určena k procvičování tematického okruhu výsadba ovocných dřevin a ošetření po výsadbě.

Cílem je pomocí pracovního listu naučit žáky popsat výsadbu ovocného stromu a činnosti s tím související.

Pracovní list může rovněž sloužit jako test s otevřenými otázkami.

Používané didaktické metody: samostatná práce, výklad

Součástí komplexní úlohy je prezentace k danému učivu, která může být použita jako forma zápisu do sešitu zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Část úkolu se věnuje plevelům v ovocném sadu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák uvede činnosti spojené s přípravou půdy před výsadbou ovocného stromu.

Uvede správné termíny výsadby a úpravu stromku před výsadbou.

Popíše postup výsadby ovocného stromku.

Uvede rozměry jámy pro výsadbu.

Popíše přípravu kůlů.

Uvede způsoby ošetřování po výsadbě.

Popíše pěstování jahodníku.

Dosažené výsledky lze hodnotit následně formou testu s otevřenými otázkami.

Na základě nasbíraných rostlin v herbáři žák rozpozná běžné druhy plevelů vyskytujících se v ovocném sadu.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci pracují samostatně, případně s pomocí literatury nebo sešitu.

Na internetu je možné shlédnout instruktážní video o výsadbě ovocné dřeviny: https://www.youtube.com/watch?v=7n-i4oTKQXE

Herbář mohou žáci tvořit jako domácí úkol, případně mohou sběr plevelů provádět během praktického vyučování.

Metodická doporučení

Úloha bude řešena v teoretickém vyučování, nebo v úvodu učebního dne v praktickém vyučování.

Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Herbář mohou žáci tvořit jako domácí úkol, případně mohou sběr plevelů provádět během praktického vyučování.

Způsob realizace

Úloha bude řešena v teoretickém vyučování v učebně, nebo v úvodu učebního dne v praktickém vyučování.

Pomůcky

Literatura, případně internetové připojení a PC nebo tablety

Pomůcky pro herbář: tvrdé papíry, průhledná lepicí páska, euroobaly, šanon

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem bude vypracovaný pracovní list a herbář plevelů. Součástí komplexní úlohy je správné řešení pracovního listu.

Kritéria hodnocení

Při hodnocení pracovního listu za každou zodpovězenou otázku lze přidělit dle náročnosti odpovědi 1–3 body. Pro úspěšné zvládnutí tematického okruhu je nutná 80% úspěšnost.

Herbář bude hodnocen dle následujících kritérií:

Stupeň výborný:

Herbář obsahuje 20 ks rostlin, jednotlivé rostliny jsou kvalitně vylisovány a nalepeny průhlednou páskou na archu papíru, vloženy do fólie a označeny českým i latinským názvem. Celkově musí herbář působit čistě a úhledně.

Stupeň chvalitebný:

Herbář obsahuje 15–20 ks rostlin, jednotlivé rostliny mají mírné nedostatky, např. špatné vylisování, chybějící části rostlin nebo nedostatečné pojmenování.

Stupeň dobrý:

Herbář obsahuje méně než 15 ks rostlin, jednotlivé rostliny mají větší nedostatky, např. špatné vylisování, chybějící pojmenování.

Stupeň dostatečný:

Herbář obsahuje méně než 15 ks rostlin, jednotlivé rostliny mají velké nedostatky ve zpracování, např. jsou plesnivé. Celkově herbář nepůsobí čistě a úhledně.

Stupeň nedostatečný:

Herbář obsahuje méně než 15 ks rostlin, jednotlivé rostliny jsou velmi nekvalitně zpracovány, chybí pojmenování, popř. jsou vzorky plesnivé. Celkově herbář působí velmi neesteticky.

Doporučená literatura

KRBEC, P.: Ovocnictví pro odborná učiliště. Praha, Septima s.r.o., 2001. s. 108. ISBN 80-7216-168-7.

BLAŽEK, J. a kol.: Ovocnictví. Český zahrádkářský svaz, KVĚT, 1998. 384 s. ISBN: 80-85362-33-3.

Poznámky

Zdroje obrázků v příloze.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Šafářová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.