Detail komplexní úlohy Pasivní odpory

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pasivní odpory

Kód úlohy

23-u-4/AB88

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Statika

Škola

Vyšší odborná škola a Stř.průmysl.škola, Gen. Krátkého, Šumperk

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

28. 05. 2019 13:39

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha Pasivní tření se skládá ze tří částí. Část první je teoretická, kdy se žák seznámí s čepovým třením jako jedním z pasivních odporů a pochopí jeho vznik a účinky. Část druhá a třetí je praktická. Ve druhé části žáky využívá své kompetence z předmětu Statika a početními a grafickými metodami řeší vazebné reakce v místě uložení, tedy v místě hřídelových čepů. Část třetí je určena pro samotný výpočet čepového tření a shrnutí výsledků.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá přehled o typech pasivních odporů
 • vysvětlí jednotlivé pasivní odpory a vypočítá (početně, popř. graficky)
 • určí vazebné reakce nosníku na dvou podporách (početně i grafiky)
 • vypočítá hodnoty čepového tření a zná jeho důsledky

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák má za úkol pro zadanou hřídel vypočítat hodnoty čepového tření v uložení. Různými způsoby zjistit velikost vazebných reakcí a následně tyto vazebné reakce správně použít pro další výpočet čepového tření

Časový harmonogram:

 • Teoretická příprava – 2 hodiny
 • Praktická část – 6 hodin

Metodická doporučení

Žák pod vedením učitele se seznámí s pasivními odpory. Následně v praktické části počítá čepové tření v uložení hybné hřídele. Vazebné reakce je vhodné řešit početní i grafickou metodou, přičemž ke grafickému řešení lze použít vhodný software. Učitel pracuje výhradně jako poradce v obtížích. Úlohu je vhodné řešit i v projektových týmech s různými zadáními.

Způsob realizace

Komplexní úloha je realizována v teoretické učebně. Třída, na tuto komplexní úlohu, nemusí být dělena. Je vhodné pracovat ve dvojicích, každá dvojice má své vlastní zadání.

Pomůcky

Pracovní list, rýsovací potřeby, kalkulačka.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 1. vyřešení vazebných reakcí početně
 2. vyřešení vazebných reakcí graficky
 3. výpočet čepových tření v uložení
 4. tvorba výpočtové zprávy 

Kritéria hodnocení

 1. správnost výpočtu
 2. správnost grafického řešení
 3. správnost výpočtu čepového tření
 4. správnost a přehlednost výpočtové zprávy

Doporučená literatura

HOFÍREK, Mojmír, Mechanika – Statika, Fragment, Praha

LEINVEBER, Jan; VÁVRA, Pavel: Strojnické tabulky. ALBRA. ISNB 978-80-7361-111-8

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 2 hodiny
 • praktické vyučování: 6 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martin Tomášek. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.