Detail komplexní úlohy Cizí měny v účetnictví

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Cizí měny v účetnictví

Kód úlohy

63-u-4/AB96

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů

Zúčtovací vztahy

Škola

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova, Pelhřimov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

03. 06. 2019 09:30

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

4

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Cílem úlohy je aplikovat znalosti žáka při používání cizích měn na konkrétní situace z účetní praxe . Po vyřešení úlohy je žák schopen přepočítat cizí měnu pomocí pevných i denních kurzů ČNB, vypočítat a zaúčtovat kurzové rozdíly během roku a při účetní uzávěrce, zaúčtovat nákup a prodej mimo Českou republiku. 

Základní vyučovací strategií je aktivizující situační metoda použitá pro řešení problémové úlohy z profesní praxe, samostatná práce žáka, která vede k nácviku praktických dovedností, a skupinová práce, při které se žák připravuje k zapojení do pracovního kolektivu. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá vnitřní směrnice účtování,
 • používá pevný i denní kurz ČNB při přepočtu cizí měny,
 • vyhledá denní kurzy ČNB na internetu,
 • na internetu vyhledá a používá předpisy upravující cizí měny v účetnictví a u cestovních náhrad, 
 • určí a zaúčtuje účetní případy vyplývající z problémové situace,
 • vypočítá a účtuje kurzové rozdíly během účetního období,
 • vypočítá a účtuje kurzové rozdíly při účetní uzávěrce účtů vedených v cizích měnách,
 • účtuje o cestovních náhradách, 
 • účtuje pořízení zboží z jiného členského státu EU,
 • účtuje prodej zboží do jiného členského státu EU,
 • provede kontrolu účetnictví. 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 1. Zadání úlohy, seznámení s pracovním listem, vyhledání předpisů, dílčí a závěrečná kontrola úlohy - 1,5 h
 2. Skupinová práce žáků - řešení první části úlohy - 1,5 h
 3. Samostatná práce žáků - řešení úlohy při použití odlišných vnitřních směrnic účtování - 1 h

Průběžnou učební činností je vyhledávání podkladů (kurzů, právních předpisů) na internetu, komunikace ve skupině, domácí příprava.

Metodická doporučení

Metodický postup výuky zahrnuje zadání a prezentaci pracovního listu, seznámení s vnitřními směrnicemi účtování a předpisy upravující používání cizí měny v účetnictví a u cestovních náhrad.  První tři části úlohy řeší žáci ve skupině (dvojice), mají volnost používat podklady (učebnice, poznámky, internet), poté proběhne dílčí kontrola úlohy s učitelem.

Další část, ve které se mění vnitřní směrnice účtování, řeší žák individuálně ve škole, popřípadě v domácí přípravě. Tato část přispívá k procvičení dané problematiky, k upevnění pracovních návyků a autoevaluaci.

Úlohu lze řešit ručně na pracovním listu nebo za pomoci účetního software. 

Způsob realizace

Výuka probíhá v odborné učebně, kde mají žáci přístup k internetu, případně používají účetní software. Pro zjištění devizových kurzů potřebných pro řešení úlohy je možné žákům povolit mobilní telefony. Při kontrole úlohy je vhodné použít dataprojektor.

Pomůcky

 • pracovní list,
 • psací potřeby,
 • kalkulačka,
 • vlastní pomůcky žáka - učebnice, poznámky
 • počítač, mobil (s přístupem na internet),
 • účetní software,
 • tiskárna.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • pracovní list s vyřešenými úkoly,
 • účetní deník (v případě použití účetního software)

 

Kritéria hodnocení

Při hodnocení řešení komplexní úlohy a vytvořených výstupů se bere v úvahu:

 • správnost a přesnost výpočtů,
 • úplnost a správnost vedení účetnictví,
 • správnost zjištěných podkladů (devizových kurzů) na internetu,
 • formální úprava.

% úspěšnosti: 100 % - 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Žák splní požadovaný výstupy úlohy v případě, že odevzdal pracovní list s vypracovanými úkoly, opravil případné chyby a uspěl v hodnocení úlohy.

Doporučená literatura

 • Zákon 563/1991 Sb. - zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MF 500/ 2002 Sb. (§ 60),ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 262/2006 Sb. - zákoník práce (§ 183 a 184), ve znění pozdějších předpisů

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.